Miljöarbetet i Västlänken pågår ständigt

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Västlänken, 5/9

Martin Wannholt (DEM) och Peter Danielsson, Nej till Västlänken, ifrågasätter vårt miljöarbete och påstår att klimatkalkylen för Västlänken inte håller. Framförallt bygger de sitt resonemang på påståendet att Västlänken inte ökar kapaciteten. Kapacitetsfrågan är prövad både inom ramen för Västlänkens tillåtlighet och i järnvägsplanen som nu vunnit laga kraft. Det blir fler möjliga avgångar när stationerna i Västlänken avlastar Göteborg C. Hur trafikeringen sedan ser ut beror på utbyggnad av det kringliggande järnvägssystemet och hur tågbolagen väljer att trafikera.

Västlänken har fått tillåtlighet enligt miljöbalken kopplat till en rad villkor. Arbetet med att uppfylla dessa villkor redovisas löpande till tillsynsmyndigheterna. Miljökonsekvensbeskrivningen har godkänts av länsstyrelsen. I oktober i år är det förhandling i mark- och miljödomstolen, då beslutar domstolen om villkoren för hur Västlänken ska byggas.

ANNONS

Utgår från befintliga fakta

Arbetet med att minimera påverkan på miljön pågår ständigt i projektet. Det sker under planeringen, under själva bygget och även när anläggningen är klar och tåg trafikerar Västlänken. Under resans gång baserar vi våra antaganden på befintliga fakta. De värden och uppgifter som vi redovisar i olika rapporter uppdateras därför hela tiden. Centralt i sammanhanget är våra kontrollprogram som bland annat omfattar luftkvalitet, grundvatten och buller. Kontrollprogrammen är framtagna i samråd med länsstyrelsen och Göteborgs stad och reglerar hur vi ska följa upp och styra vårt bygge, för att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt.

Våra beräkningar visar att bygget av Västlänken och Olskroken planskildhet är återbetalningsbara på cirka 15 år när det gäller utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Livslängden för Västlänken beräknas till 100 år.

I den kommande slutrepliken på detta svar, kommer vi med största sannolikhet att bli kritiserade för att vi inte svarar på den ursprungliga kritiken i detalj. Men att lyfta enskilda delar i syfte att ifrågasätta helheten ger aldrig en rättvisande bild. Stora infrastrukturprojekt är mer komplexa än så. Västlänken är grundligt utredd och arbetet med att minimera påverkan på miljön är något som vi arbetar, och kommer att arbeta med, dagligen.

ANNONS

Mira Andersson Ovuka

doktor i naturgeografi

miljöansvarig, projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, Trafikverket

ANNONS