I våras bestämde ni politiker, trots högljudda protester, er för att dra ner på 500 tjänster inom grundskolan för att uppnå budget i balans. För oss som arbetar på Ryaskolan betyder det att många personer med viktiga uppdrag tas ut ur den ordinarie undervisningen för att i stället bli fasta vikarier för att minska våra vikariekostnader samt att viktiga funktioner tas bort, skriver debattörerna.
I våras bestämde ni politiker, trots högljudda protester, er för att dra ner på 500 tjänster inom grundskolan för att uppnå budget i balans. För oss som arbetar på Ryaskolan betyder det att många personer med viktiga uppdrag tas ut ur den ordinarie undervisningen för att i stället bli fasta vikarier för att minska våra vikariekostnader samt att viktiga funktioner tas bort, skriver debattörerna. Bild: JESSICA GOW / TT

Nedskärningarna i skolan gör det omöjligt för oss att göra vårt jobb

Skollagen säger att våra elever har rätt till en trygg miljö i skolan där de kan utvecklas, stimuleras och nå kunskapsmålen. Den säger också att elever med svårigheter ska få rätt stöd och att skolan tar kränkningar mot elever på allvar och vidtar åtgärder. Vi som arbetar i skolan tar lagen på allvar och vill gärna ha en sportslig chans att efterleva den. Det har länge varit svårt men nu blir det omöjligt, skriver 21 lärare på Ryaskolan i Biskopsgården.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

På onsdag öppnar vi dörrarna och snart har vi en mycket brokig skara elever på trösklarna till Göteborgs grundskolor.

Ryaskolan i Biskopsgården har en skolledning och ett kollegium som gör sitt yttersta för att kunna ge våra elever en god utbildning. Det görs i ett område som präglas av en rik mångfald av erfarenheter och kompetenser men även av socioekonomiska utmaningar. Nu behöver vi som arbetar på skolan hjälp!

Vår verksamhet styrs av skollagen som är till för att garantera alla elever i Sverige en utbildning av god kvalitet. Lagen säger tydligt att våra elever har rätt till en trygg miljö där de kan utvecklas, stimuleras och nå de kunskapsmål de behöver för att kunna komma in på högre utbildningar. Om en elev har svårt att nå kunskapsmålen ska den kunna vila i trygg försäkran om att orsakerna till detta utreds av skolans personal och att rätt hjälp och stöd snabbt ges så att eleven kan utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Om elever blir utsatta för kränkande behandling ska de kunna lita på att de snabbt får hjälp så att kränkningarna upphör. Nyanlända till högstadiet ska få en individuell studieplan som beskriver hur skolan ska hjälpa eleven att uppnå behörighet till gymnasieskolan. Stödinsatser ska sättas in för att de ska lära sig tillräckligt bra svenska för att så småningom kunna tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet.

ANNONS

Trots protester

Vi som arbetar i skolan tar lagen på allvar och vill gärna ha en sportslig chans att efterleva den. Det har länge varit svårt men nu blir det omöjligt.

I våras bestämde ni politiker, trots högljudda protester, er för att dra ner på 500 tjänster inom grundskolan för att uppnå budget i balans. För oss som arbetar på Ryaskolan betyder det att många personer med viktiga uppdrag tas ut ur den ordinarie undervisningen för att i stället bli fasta vikarier för att minska våra vikariekostnader samt att viktiga funktioner tas bort.

Enligt tidigare erfarenhet av neddragningar blir konsekvenserna:

– Större oro på skolgården och stökigare miljöer i korridorerna. Det påverkar i sin tur både studiero och tryggheten i klassrummen då lektioner i större utsträckning avbryts när undervisande lärare tvingas reda ut situationer som uppstår utanför klassrummet. Det leder även till att fler elever kommer att stanna hemma med ont i magen.

– Olösta konflikter som uppstått under raster tas med in i klassrummet och påverkar både trygghet och studiero negativt.

– Klass- och ämneslärare får ännu fler elever som saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet när förberedelseklasserna måste tas bort.

– Ännu sämre studieresultat. Vi vet att godkända betyg är det bästa vaccinet mot att hamna i gängkriminalitet. En ökad andel elever som går ut grundskolan med ofullständiga betyg leder sannolikt till fler rekryteringar till de kriminella gängen.

ANNONS

– Tuffare arbetsvillkor för personalen som leder till att fler säger upp sig och färre söker sig till läraryrket vilket i sin tur underminerar elevernas tillgång till utbildad personal.

Klass- och ämneslärare får ännu fler elever som saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet när förberedelseklasserna måste tas bort

Våra planerade insatser för att utveckla skolan och höja resultaten måste dessutom läggas på is. Bland annat ett flerlärarsystem där man på många lektioner kan vara två pedagoger som ansvarar för undervisningen i klassrummet slopas. Något som visat sig vara mycket framgångsrikt i de skolor där detta införts. Planerna på att på allvar bygga upp ett skolbibliotek och anställa en skolbibliotekarie som kan stötta och inspirera elever och lärare får också vänta. Det är ett brott mot skollagen att inte ha ett skolbibliotek.

Vi ser inte hur vi ska kunna ge våra elever den utbildning de enligt skollagen har rätt till under gällande förhållanden. Kanske kan ni hjälpa oss med det. Hur ska vi kunna ge stöd till alla elever som behöver det? Hur ska vi kunna säkra elevernas trygghet och studiero? Hur ska vi kunna uppnå bättre studieresultat och hur ska Grundskoleförvaltningen kunna leva upp till sin slogan: “Vi banar väg för framtidens elever”?

Tandlös lag

Vi behöver besked, helst före onsdag. Om skollagen ska fortsätta att gälla är det huvudmannens, det vill säga ni politiker i Göteborgs kommun, som är ansvariga för att det finns förutsättningar att efterleva det som står i lagen. Om förutsättningarna inte finns är väl frågan till våra riksdagspolitiker om lagen ska fortsätta vara i kraft? En tandlös lag som inte efterlevs skapar bara bristande tillit till samhället. Vi är riktigt oroliga för våra elevers välmående och för Sveriges framtid. Kommer Göteborgs skolor att skicka ut blivande stora tänkare, samhällsförbättrare, uppfinnare, konstnärer, jurister, författare och företagsledare i världen i framtiden, eller unga människor som tappat tron på vuxna?

ANNONS

Caroline Hatcher

Anja Schultzberg

Eva Bengtsson

Oskar Björnekil

Karin Björkqvist Arthurson

Linda Bäckström

Linda Dreven

Linda Höök

Mikael Jacobsson

Marina Lefalk

Amal Mustafa

Anna Pettersson

Annika Pettersson

Oskar Rockström

Lisa Segerfelt

Marie Sellergren

Eva Strandhage

Sofia Olsson

Maryam Lindén

Eva-Marie Wibel

Margarita Cuklev

Alla lärare på Ryaskolan i Biskopsgården

ANNONS