Positiv kraft. Engagemanget i ideella föreningar skapar den tillit och sociala integration som är ryggraden i samhället. Detta är det bästa medlet mot segregation, isolering och otrygghet, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).
Positiv kraft. Engagemanget i ideella föreningar skapar den tillit och sociala integration som är ryggraden i samhället. Detta är det bästa medlet mot segregation, isolering och otrygghet, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).

Så vill vi stärka det goda föreningslivet

Ett starkt föreningsliv är en av grunderna i den svenska demokratin. Därför är den översyn av föreningsbidragen som nu genomförs i Göteborg så viktig. I översynen föreslås en centralisering av bidragen och tydligare krav på föreningarna att följa demokratiska principer. Vi vill också att riktlinjerna ska ha skarpare krav på att föreningar ska ta avstånd från hedersförtryck och våldsbejakande extremism i sin verksamhet, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Det går inte att överskatta betydelsen av ett starkt föreningsliv för ett levande demokratiskt samhälle. Engagemanget i ideella föreningar skapar den tillit och sociala integration som är ryggraden i samhället. Det kan handla om idrott, kultur, sociala aktiviteter och mycket annat. Genom att under demokratiska former samarbeta kring gemensamma frågor bygger vi förståelse och respekt för våra medmänniskor, och ytterst för demokratin som styrelseskick. Detta är det bästa medlet mot segregation, isolering och otrygghet. Därför är det mycket viktigt att vi värnar det starka föreningsliv vi har och ger det goda förutsättningar att växa och utvecklas.

I Göteborg finns inte bara det generella stödet till en mångfald av föreningar. På vissa områden involveras den ideella sektorn även mer konkret i stadens verksamhet. Vi socialdemokrater har under lång tid kontinuerligt stärkt stadens samarbete med föreningslivet och frivilligsektorn, inte minst när det gäller det sociala arbetet. I dag är Göteborg en av de städer som kommit längst i att ha en väl utvecklad samverkan med ideella krafter. Det ser vi som en framgångsfaktor. Det yttersta, lagstiftade individansvaret ligger självklart alltid på staden. Men genom att satsa resurser via ideella krafter blir stadens förebyggande sociala arbete mycket mer effektivt.

ANNONS

Samordning nödvändig

I den översyn av föreningsbidragen som gjorts föreslås nu att bidragsgivningen ska centraliseras till Idrotts- och föreningsnämnden. Det finns goda argument för att samordna bidragen mer. I dag är bidragsgivningen utspridd på många olika nämnder och det blir lätt oöverskådligt för en enskild förening. Gränsdragningen mellan olika nämnder är komplicerad och en del föreningar riskerar att hamna i kläm. I den nära dialog som vi har med föreningslivet får vi ofta höra just hur svår och oförutsägbar ansökningsprocessen upplevs.

Samtidigt ser föreningslivet olika ut i olika stadsdelar och det finns lokala variationer som är positiva och som bör värnas. En ökad samordning får inte ske till priset av att man tappar den lokala förankring som är nödvändig för att fatta kloka beslut när det gäller föreningsbidragen. Det kan också vara värdefullt att ha en djupare dialog med föreningarna om var den organisatoriska hemvisten för en centraliserad bidragsgivning skulle passa bäst. Därför vill vi att man fortsätter utreda den frågan.

Det förslag till nya riktlinjer som presenterats är mycket bra. Att vi lade uppdraget om en översyn av föreningsbidragen i budgeten 2016 var just för att säkerställa att de föreningar som får stöd ska verka i enlighet med stadens värdegrund. Tyvärr har det förekommit att odemokratiska och extremistiska krafter lyckas tillskansa sig kommunens resurser. Så får det inte gå till. Detta är också ett problem som de goda krafterna inom föreningslivet varnat för. Här finns inget utrymme för naivitet eller otydlighet. Våra gemensamma resurser ska användas med omsorg och noggrannhet. Göteborgs stad ska inte riskera att stödja odemokratiska och extremistiska krafter.

ANNONS

Behöver skärpas ytterligare

Därför vill vi socialdemokrater skärpa de nya riktlinjerna ytterligare. Vi vill att det införs ett tydligt krav på att ta avstånd från hedersförtryck och våldsbejakande extremism. Vi vill också ställa som krav att föreningarna ska ta kontakt med stadens samordnare, för de respektive frågorna, om de stöter på något av fenomenen.

För att föreningslivet ska kunna bära den svenska demokratin måste vi se till att det verkligen är demokratiskt. I Göteborg ska det råda nolltolerans mot hedersförtryck och extremism.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Marina Johansson (S)

kommunalråd, sociala frågor

ANNONS