En ambitiös klimatpolitik är också en bra näringspolitik och ger svenska företag en god position i det globala klimatarbete som i dag accelererar in i framtiden. För vårt och världens bästa vill vi vara ledande i det arbetet, skriver debattörerna.
En ambitiös klimatpolitik är också en bra näringspolitik och ger svenska företag en god position i det globala klimatarbete som i dag accelererar in i framtiden. För vårt och världens bästa vill vi vara ledande i det arbetet, skriver debattörerna.

Höj klimatmålen rejält – det gynnar företagen

ANNONS
|

Vi i Hagainitiativet efterlyser mer ambitiösa mål för klimatpolitiken. Vi konstaterar att forskningen allt tydligare pekar på att klimatpolitiken i Sverige och jämförbara länder behöver riktas in mot utsläpp nära noll till år 2030, om världen ska klara målet att begränsa uppvärmning till så långt under två grader som möjligt. Då skapas en miljö som underlättar för företag att gå före, samtidigt som Sverige kan stimulera andra länder att följa efter.

Vi hoppas att alla partier inom ramen för arbetet i Miljömålsberedningen tillsammans kommer överens i den frågan under vinterhalvåret.

USA och Kina agerar som aldrig förr i klimatfrågan. Anledningen är insikten om riskerna med att vara passiv och de stora möjligheter som det kan innebära om man agerar. När president Barack Obama nyligen lanserade USA:s mest ambitiösa klimatplan någonsin sa han: Vi är den första generationen som känner av effekterna av klimatförändringarna och den sista som kan göra något åt den.

ANNONS

Vi önskar oss givetvis mer ambitiösa löften från både USA och Kina inför toppmötet i Paris i december, när nu två av världens största ekonomier rör sig allt snabbare i klimatfrågan följer med säkerhet stora förändringar. Sverige måste anpassa sig till den utvecklingen. Från ett näringslivsperspektiv behöver vi ligga före. Det är då vi blir lönsamma.

Därför välkomnar vi regeringens nya mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Under de fem år vi verkat i Hagainitiativet har vi också visat i praktiken att statsministern har stöd för konstaterandet i regeringsförklaringen att klimatomställningen stärker Sveriges konkurrenskraft. När vi utvärderat vårt klimatarbete ur ett företagsperspektiv framträder följande bild:

Gynnsamma effekter

  1. Högt satta mål stimulerar ökad innovationstakt och inte sällan helt nya produkter.
  2. Åtgärder är ofta lönsamma då de reducerar kostnader och höjer produktiviteten.
  3. Klimatarbetet stärker våra varumärken, ger ökad stolthet hos medarbetare och gör oss mer attraktiva som arbetsgivare.
  4. Vi har ett bredare perspektiv på riskhantering och klimatarbetet är positivt för finansieringen.
  5. Att dra ner våra utsläpp går snabbare och är enklare än många av oss trodde.

Vi kan givetvis inte ägna oss åt verksamhet som inte är lönsam. Klimatarbetet har dock inte försämrat vår konkurrenskraft, utan tvärtom. Vi skapar värden åt våra ägare, kunder och samhället. Genom ett systematiskt klimatarbete ser vi möjligheter som vi annars inte hade sett. Det är affärsmässigt klokt.

Allt fler delar vår bedömning. Professor Laura Tyson på UC Berkley menar att företagen kan höja värdet på sina aktier genom att satsa på ökad hållbarhet. Professor Robert G. Eccles på Harvard har undersökt hundratals företag och konstaterar att hållbara företag har högre börsvärde och ger bättre ekonomisk avkastning.

ANNONS

Bra på sikt

Svenska företag har med andra ord mycket att vinna på en mer ambitiös klimatpolitik. Men bakom statsministerns lovande retorik behövs också konkreta beslut. Det är mot denna bakgrund som vi föreslår att klimatpolitiken riktas in mot nära noll till år 2030.

Vi har en djup respekt för den utmaning som ligger i ett sådant mål. Alla vinner inte på kort sikt, men studier visar att samhället och näringslivet totalt sett gynnas mer av ett högt tempo i klimatarbetet. Långsiktiga och ambitiösa mål och spelregler stimulerar innovationer, växande affärsområden och nya exportgrenar. Forskning, utveckling och ny teknik kan dessutom ge oss goda möjligheter att skapa sänkor för vissa kvarvarande utsläpp.

På den grunden blir klimatpolitiken bra näringspolitik och ger svenska företag en god position i det globala klimatarbete som i dag accelererar in i framtiden. För vårt och världens bästa vill vi vara ledande i det arbetet. Vi vill att alla svenska politiker delar den ambitionen.

Anders Strålman vd Axfood

Pierre Decroix vd Coca-Cola Enterprises Sverige

Jens Henriksson vd Folksam

Anders Egelrud vd Fortum Värme

Jan Kilström vd Green Cargo

Göran Holm vd HKScan Sweden

Johan Skoglund vd JM

Olli Kilpi vd McDonald´s

Lars Appelqvist vd Löfbergs

Carl Von Schantz, divisionschef Lantmännen

ANNONS

Staffan Persson vd Stena Recycling

ANNONS