Karin Båtelson, förste vice ordförande Sveriges läkarförbund och ordförande Sjukhusläkarna och  Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.
Karin Båtelson, förste vice ordförande Sveriges läkarförbund och ordförande Sjukhusläkarna och Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Bild: Björn Larsson Rosvall / Johan Knobe

Nu kan vi inte vänta längre - fler vårdplatser krävs

Dagens vårdplatsbrist och ökande överbeläggningar visar tydligt att vårdens kapacitet inte matchar behoven. Läget är akut, skriver Karin Båtelson och Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

”Jag ligger många dagar efter med mejlen på grund av nattjoursvecka med stabsläge. Helt slut.” Så löd svaret från en kollega när vi undrade varför han inte hörts av som han hade lovat.

I en artikel i Göteborgs-Posten 22/2-2019 med rubriken ”Västra Götaland har störst brist på vårdplatser” beskrivs hur tillgången på vårdplatser vad gäller kroppsligt sjuka i regionen är sämst i Sverige.

Dagens vårdplatsbrist och ökande överbeläggningar visar tydligt att vårdens kapacitet inte matchar behoven. Sjukhuspersonal går på knäna, säger upp sig i protest eller sjukskrivs, och sjukhus försätts i regelmässigt i stabsläge. Flera lokala läkarföreningar har uttalat sig och samlat in namn för att visa att oron är stor i omsorg om patienterna. På Sahlgrenska har exempelvis 600 läkare skrivit på ett upprop, där man nu samlar in tips om lokala åtgärder.

ANNONS

Det går åt helt fel håll. På fyra år har andelen patienter som får sin operation inom vårdgarantins 90 dagar minskat med närmare tio procentenheter.

Det går åt helt fel håll. På fyra år har andelen patienter som får sin operation inom vårdgarantins 90 dagar minskat med närmare tio procentenheter. Mellan bästa och sämsta region skiljer det närmare 30 procentenheter. I Västra Götaland får nästan var femte patient vänta mer än 90 dagar på operation. Sverige har sen länge lägst antal vårdplatser i EU. Innan jul rapporterades att antalet vårdplatser har minskat med 10 000 de senaste 20 åren. Enbart mellan 2016 och 2017 försvann över 800 vårdplatser.

Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser 2018 – En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat” bekräftar att väntetiderna och köerna till hälso- och sjukvården är oacceptabla samtidigt med rapporter om låg produktivitet inom svensk hälso- och sjukvård återkommer. Läkare spenderar lite tid med patienter samtidigt som patienter får vänta allt längre på besök och behandling. Det finns en tydlig politisk vilja till att korta vårdköerna liksom vårdpersonal vill inte ha köer som ger ökade akuta åtgärder eller att många patienter blir allt sjukare under väntetiden.

Ett tillräckligt antal vårdplatser är en nyckelfaktor för effektivitet och en brist är enormt kostnadsdrivande.

Ett tillräckligt antal vårdplatser är en nyckelfaktor för effektivitet och en brist är enormt kostnadsdrivande. Dessutom ger vårdplatsbrist en totalt icke värdeskapande och nedbrytande arbetsmiljö som går ut på att leta vårdplatser, flytta runt patienter, meddela om inställda åtgärder, göra fler utredningar akut som dessutom kan ge en falsk trygghet samt överbeläggningar och utlokaliseringar som alla på olika sätt ger väl beskrivna nackdelar för patientsäkerhet och vårdtid. Nya arbetsbeskrivningar har tillkommit med uppgift att ”leta sängar”.

ANNONS

Antalet överbeläggningar nästintill fördubblades mellan 2013 och 2018. Sommaren 2018 var värsta sommaren hittills med närmare tio utlokaliseringar eller överbeläggning per 100 vårdplatser. Det innebär att nästan var tionde patient vårdades på en vårdplats utan den bästa kompetensen för att säkerställa patientens säkerhet och personalens arbetsmiljö. Inspektionen för vård och omsorg, IVO vet om detta och ska under 2019 utföra tillsyn av patientsäkerheten för utlokaliserade patienter inom somatisk slutenvård.

Det är hög tid att vända trenden och skapa fler vårdplatser genom bättre planering och bättre villkor för personalen.

Det är hög tid att vända trenden och skapa fler vårdplatser genom bättre planering och bättre villkor för personalen. Det behövs inte säkert mer resurser men påbud om att jobba smartare måste innehålla något. På vissa ställen är stressen lägre och trivseln högre även om det utifrån sett inte är några större skillnader. Det visar på vikten av att låta proffsen vara proffs och ett bra lokalt ledarskap.

Några förslag för vägen fram:

• En personal och lönepolitik som premierar erfarenhet och kompetens så att man inte väljer att bli hyrpersonal eller helt byter karriär. Det behövs ett starkt lokalt chefskap som premieras för att utveckla personal och verksamhet för framtiden. Även läkare som åtar sig chefskap ska få ett rejält lönepåslag. Behåll viktiga läkare och andra nyckelpersoner i verksamheten med definierande arbetsuppgifter även efter uppnådd pension. Workshifta arbetsuppgifter där läkararbetet exempelvis kan effektiviseras genom att moment utförs undersköterskor och medicinska sekreterare och i vissa fall patienten själv. Se till att forskning, utbildningsuppdrag, ökad klinisk kompetens och trofasthet lönar sig. Detta gäller alla yrkesgrupper. Stabila arbetsgrupper med personkännedom ger trygghet och är patientsäkert.

ANNONS

• En vårdplatsdimensionering utifrån befolkning och sjukdomspanorama. Enskilda sjukhus har god överblick över sitt eget behov idag och baserat på olika utvecklingsscenarier. Lyssna och använd kunskapen och dimensionera utefter det. Tillåt privata alternativ i ökad utsträckning om det offentligt drivna inte kan uppfylla målen. Socialstyrelsen eller IVO kan följa upp.

• En nationell primärvårdsreform med definierat uppdrag för varje primärvårdsläkare, listning på läkare i stället för på hus och goda incitament för fler sjukhusspecialister i öppenvård. Öka medicinsk kontinuitet och närhet påtagligt även i kommunal omsorg vilket kan ge både färre akutbesök och kortare vårdtider på sjukhus.

Karin Båtelson

förste vice ordförande Sveriges läkarförbund och ordförande Sjukhusläkarna

Heidi Stensmyren

ordförande Sveriges läkarförbund

ANNONS