Politisk samsyn krävs för nya elnät och ny elproduktion

ANNONS

I sin replik skriver Anders Richert, Svensk Energi, att man inte kan diskutera en utbyggnad av förnybar elproduktion utan att diskutera storleken på de nätinvesteringar som kommer att krävas, och likställer detta med att vilja minska biltrafiken i Göteborg utan att fundera på att bygga ut spårvagnsnät, cykelbanor eller busslinjer (GP Debatt 1/10). Problemet är att vi ännu inte bestämt oss för att "minska biltrafiken".

Branschen vet helt enkelt inte om det är cyklar och bussar eller nya bilar som ska byggas. Lika lite vet vi om det ska investeras i cykelbanor och spårvagnslinjer eller motorvägar och parkeringsplatser. Det behövs därför en långsiktig och bred politisk energiöverenskommelse för att energibranschen över huvud taget ska veta vad vi arbetar mot. Blir det ny kärnkraft eller ska vi satsa på en omställning till förnybar energi?

ANNONS

Investeringar i näten görs redan i dag

Visst kräver en omställning till förnybar elproduktion investeringar i elnäten, men sanningen är att stora investeringar i elnäten behövs alldeles oavsett vilken typ av ny kraftproduktion vi kommer att ha. Sant är också att producenter av förnybar el redan investerar kraftigt i nätutbyggnad och bygger de nät och nätförstärkningar som krävs inom ramen för sina projektbudgetar. Vidare bekräftar energiminister Anna-Karin Hatt att investeringarna i stamnätet nu tiofaldigas (Brännpunkt 8/10).

Stora delar av det elnät som byggdes på mitten av 1900-talet är nu i behov av reinvesteringar. Frågan är om befintliga ledningar ska bytas ut mot nya eller om investeringarna bör ske utifrån förutsättningen att produktionen blir allt mer decentraliserad.

Bortkastade investeringar

Om man läser den perspektivplan som Svenska Kraftnät publicerade i slutet av april ser man att flera investeringar i näten ska göras för att förstärka just runt kärnkraftverken. Men till vilken nytta byggs ledningar som ska stå i 40-60 år om kärnkraftsblock ska börja tas ur drift redan om tio år?

Vår mening är att det krävs en bred energiöverenskommelse också för att säkerställa nätinvesteringarnas riktighet. Det vore olyckligt om elkundernas pengar felinvesteras till följd av den rådande politiska osäkerheten.

ANNONS

Precis som Anders Richert skriver har energibranschen långa planeringscykler. Det är därför viktigt att politikerna tar frågan på allvar och redan nu sätter mål bortom 2020. Att det krävs investeringar i både nät och produktion är självklart. Lika uppenbart är det att det både är billigare och bättre för Sverige att ställa in siktet på ett 100 procent förnybart energisystem.

Pär Börjesson

Agendum Energi

Johan Ehrenberg

Egen El

Oskar Englund

Ekologistas

Hans Nilsson

Energieffektiviseringsföretagen

Birgitta Govén

Energirådgivarna

Pontus Löfstrand

EWT

Linda Burenius Magnusson

O2

Olivia Linander

PUSH Sverige

Lars Andrén

Svensk Solenergi

Johanna Olesen

Svensk Vindkraftförening

Lena Lindahl

Sustainable Sweden Association

Göran Bryntse

SERO

Maria Röske

wpd

ANNONS