Västlänken tillsammans med flera andra satsningar kan ge Göteborg ett kollektivtrafiksystem av hög klass där ryggraden utgörs av två tunnelbaneliknande system och där flera delar av Göteborg kan utvecklas till viktiga tyngdpunkter för fortsatt stadsutveckling, skriver debattörerna.
Västlänken tillsammans med flera andra satsningar kan ge Göteborg ett kollektivtrafiksystem av hög klass där ryggraden utgörs av två tunnelbaneliknande system och där flera delar av Göteborg kan utvecklas till viktiga tyngdpunkter för fortsatt stadsutveckling, skriver debattörerna.

Ja till tunnelbana i Göteborg

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Det finns ett stort engagemang för utvecklad kollektivtrafik i Göteborg, men ofta handlar debatten om enskilda delar av något som måste ses som en helhet. Nu finns en möjlighet att Göteborg kan få inte bara en utan två tunnelbaneliknande trafiklösningar.

Dagens spårvägssystem behöver mer kapacitet och snabbhet genom centrum. Ett alternativ som utreds är en spårvägslänk under jord i Alléstråket. En sådan länk binder ihop de redan snabba och kapacitetsstarka linjerna från Nordost och Hisingen genom centrum och vidare mot bland annat Frölunda. Tillsammans med nybyggda linjer till Backa och Norra Älvstranden och en ny förbindelse mellan Stigberget och Lindholmen, så får Göteborg effektiv kollektivtrafik som dessutom blir mer flexibel tack vare den andra älvförbindelsen.

ANNONS

Västlänken förbereds för förbindelser mot Hisingen och Sydväst så att pendeltågen på sikt även kan fungera som ett andra tunnelbaneliknande system för Göteborg, och att staden då får fler tyngdpunkter än området kring Drottningtorget.

En ny knutpunkt

För de långväga resorna växer stödet alltmer för en kraftfull satsning på snabba tågförbindelser mot Oslo, Köpenhamn, och Borås/Jönköping. En framtida ”Göteborg International” vid Olskroken eller Gårda kan bli ett komplement till dagens Centralstation och i så fall även skapa ytterligare en pendeltågsstation som blir en ny knutpunkt i det stadsnära kollektivtrafiksystemet.

Det är i detta perspektivet som satsningen på Västlänken måste ses. Tillsammans med flera andra satsningar kan Göteborg få ett kollektivtrafiksystem av hög klass där ryggraden utgörs av två tunnelbaneliknande system och där flera delar av Göteborg kan utvecklas till viktiga tyngdpunkter för fortsatt stadsutveckling.

Varje stad är unik och Göteborg kännetecknas av en mycket utspridd stadsstruktur. Under nuvarande mandatperiod har stadens förvaltningar arbetat fram Utbyggnadsplanering, Trafikstrategi, och Grönplan som tillsammans anger hur staden bör utvecklas fram till år 2035. Viktiga delar av dokumenten handlar om utbyggnad av ”Mellanstaden” och om behovet av snabbare kollektivtrafik.

Utgår från vad vi redan har

För att genomföra dessa strategier så måste vi utgå ifrån vad vi redan har och kan utveckla, snarare än att tro att det skulle vara genomförbart att skapa ett helt nytt fristående tunnelbanesystem som i till exempel Stockholm. Att utgå från det som vi redan har behöver inte nödvändigtvis utgöra en begränsning. Med Västlänken och ett utvecklat spårvägssystem så kan så kallade duospårvagnar vara en möjlighet, där man kan skapa nya linjer som går i båda spårsystemen.

ANNONS

Göteborgs glesa stadsstruktur gör att även busstrafiken är en avgörande del av kollektivtrafiken. Utvecklingen mot eldrift ger nya miljömässiga fördelar. Stombussarna behöver ytterligare prioritet genom staden och Expressbussarna behöver fler bussfiler. Nya ”Stadsexpresser” kan ge bättre tvärförbindelser och binda ihop stadens ytterpunkter som komplement till spårtrafiken.

Cykling ökar kraftigt och den utvecklingen måste vi fortsätta att stödja. Mer kapacitet i den spårbundna kollektivtrafiken kan öppna möjlighet för att ta med cykeln på tåget eller spårvagnen. Sist men inte minst måste pendelparkeringar för bilar byggas ut kraftigt i hela Göteborgsregionen.

Nu är tiden inne

Efter ett halvsekel av närmast ensidig satsning på biltrafik och utspridd bebyggelse så är nu tiden inne för att skapa en stad där alla göteborgare får goda möjligheter att röra sig mellan bostad, jobb, samhällsservice, kultur, och nöjen. Miljöpartiet kommer fortsätta att jobba för att hela staden skall leva, och se långsiktigt på varje beslut vi fattar. Genom att se till helheten och kombinera olika trafiklösningar skapar vi en attraktiv stad som dessutom är miljömässigt hållbar.

Elisabeth Undén (MP)

andra vice ordförande Trafiknämnden

Henrik Munck (MP)

ersättare Trafiknämnden

ANNONS