Sänk hastigheten – för barnen och klimatets skull

Trafiknämnden har en unik möjlighet att ta ett steg mot en bättre trafikmiljö för barnen och att minska klimatpåverkan. Nu finns en chans att gå från ord till handling. Vi hoppas att nämnden på sitt möte bifaller Göteborgsförslaget om max 30 km/tim i Majorna, skriver bland andra Ronny Bengtsson, Hyresgästföreningen Västra Göteborg.

ANNONS
|

Varje litet steg är viktigt. Det handlar om klimatet och barnens livsmiljö nu och i framtiden. Förutsättningar och lösningar finns, men tiden håller på att gå förbi oss. En trafikmiljö utifrån barnens perspektiv är bra för alla och minskar klimatpåverkan.

Genom åren har många engagerat sig för lugnare trafik i sitt bostadsområde, med barnens bästa som ledstjärna. Hyresgästföreningen i Majorna har i bred samverkan arbetat med att stödja engagemang för smidigare, säkrare cykling, ökad tillgänglighet och säkrare skolvägar. Vi vill lyfta behovet av en fortsatt trafikplanering där gående och cyklister prioriteras.

Många boende upplever att den omfattande biltrafiken begränsar rörelsefriheten och försämrar boendemiljön.

Många boende upplever att den omfattande biltrafiken begränsar rörelsefriheten och försämrar boendemiljön. Det handlar om höga hastigheter, genomfartstrafik och utformning av gatumiljön som innebär osäkerhet om vilka trafikantgrupper som har företräde. Framkomligheten sker till stor del på bilisternas villkor.

ANNONS

Majorna är inte unikt, problemen finns i många stadsdelar. Lägre hastigheter skulle gynna gående och cyklister, minska buller och föroreningar och förhoppningsvis minska genomfartstrafiken i bostadsområden. Låt oss börja i Majorna.

På tisdag 6/11 skall trafiknämnden fatta beslut om ett medborgarförslag/göteborgsförslag som trafikkontorets tjänstemän tyvärr föreslår att nämnden ska avslå med uppfattningar om att flera gator i Majorna är så kallade uppsamlingsgator för genomfartstrafik, med en utformning som i dag inte är anpassad för 30km/tim. Mot det står de transportpolitiska målen som säger att barn och ungdomar i skolåldern bör kunna förflytta sig på egen hand utan att vara beroende av att vuxna följer eller skjutsar dem.

Ska ges särskild uppmärksamhet

Samtidigt begränsar ökad bilism barnens rörelsefrihet, framför allt deras lekområden, skolvägar och fritidsvägar (trafikverket.se om barns rörelsefrihet). Enligt målen ska barn och ungdomar ges särskild uppmärksamhet. Trafikmiljön ska uppfattas som trygg och säker av barn, ungdomar som vuxna. Men vilket utrymme och uppmärksamhet får barn och ungdomar i verkligheten?

Biltrafiken har stor påverkan på bostadsmiljön genom buller och föroreningar. De trafikerade gatorna omgärdar kvarteren och längs trafiklederna är många bostäder utsatta för buller och föroreningar. Enligt Naturvårdsverket orsakar bilavgaser allvarliga hälsoproblem, som astma och hjärt- och kärlsjukdomar. De som påverkas mest av luftföroreningarna är barn, då deras lungor och immunsystem är under utveckling. Även buller utsätter barnen för stora hälsorisker. Lägre hastigheter gynnar gående, cyklister, minskar buller och föroreningar och förhoppningsvis minskas genomfartstrafiken.

ANNONS

Oavsett syn på trafikplanering och bostadsmiljö måste vi förhålla oss till klimatförändringarna.

Oavsett syn på trafikplanering och bostadsmiljö måste vi förhålla oss till klimatförändringarna. På många håll i världen är människor redan hårt drabbade. Sommaren visar att forskarnas larm om extremväder nu blivit verklighet även här. Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser från transporter ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. Det krävs stora förändringar i samhället och vi behöver underlätta för ett vardagsliv med låg klimatpåverkan – en omställning som kräver ändrade vanor för många.

Satsningar görs för att påverka invånarnas resvanor. Beteendeförändringar är möjliga men kräver hårt arbete och stark motivation. Många bilister har kört bil länge. De har svårt att ändra sitt beteende och många av dem saknar motivation att göra så. Därför bör man satsa på framtidens trafikanter och skapa miljömässigt hållbara trafikbeteenden innan ohållbara har etablerats. Varför inte satsa mer på att ge barnen möjligheter att gå och cykla och växa upp till ”hållbara resenärer”?

Vi tror på en planering som målmedvetet styr mot en trafikmiljö där barnen kan ta sig själva till skolan och röra sig på egen hand.

Vi tror på en planering som målmedvetet styr mot en trafikmiljö där barnen kan ta sig själva till skolan och röra sig på egen hand. Viktigt är att minska hämtning och lämning med bil utanför våra skolor. Det handlar bland anat om smidigare och säkrare cykling, tryggare övergångar och åtgärder för minskad genomfartstrafik.

ANNONS

En lugnare gatumiljö ger förutsättningar för en levande gatumiljö som gynnar trivsel, lokal handel och kultur. I Oslo har man sedan några år tillbaka verkat för ett bilfritt centrum, genom att stänga av gator för biltrafik och ta bort parkeringsplatser. I Köpenhamn, Barcelona, Venedig och Bryssel finns redan stora bilfria områden i centrum och liknande initiativ är på gång i Hamburg och Madrid. I en mängd städer runt om i världen pågår det liknande åtgärder. Genom att göra vissa gator i Majorna och andra områden bilfria kan Göteborg bli en del av denna utveckling.

Den omställning vi måste göra kräver en planering ur ett barnperspektiv och en konsekvent prioritering av kollektivtrafik, gående och cyklister. Ta tillvara lokal kunskap och det engagemang som finns för miljö, klimat och en grönare trafikplanering. Det som är bra för barnen är bra för alla. Att politikerna i trafiknämnden beslutar att sänka hastigheten i våra stadsdelar ser vi som självklart.

Ronny Bengtsson

Ordförande Hyresgästföreningen Västra Göteborg

My Welther

Ekologisk Stadsdel Majorna

Ann Rundquist

Johan Möller

Jonas Lübeck

Trafikgruppen Majorna

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS