SOS Barnbyar vill stötta barn och unga i samhällsvård till ett självständigt, självförsörjande liv, där de kan uppnå sin fulla potential, skriver Catharina Gehrke och Annika Billing, SOS Barnbyar.
SOS Barnbyar vill stötta barn och unga i samhällsvård till ett självständigt, självförsörjande liv, där de kan uppnå sin fulla potential, skriver Catharina Gehrke och Annika Billing, SOS Barnbyar.

Om alla unga ska inkluderas krävs social innovation

Unga som växt upp i samhällsvård har alltför ofta små möjligheter till en etablering på arbetsmarknaden. SOS Barnbyar uppmanar därför offentliga instanser och näringsliv till samtal om socialt innovativa lösningar, skriver Catharina Gehrke och Annika Billing, SOS Barnbyar.

ANNONS

Mål 8.6 i FN:s globala mål för en hållbar utveckling, SDG 2030, ska främja ungas anställning, utbildning och praktik och till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Ungdomar utan utbildning eller arbete löper stor risk att hamna i socialt- och ekonomiskt utanförskap som vuxna. Ett utanförskap som allt för ofta går i arv. I februari 2018 kom slutbetänkandet från regeringens samordnare för unga som varken arbetar eller studerar; Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar. Siffrorna i slutbetänkandet är alarmerade, under 2017 beräknades 127 600 unga i åldern 15-29 år stå utanför studier och arbete i Sverige. Tittar man på åldersgruppen 15-24 år stod 6,2 procent av dem utanför utbildning och arbete år 2017, totalt drygt 70 000 unga enligt SCB.

ANNONS

Svårare för redan utsatta unga

En grupp unga som löper mycket hög risk att inte etableras på arbetsmarknaden är unga som växt upp inom någon form av samhällsvård, som familjehem eller HVB-hem. Bland dem finns ensamkommande unga. Under 2017 var cirka 30 000 barn och unga någon gång placerade i samhällsvård, det vill säga i familjehem, på HVB-hem eller institution. Siffran inkluderar ensamkommande unga. Professor i socialt arbete, Bo Vinnerljung och professor i juridik Titti Mattsson konstaterar i rapporten Barn i familjehem (SNS 2016) att mer än hälften av de familjehemsplacerade ungdomarna i Sverige aldrig avslutar gymnasiet.

Utan samverkan kan vi inte lösa en av våra svåraste samhällsutmaningar, minska mänskligt lidande, eller uppnå ett hållbart samhälle och värld

2016 gjorde SOS Barnbyar Österrike och Institute of Education, Storbritannien, studien Leaving Care and employment in five European countries: an undocumented problem?. Studien genomfördes i Österrike, Norge, Tyskland, Kroatien och Ungern och författarna drar slutsatsen att det sannolikt är mycket svårt för den här gruppen unga att etableras på arbetsmarknaden, bland annat utifrån det faktum att unga vuxna som växt upp i samhällsvård oftare är hemlösa än andra unga vuxna, samt att de ofta saknar kontakter och nätverk inom arbetsmarknaden.

Långsiktigt stöd krävs

En hållbar samhällsutveckling kräver att så många unga som möjligt etableras på arbetsmarknaden. Det kräver att barn och unga i samhällsvård får adekvat, individuellt och långsiktigt stöd. Det är en samhällsutmaning som kräver social innovation. Med social innovation menar vi innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar mer effektivt.

ANNONS

I Hammarkullen driver SOS Barnbyar Sverige sedan snart två år ett mentorsprogram för ensamkommande unga i nätverkshem. Vi har ett Idéburet Offentlig Partnerskapsavtal (IOP) med Göteborgs stad och samarbetar med Angereds Socialtjänst, samt med näringsliv.

Mentorsprogrammet är ett svar på en samhällsutmaning och har skapats utifrån ungdomarnas situation och behov. Verksamheten bygger på att ungdomarna deltar frivilligt och har som mål att etableras i Sverige. Tillsammans med våra partners, som kommunala Bostadsbolaget, DHL och Semcon, kan vi bland annat stötta ungdomarna med att ge dem kunskap om arbetsmarknaden och med praktikplatser, yrkesutbildning och sommarjobb. En viktig kunskap är hur man söker ett sommarjobb, skriver ett CV och hur en arbetsintervju går till. Över hälften av ungdomarna i programmet hade på egen hand sökt och fått sommarjobb 2018.

Gå samman i social innovation

Ungefär 60 ungdomar deltog i programmet under 2017 och i dag befinner sig ett 50-tal ungdomar i verksamheten. Men det finns många fler unga i samhällsvård som behöver stöd och det kräver ett krafttag från alla samhällssektorer; civilsamhället, näringslivet och ansvariga offentliga instanser. Det kräver att vi går samman i social innovation.

SOS Barnbyar vill stötta barn och unga i samhällsvård till ett självständigt, självförsörjande liv, där de kan uppnå sin fulla potential. Vi uppmanar därför kommuner, landsting och näringsliv och sociala entreprenörer att öppna upp för samtal kring innovativa, konkreta lösningar på hur vi gemensamt kan stötta unga i samhällsvård till det liv som de har rätt till. Utan samverkan kan vi inte lösa en av våra svåraste samhällsutmaningar, minska mänskligt lidande, eller uppnå ett hållbart samhälle och värld.

ANNONS

Catharina Gehrke

generalsekreterare SOS Barnbyar

Annika Billing

programchef SOS Barnbyar

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS