Redan 2009 enades ett 70- tal aktörer i regionen om en klimatstrategi. Vårt regionala klimatmål är vassare än det nationella målet. Nu är vi redo att öka takten för att bli en fossiloberoende region år 2030, skriver debattörerna.
Redan 2009 enades ett 70- tal aktörer i regionen om en klimatstrategi. Vårt regionala klimatmål är vassare än det nationella målet. Nu är vi redo att öka takten för att bli en fossiloberoende region år 2030, skriver debattörerna.

Nu kraftsamlar vi för klimatet

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi har alla haft anledning att agera under senare år för att hejda klimatförändringarna. Ansträngningar görs eftersom det är bråttom. Vi noterar tendenser till översvämningar i kustnära områden, vi märker klimatförändringarna inom sjukvården när patienter visar upp bett från insekter som överlever allt mildare vintrar och vi anar klimatförändringarnas allvar när skördar i något större utsträckning slår fel. Om inget görs för klimatet riskerar alla att drabbas. Vi satsar på klimatfrågan eftersom det kostar mindre att åtgärda i dag än i morgon. I Västsverige finns dessutom en stor kompetens – inom industrin, på lärosäten, hos myndigheter och i kommuner. Det är nyckeln för att nå uppsatta klimatmål.

ANNONS

Redan 2009 enades ett 70- tal aktörer i regionen om en klimatstrategi. Vårt regionala klimatmål är vassare än det nationella målet. Nu är vi redo att öka takten för att bli en fossiloberoende region år 2030. Det finns många fördelar med att gå före i omställningen. Sedan ett par år tillbaka har vi arbetat med faktamaterial som enar oss i en aktuell bild av läget för fossiloberoende i Västra Götaland. En omfattande process har resulterat i ett dokument där vi presenterar strategiska vägval som bygger på fyra arbetssätt.

Planering och innovationer

  1. Föregångare. Företag, kommuner, lärosäten och organisationer kan alla genomföra kraftfulla åtgärder inom sitt verksamhetsområde för att visa ansvar och ligga i framkant i omställningen. Genom medvetna inköp, investeringar, och satsningar skapas efterfrågan på framtidens lösningar.
  2. Klimatsmart planering. En fossiloberoende framtid förutsätter en planering som gör det möjligt. Regionala infrastruktursatsningar och kommunala byggprocesser ska genomsyras av omställningen till fossiloberoende. Vi planerar för att förhindra skador av översvämningar och andra klimateffekter.
  3. Innovationer för fler jobb. Västra Götaland har förutsättningar att utmärka sig som växtplats för framtidens fossiloberoende lösningar. Nytänkande forskning, testbäddar för ny teknik, samverkan kring pilotprojekt, kreativa inkubatorer och riktat innovationsstöd är viktiga verktyg.
  4. Attraktiva samhällen. För att invånare ska kunna leva ett klimatsmart liv krävs lokala förutsättningar i vardagen. Det krävs att kreativitet, samarbete och resurseffektivitet får vara ledstjärna när kommuner, företag och föreningar gemensamt tar fram smarta lösningar.

Kraftsamling

Vi har bestämt oss för att kraftsamla inom fyra områden

1. Hållbara transporter

För att uppnå målet om en fossiloberoende region till år 2030 kommer vi bland annat att arbeta mer med ett klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, cykla eller resa kollektivt.

2. Klimatsmart och hälsosam mat

Västra Götaland är Sveriges ledande livsmedelsregion. Vi ska vara mer varsamma med livsmedlen genom mindre matsvinn. Västsveriges lantbrukare har en nyckelroll i omställningen till ett ökat fossiloberoende.

3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Vi vill gemensamt uppmuntra en större marknad för biobaserade material och drivmedel. I vår region finns en industri som har förutsättningar. Vi kommer att avsätta resurser för att främja framväxten av en tjänstesektor som arbetar cirkulärt.

ANNONS

4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Snart ska alla nybyggda offentliga lokaler vara byggda i en standard som motsvarar passivhusstandard. Västsverige är redan ledande region i Sverige i andel bostäder som byggs för en så låg energiförbrukning i drift. Vi ska intensifiera planeringen för klimatsmarta bostäder och lokaler, exempelvis genom fler trähus.

Samlat ledarskap

I Västra Götaland finns ett brett arbetssätt genom att länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen går i armkrok med företag, lärosäten, kommuner och organisationer för att uppnå klimatmålet. Det finns ett samlat västsvenskt ledarskap som blir alltmer etablerat. På regionstyrelsens sammanträde den 27 juni kommer det arbetssättet att bekräftas ytterligare genom beslut om en plan för att öka takten i klimatarbetet. Vi stärker det västsvenska ledarskapet för fossiloberoende ännu mer. Under perioden 2017-2030 kommer vi i högre utsträckning göra gemensamma prioriteringar kring de regionala utvecklingsresurserna för att uppnå största möjliga resultat.

Lisbeth Schultze

tf Landshövding Västra Götalands län

Kristina Jonäng (C)

ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd

Claes Redberg (S)

vice ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd

Jonas Ransgård (M)

ordförande Göteborgsregionens Kommunalförbund

Ulf Olsson (S)

ordförande Boråsregionen

Martin Carling (C)

ordförande Fyrbodals Kommunalförbund

Katarina Jonsson (M)

ordförande Kommunalförbundet Skaraborg

Björn Brorström

rektor Högskolan i Borås

Martin Hellström

rektor Högskolan Väst

ANNONS

Johan Trouve

vd Västsvenska Handelskammaren

Sofia Karlsson

ordförande LRF Västra Sverige

ANNONS