Oroande. Det är mycket oroande att 72 procent av de som svarade på enkäten funderade på att lämna yrket inom de första fem åren och sju procent hade redan gjort det, skriver debattörerna.
Oroande. Det är mycket oroande att 72 procent av de som svarade på enkäten funderade på att lämna yrket inom de första fem åren och sju procent hade redan gjort det, skriver debattörerna.

Så kan vi stoppa flykten av sjuksköterskor

Alarmerande många sjuksköterskor överväger att lämna yrket bara några år efter examen enligt en ny rapport. Det är en allvarlig larmsignal som kräver omgående åtgärder, skriver sjuksköterskorna Gunilla Dalbjörn Vilén och Susanne Gosch Tapper.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi nås numera nästan dagligen av larmrapporter gällande resursbristen inom svensk sjukvård. Problem med överbeläggningar och stängda vårdavdelningar till följd av sjuksköterskebrist var något som tidigare endast berörde sommarperioden men som nu blivit ett permanent problem. Bristen på sjuksköterskor har med tiden blivit allt mer påtaglig. 2016 redovisas det i en rapport från Arbetsförmedlingen att av de 20 bristyrken som toppar listan återfinns hälften inom sjuksköterskeprofessionen. Detta trots en ökad intagning till sjuksköterskeprogrammet under senare år. Hur har det kunnat bli så här?

Största utmaningen hittills

Under våra 30 år som sjuksköterskor har vi inom vården kunnat följa utvecklingen. Vi står kanske i dag inför den största utmaningen vi hittills varit med om. Varför funderar sjuksköterskor på att lämna vården redan inom fem år efter examen? Denna fråga gav oss inspiration till att genomföra vår studie.

ANNONS

Metoden vi använde oss av var en enkätundersökning riktad till sjuksköterskor som tagit sin examen mellan 2010–2016 vid Göteborgs universitet. Enkäten bestod av 20 flervalsfrågor samt ett antal frågor av mer utforskande karaktär med möjlighet till fritextsvar för att kunna utveckla sina tankar och funderingar. Så många som 64 procent (590/929) valde att svara, vilket gav oss ytterligare stöd för hur angeläget det är att försöka ta reda på orsakerna till dagens sjuksköterskebrist.

Mycket oroande

Resultatet talar sitt tydliga språk. Det är mycket oroande att 72 procent av de svarande funderade på att lämna yrket inom de första fem åren och sju procent hade redan gjort det. Varför?

Återkommande i svaren var en dålig koppling mellan utbildning och arbetsliv samt en mycket otillfredsställande arbetsmiljö där stress och otrygghet tillhörde vardagen. Det senare uttrycks i termer av ringa möjlighet till rast eller återhämtning, rädsla för att göra misstag, för många patienter per sjuksköterska samt stor oro för att hamna i situationer man inte klarar av. Frustrationen var tydlig över att de inte känner sig förberedda på det som förväntas av dem och att utbildningen inte var anpassad till dagens sjukvård. Sist men inte minst, den låga lönen utan tydlig löneökning.

Vad kan göras för att få sjuksköterskor att stanna kvar och inte lämna yrket? Hur kan vi minska andelen sjuksköterskor som funderar på att lämna vården?

ANNONS

Ett av de mer kortsiktiga och överhängande målen måste vara att behålla de sjuksköterskor som i dag är verksamma. Erfarenhet måste belönas med en tydligare lönestegring, vilket inte kan betonas tillräckligt. Lönen måste ställas i relation till det arbete och ansvar som det innebär att vara sjuksköterska. Arbetsbörda och arbetstider är ytterligare två faktorer som bör belönas med en högre lön.

Längre praktik

Ett mer långsiktigt mål borde vara att anpassa sjuksköterskeutbildningen till det kliniska arbetet. Längre praktik med erfarna handledare och en mer teorianpassad utbildning som motsvarar den specialiserade vården vi möts av i dag. För att detta skall bli verklighet måste beslutsfattare förstå allvaret i problemet och implementera en kraftfull strategi för att behålla alla sjuksköterskor, nyutbildade såväl som äldre erfarna.

Läget är mycket oroande och något måste göras nu.

Gunilla Dalbjörn Vilén

leg sjuksköterska, specialistsjuksköt-erska inom medicin och kirurgi, hematologi, anestesi och intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Susanne Gosch Tapper

leg sjuksköterska, specialistsjuksköt-erska inom intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset /Östra/ område 2, MSc Disaster Relief Nursing, University of Ulster

ANNONS