Ingrid Andreae (S) och Sofi Bringsoniou (S).
Ingrid Andreae (S) och Sofi Bringsoniou (S).

Religiöst tvång har ingen plats i förskolan

Det är barnens bästa som ska styra förskolans verksamhet, inte föräldrars religiöst motiverade eller hedersrelaterade klädkoder. För att det inte ska råda några tveksamheter om vad som gäller behövs strategiska insatser på olika nivåer, skriver Ingrid Andreae (S) och Sofi Bringsoniou (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Som GP rapporterat har det förekommit att personal på några förskolor i socialt utsatta områden i Göteborg sagt sig beredda att, efter önskemål från föräldrar, tvinga på barn slöja. Rapporteringen har väckt starka reaktioner. Stödet för barns rättigheter är grundmurat och det finns inget i svensk lagstiftning som säger att förskolans personal kan agera på detta sätt. Barn har rätt till sina egna uttryck och kläder. Förskolans personal har inte mandat att mot barnets vilja tvinga på exempelvis en slöja.

Att det ändå i viss mån förekommer betyder att vi har enstaka personal som inte till fullo gör sitt jobb. Det är barnens bästa som ska styra förskolans verksamhet, inte föräldrars religiöst motiverade eller hedersrelaterade klädkoder. Det måste bli fullkomligt klart för alla vad som gäller.

ANNONS

Strategiska insatser

För att komma tillrätta med problemet behövs strategiska insatser på olika nivåer.

1. Den nationella nivån behöver skärpa skrivningarna i läroplanen.

2. Den kommunala nivån måste ge förskolor rätt verktyg att agera för barnets bästa.

3. Verksamhetsnivån behöver stärka förmågan hos varje anställd att våga och kunna stå upp för barnets rättigheter.

Socialdemokraterna har lagt flera förslag för att stödja förskolan och har vid många olika tillfällen lyft frågor om fundamentalism och hedersförtryck. Det finns ett behov av insatser för att stärka förskolans arbete för att konsekvent sätta barnets bästa främst.

Välkommen skärpning

Att utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) agerar resolut kring religiöst och hedersrelaterat tvång i förskolan är mycket välkommet. Efter rapporteringen i GP har ministern kallat in till extrainsatt möte med kommunala skolföreträdare för att diskutera frågan. Mötet har redan resulterat i två konkreta förslag: ett förtydligande av läroplanens skrivningar samt en fortbildningsmodul som ska vara till hjälp för förskolans personal.

Det är mycket bra att det kommer en skärpning av läroplanen. Det kan bli till stor hjälp för den enskilda förskolläraren eller barnskötaren i tveksamma situationer. Den nya modulen kan också bli ett bra stöd i personalens vardag.

Det måste vara lättare för personal att säga nej till krav eller önskemål från föräldrar som strider mot barnets bästa, eller mot lag och läroplan. Alla som jobbar med barn i förskolan måste ha verktyg att hantera gränsdragning mot föräldrars krav och önskemål. I den S-budget som godkänts av fullmäktige tar vi flera initiativ i just den riktningen. Pedagoger och ledare, i både förskolan och skolan, måste ges den utbildning och det stöd som krävs för att kunna säga nej till religiöst eller hedersrelaterat tvång, inte minst från föräldrar.

ANNONS

Läget under kontroll

Insatserna får inte stanna på en övergripande nivå, i riksdag eller i kommunfullmäktige. Det viktigaste är att verksamheten kring varje barn fungerar väl. Berörda förvaltningar har, efter GP:s granskning, fört en dialog med verksamheterna om problemen och om att religiöst eller hedersrelaterat tvång inte får förekomma. Vad vi kan bedöma så har uppgifterna från GP tagits på största allvar och ledningen har tydligt agerat för att all personal ska veta vad som gäller.

Genomgången med kartläggningar från de berörda förvaltningarna redovisades på det första mötet med den nya förskolenämnden. Bilden från den processen är att läget nu är under kontroll. I början av hösten kommer den nya förskoleförvaltningens direktör, tillsammans med förskolenämndens ordförande, träffa all personal, såväl pedagogisk personal som måltids- och lokalvårdspersonal. En ny central organisation ska skapas med en gemensam, positiv kultur. Detta kommer att bli ett unikt tillfälle att lyfta värdegrundsfrågor med alla anställda i förskolan.

Glasklart budskap

Vårt budskap är glasklart: religiöst eller hedersrelaterat tvång får inte förekomma. Förskolans personal får inte tvinga ett barn att bära slöja. Med de insatser som nu är på gång stärks det långsiktiga arbetet mot denna typ av tvång i förskolan. Om det skulle visa sig nödvändigt framöver är vi självfallet beredda att göra mer. Den viktigaste resursen i detta är den kunniga och engagerade personal som möter barnen och föräldrarna varje dag. Vi måste ge personalen rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Då får vi bukt med tvånget.

ANNONS

Ingrid Andreae (S)

ordf i utbildningsnämnden och 1:e vice ordf grundskolenämnden

Sofi Bringsoniou (S)

ordf i förskolenämnden

ANNONS