S-kongressen måste ge ett elevlöfte

Systemfelen i det ojämlika och segregerade utbildningssystemet måste rättas till. Alla ska kunna lyckas i skolan, den psykiska ohälsan måste stoppas och kompetens ska kunna byggas på genom studier under hela yrkeslivet. Vi hoppas att kongressens ställer sig bakom vårt krav på ett elevlöfte, skriver Philip Botström och Amalia Pedersen, SSU.

ANNONS
|

Alla elever får inte lika chans att lyckas i den svenska skolan. Dagens utbildningssystem är segregerat och ojämlikt på grund av de systemfel som infördes på 90-talet och som Socialdemokraterna inte vågat åtgärda. Men det är dagens elever som betalar priset för dåliga politiska beslut. För att ställa sig på elevernas sida måste Socialdemokraterna på sin kongress den 8 april fatta historiska beslut om att förändra de systemfel som bidrar till segregation och ojämlikhet. Göteborgs kongressdelegation behöver gå före och ställa sig bakom SSU:s krav på ett elevlöfte.

För att ställa sig bakom elevlöftet behöver Socialdemokraterna fatta tre beslut:

ANNONS

1. Ge alla elever samma chans att lyckas i skolan.

Det marknadsbaserade skolvalet bidrar till segregationen och sorterar i praktiken bort elever med sämst förutsättningar och störst behov. För att öka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten för alla, behöver skolvalet förändras. SSU vill att Socialdemokraterna tar ställning för ett integrerande skolval där den övergripande urvalsprincipen för grundskolan ska vara att varje skolenhet ska ha en så blandad elevsammansättning som möjligt. Samtidigt måste finansieringen av skolan säkras och fördelas efter elevernas behov och kommunernas verklighet. Därför vill vi förändra skolpengssystemet och utöka de generella statsbidragen.

2. Stoppa den psykiska ohälsan.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar kraftigt. Fler än varannan 15-årig tjej lider av psykisk ohälsa och förskrivningen av antidepressiva medel har fördubblats på 10 år. Det är en varningsklocka som Socialdemokraterna måste ta på allvar. Ökade satsningar på elevhälsan är helt avgörande för att vända utvecklingen.

SSU kräver att Socialdemokraterna tar ställning för att införa psykiska hälsokontroller och ett maxtak i elevhälsan med ambitionen att skolkuratorer som mest har ansvar för 300 elever, vilket professionen själv önskar. Det skulle möjliggöra för kuratorer att inte bara hantera akuta situationer, utan också jobba förebyggande.

3. Trygghet genom utbildning hela arbetslivet.

ANNONS

För att möta en arbetsmarknad som förändras i snabbt takt behöver samhället möjliggöra för unga att utvecklas och bygga på sin kompetens genom hela arbetslivet. I dag är det inte så. Socialdemokraternas kongress behöver peka ut riktningen för vad trygghet på arbetsmarknaden innebär. SSU menar att trygghet i en ny tid är att alltid kunna utveckla sin kompetens.

Vi vill att Socialdemokraterna beslutar om att ge ett omställningsuppdrag till högskolan och att alla som jobbar ska få ekonomiska förutsättningar att studera och bygga på sin kompetens. I en tid då arbetsmarknaden förändras allt snabbare är det vår skyldighet att erbjuda alla unga de verktyg som krävs för att hänga med i utvecklingen.

Att ge alla elever samma chans att lyckas i skolan, att stoppa den psykiska ohälsan och ge unga trygghet genom hela arbetslivet är att stå på elevernas sida. Vi vill att Socialdemokraterna ger ett löfte om att satsa på elevers framtid. Det är att utveckla tryggheten i en ny tid. Socialdemokraterna i Göteborg kan få det att hända genom att ställa sig bakom SSU:s elevlöfte.

Philip Botström

förbundsordförande SSU

Amalia Pedersen

distriktsordförande SSU Göteborg

ANNONS