Reformer för kvalitet, valfrihet och god infrastruktur

Västra Götalandsregionen är efter snart fyra år med en moderat ledning en välskött region. Vi är förberedda att fortsätta arbeta för ökad tillgänglighet, kvalitet och trygghet inom regionens alla områden, skriver Johnny Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Regionvalet 2018

En tillgänglig, trygg och säker hälso- och sjukvård som sätter patienten främst. Det är utgångspunkten för Moderaternas hälso- och sjukvårdspolitik i Västra Götalandsregionen och målet med vår genomgripande reformagenda. Det handlar om att stärka vårdens kvalitet, kapa vårdköerna, slå vakt om mångfald och valfrihet och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö.

Vård som behövs ofta ska vara nära. Vi vill utveckla den nära vården och fortsätta den stora vårdreform som inletts under den moderata ledningen av regionen, med till exempel närsjukvårdscentrum som utför lättare mottagningsvård och dagkirurgi samt mobila team som kommer hem till patienten. Reformen innebär att patienter såsom multisjuka äldre och kroniker kan få vård hemma och inte behöva åka in och ut på sjukhusen, som därmed också avlastas. Samtidigt kommer den högspecialiserade sjukhusvården i regionen koncentreras inom ramen för de sjukhus som finns i regionen, exempelvis till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det skapar förutsättningar för ännu högre kvalitet genom att fler ingrepp av samma slag kan göras på ett och samma sjukhus, vilket minskar riskerna och kortar vårdtiderna.

ANNONS

Vård i tid är den viktigaste frågan för patienterna men också för oss Moderater. I Västra Götaland ser vi tecken till minskade väntetider på akuterna och köerna till specialistsjukvården har halverats. Det är dock mycket som återstår. Därför fokuserar vi moderater bland annat på att premiera vårdgivare som kan påvisa hög produktion av vård och minskade köer.

Återinför kömiljarden

Sedan Socialdemokraterna tog regeringsmakten och tog bort Alliansregeringens kömiljard har vårdköerna ökat i stora delar av landet. Därför vill vi satsa på en återinförd och utvecklad nationell kömiljard på tre miljarder kronor per år för att i ett första steg halvera vårdköerna och köerna till psykiatrin.

Vi moderater slår också vakt om det fria vårdvalet. Nära hälften av de cirka 200 vårdcentralerna i Västra Götaland är privata och har 700 000 invånare listade. Av göteborgarna är det 260 000 som valt privat vårdgivare. En stor andel av befolkningen har valt att lista sig privat och den offentliga vården skulle kollapsa utan dessa privata vårdcentraler. Moderaterna är även positiva till att utöka tillgängligheten och valfriheten genom att införa vårdval även inom den specialiserade vården, medan Socialdemokraternas jakt på privata verksamheter istället riskerar att stänga ner stora delar av primärvården.

Moderaterna vill även göra stora satsningar på vårdens medarbetare. I Västra Götalandsregionen har vi exempelvis satsat på arbetsmiljöinsatser, kompetensutveckling, uppgiftsväxling och dubblerat den obekväma arbetstidsersättningen nattetid för vårdpersonalen i patientnära arbete. En satsning som vi moderater vill fortsätta genom att öka det så kallade OB-tillägget med 50 procent även för helgarbete.

ANNONS

Moderaternas målsättningar inom vårdområdet är klara och tydliga och med samma grundidé som bas: I Moderaternas Sverige och Västra Götaland ska alla känna en trygghet i att sjukvården finns där när den behövs och att den håller en hög kvalitet.

Tillgänglighet i trafiken

Tillgänglighet är även honnörsordet för det andra tunga benet i moderat regionpolitik – infrastruktur och kollektivtrafik. Goda kommunikationer är en grundförutsättning för regionens fortsatta utveckling och tillväxt. Det gäller för studier, för arbete, för näringsliv och för fritid. Det handlar om vägar och järnvägar som klarar ett ökat resande, vilket kräver en rejäl upprustning och utbyggnad av såväl väg- som järnvägsnät. Vi Moderater vill framför allt se satsningar på en ny stambana mellan Göteborg-Borås-Jönköping (via Landvetter flygplats), och fyra spår på Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås, samt dubbelspår på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Vi vill även att utbyggnaden av E20 fullföljs samt att E45 och Riksväg 40 byggs ut till minst fyrfältsvägar.

Vi vill fortsätta satsa på en utbyggd kollektivtrafik som möter efterfrågan och även om kollektivtrafiken är väl utbyggd i Göteborgsregionen är trängseln ett problem. Det kräver utbyggnad av infrastrukturen och där spelar Västlänken en avgörande roll för att frigöra möjligheterna att öka trafiken och bygga bort flaskhalsar såväl inom som till och från Göteborg.

ANNONS

Vi moderater vill att kollektivtrafiken ska kännas trygg. Resecentrum, perronger och hållplatser kan upplevas som otrygga vissa tider på dygnet och därför vill vi utöka kameraövervakningen på särskilt brottsutsatta hållplatser. Vi vill även införa en trygghetscentral för att koordinera arbetet för ordningsvakterna och samverka med polisen vid ordningsstörningar. Dit ska även resenärer som känner sig otrygga eller som upptäcker skadegörelse och brott kunna ringa för att få hjälp.

Västra Götalandsregionen är efter snart fyra år med en moderat ledning en välskött region. Vi står väl förberedda att fortsätta arbeta för förbättrad tillgänglighet, kvalitet och trygghet liksom att möta framtidens utmaningar inom regionens alla områden.

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande

gruppledare för Moderaterna i Västra Götalandsregionen

ANNONS