Pengarna till skolan ska fördelas mer likvärdigt

En utsatt skola i en utsatt stadsdel och en utsatt skola i en välbärgad stadsdel har fått helt olika pengar, trots att de dras med samma problem. Det har blivit orättvist. Därför ska pengarna som går till skolan nu fördelas mer likvärdigt, skriver Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|
 
    <strong>Karin Pleijel </strong>(MP) 
    <br> skolkommunalråd Göteborg 
   </br>
Karin Pleijel (MP)
skolkommunalråd Göteborg

Vi vet att föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå har stor betydelse för skolresultaten. Det är inte acceptabelt. Barn måste få bättre möjligheter att klara skolan. Det är skolans viktigaste uppgift att minimera betydelsen av föräldrarnas bakgrund. Därför behöver det styra hur pengar fördelas mellan skolorna. Nu har den interimistiska grundskolenämnden beslutat om en ny modell för fördelning av resurser till skolorna. En enhetlig modell för hela staden. Den bygger på att skolor får pengar till undervisning och elevhälsa utifrån vilka behov eleverna förväntas ha.

Skolan i Göteborg har länge dragits med problem. När ansvaret legat i stadsdelarna har olikheter uppstått. Mycket har fungerat väl, men ojämlikhet och ryckig ekonomi har varit baksidan. Det ville vi i Miljöpartiet förändra och tog därför på oss ansvaret för skolan 2014. Sedan dess har vi i rödgrön samverkan satsat över en halv miljard kronor extra på grundskolan under mandatperioden, som utgör en historiskt stor satsning.

ANNONS

Givit skolan arbetsro

Vi har strävat efter att ge skolan arbetsro över valen och därför arbetat för att få till breda överenskommelser från vänster till höger som ska leda till ett slut på hattandet i skolan mellan valen. Vi har fått tillstånd en utredning som identifierat de viktigaste faktorerna som kan öka undervisningens kvalitet och förändra styrningen av skolan från en top-down-modell till att skapa en mer stödjande organisation. Det kan ge bättre förutsättningar och mer kreativa lösningar i varje skola. Det är grunden för att få alla elever att lyckas i skolan, oavsett vilken stadsdel de växer upp i. En mer jämlik skola för alla.

Föräldrarna viktigaste faktorn

I vår nya resursfördelningsmodell är föräldrarnas utbildningsbakgrund och ekonomiska situation de viktigaste av flera faktorer. Modellen kan förutsäga ca 80 procent av niornas betyg och sätter luppen på att vi i Göteborg behöver bli mycket bättre på att kompensera för elevers olika förutsättningar i skolan. Internationella mätningar visar att föräldrarnas utbildningsbakgrund är det som förutsäger om barnen klarar sig bra i skolan eller inte, detta samband är speciellt starkt i Sverige. Det är helt oacceptabelt och en utveckling som vi måste bryta.

Den nya skolpengen kommer dessutom att följa individen, inte området. Det innebär även att fristående skolor som lockar elever från utsatta områden med högutbildade föräldrar, får likvärdiga ekonomiska förutsättningar som andra skolor med samma typ av elever.

ANNONS

Ska bryta ojämlikheten

Vi är övertygade om att de redskap som vi nu formar i staden har kapacitet att bryta ojämlikheten. En mer rättvis och behovsstyrd styrning av pengarna till varje skola är ett av dessa redskap. Varje elev ska utvecklas, oavsett bakgrund eller vilken kunskapsnivå hen befinner sig på, oavsett skola. Rektorerna behöver också kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet och skapa en effektiv utbildningsorganisation. För att åstadkomma detta kommer den nya modellen lägga pengar för delar av administrationen och lokalerna i den centrala förvaltningen istället för hos rektorn. Pengarna som rektorn hanterar ska gå direkt till undervisning och elevhälsa. Detta ökar rektorernas möjlighet att leda den pedagogiska utvecklingen. Rektorernas fokus kan riktas mer mot att ge feedback, stöttning och skapa möjligheter för fortbildning och ett bra samarbetsklimat i lärargruppen, som enligt forskning är en viktig framgångsfaktor.

Starkt fokus

Med en samlad förvaltning, en ny modell för fördelning av resurser och ett starkt fokus på undervisningens kvalitet menar vi att grundskolorna i Göteborg från juli får goda förutsättningar att möta varje elevs behov. Vår förhoppning är även att ett gemensamt ansvar över staden skapar bättre möjligheter för att minska skolsegregationen, en av stadens största utmaningar.

ANNONS

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd Göteborg

ANNONS