Ökat samarbete kan ge fler jobb

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Västra Götaland är en av Sveriges starkaste livsmedelsregioner. Här finns alltifrån jordbruksproduktion och fiskerinäring till förädlingsindustri och ledande forskning. Därför är det välkommet med en ny nationell livsmedelsstrategi.

Den utveckling som sker inom i stort sett alla sektorer för att hejda klimatförändringarna och fokusera på livsmedelskvalitet ställer ökade krav på arbetskraften. Vi behöver kunniga livsmedelsföretagare, innovativa entreprenörer och medarbetare inom livsmedelssektorn med relevant kompetens. Exempelvis restaurangnäringen efterfrågar personal av många yrkeskategorier och bristen på kockar är extra stor.

Skapar en brist på sökande

Ökad efterfrågan och sjunkande arbetslöshet bland inrikes födda skapar en bristsituation. Samtidigt finns en outnyttjad reserv i form av ett stort antal nyanlända som står utanför arbetsmarknaden. Utöver att ta tillvara på den kompetensen finns det ytterligare sätt att möta arbetskraftsbristen inom livsmedelssektorn. Att underlätta yrkesbyten är ytterligare ett exempel, liksom att långsiktigt verka för att fler unga intresserar sig för branschen

ANNONS

Oavsett väg är utbildning en nyckelfaktor. Genom utbildning bidrar vi dessutom till en fortsatt professionalisering och utveckling av livsmedelssektorn.

På varje nivå i samhället tas olika initiativ för att främja livsmedelsbranschens utveckling. Utöver den nationella livsmedelsstrategin finns till exempel Västra Götalandsregionens regionala program för livsmedel och gröna näringar. Därtill kommer en lång rad kommunala satsningar.

Frustrerande situation

Varje initiativ bidrar till utveckling, men ingen aktör har uppdraget att ta ett samlat grepp om kompetensförsörjningen. På sikt riskerar det att leda till färre jobb, lägre ekonomisk tillväxt och därmed försvåra omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det är frustrerande att en stor industriregion som Västra Götaland med brist på arbetskraft i stort sett i varje bransch saknar fullständiga mandat att jobba aktivt med kompetensförsörjning.

Västra Götalandsregionen skulle gärna ta ett ökat regionalt ansvar för arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Vi bjuder därför in till dialog och samverkan. Första steget togs i samband med Nobelveckan i Stockholm.

Kristina Jonäng (C)

ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd

Birgitta Losman (MP)

ordförande Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd

ANNONS