När vi satte målet att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till 2020 var det många som trodde att det var omöjligt. I dag kan vi konstatera att de flesta företag klarat målet flera år i förtid, samtidigt som de företagsekonomiska indikatorerna i regel pekar uppåt, skriver debattörerna.
När vi satte målet att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till 2020 var det många som trodde att det var omöjligt. I dag kan vi konstatera att de flesta företag klarat målet flera år i förtid, samtidigt som de företagsekonomiska indikatorerna i regel pekar uppåt, skriver debattörerna.

Höga klimatambitioner är lönsamt för företagen

Hållbarhets- och klimatarbete har blivit en av framgångsfaktorerna för det svenska näringslivet, inte minst i den internationella konkurrensen. Ändå är det en seglivad myt att det alltid skulle vara kostsamt och svårt att minska utsläppen av växthusgaser. I takt med att fler inser att klimatarbete och utsläppsminskningar kan ge affärsmässiga fördelar kommer vi att se en allt snabbare klimatomställning inom näringslivet och hela samhället, skriver 14 företagsledare.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Under våren genomförde vi i Hagainitiativet en enkät där 300 svenska företag tillfrågades om hur deras klimatarbete påverkar lönsamheten. Det är tydligt att svenska företag ser stora fördelar.

En överväldigande majoritet, oavsett bransch eller företagsstorlek, anser att klimatarbetet ger lojalare kunder, ökad innovationskraft och fördelar när det handlar om att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna.

Det går inte heller att hänvisa till att det skulle vara kostsamt. Endast 15 procent av företagen svarar att klimatarbetet leder till ökade kostnader. På frågan om hur klimatarbetet påverkar resultaträkningen ser mer än 40 procent av företagen positiva effekter, medan endast tre procent ser negativa effekter.

ANNONS

Till och med bland företag som i dagsläget anger att de inte bedriver ett aktivt klimatarbete är det många som anger att klimatarbetet har affärsmässiga fördelar. Det är därför märkligt att inte fler företag har en ambitiös klimatstrategi.

Över förväntan

Vi i Hagainitiativet har kraftigt minskat våra företags utsläpp av växthusgaser. Inte enbart av altruistiska skäl, utan för att vi ser affärsmässiga och strategiska fördelar med att gå före, samtidigt som Sverige tidigt införde styrmedel som koldioxidskatten. Med flera års erfarenhet kan vi konstatera att resultaten överskridit förväntningarna.

När vi satte målet att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020 var det många som trodde att det var omöjligt. I dag kan vi konstatera att de flesta företag klarat målet flera år i förtid, samtidigt som de företagsekonomiska indikatorerna i regel pekar uppåt. Därför har företagen i Hagainitiativet höjt ribban och beslutat sig för att nå nollutsläpp senast år 2030.

Det är inte alltid gratis att minska utsläppen, men vår erfarenhet är att fördelarna väger tyngre än kostnaderna och att investeringar i energieffektiviseringar och ny smart teknik betalar sig. Det är därför inte konstigt att vi i Hagainitiativet varje år blir mer övertygade om att klimatarbete och lönsamhet går hand i hand.

ANNONS

Bland de 300 företag som besvarade vår enkät om klimatarbete och lönsamhet svarar mer än 90 procent att klimatarbetet är viktigt för företaget. 57 procent anser att klimatarbetet blivit viktigare bara under det senaste året. Klimatfrågans växande betydelse syns inte minst inom finansbranschen. Där svarar mer än 70 procent av företagen att klimatarbetet blivit viktigare under senaste året.

Varumärket stärks

Några andra slutsatser som kan dras är att:

l Varumärke och kundlojalitet är det område där företagen ser att klimatarbetet ger störst positiv effekt. Bland de mest klimataktiva företagen ser 96 procent att klimatarbetet ger positiva effekter på varumärket.

l Klimatarbetet beskylls ofta för att vara dyrt och kostsamt, men bland de företag som är mest klimataktiva ser 54 procent att klimatarbetet sänker kostnaderna (jämfört med 25 procent bland de mindre klimataktiva företagen). Detta är inte förvånande för oss i Hagainitiativet. Med relativt enkla åtgärder kan de flesta företag minska sin energianvändning och spara både pengar och minska utsläppen.

l Bland de mest klimataktiva företagen ser mer än 80 procent att klimatarbetet gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare. Det är framför allt företagen inom handeln, energibranschen och den finansiella sektorn som ser att klimatarbetet har en positiv effekt på attraktiviteten som arbetsgivare och engagemanget hos medarbetare.

ANNONS

l Enkäten visar också att klimatarbetet sätter fart på innovationsarbetet. Mer än två tredjedelar av företagen ser att klimatarbetet har en positiv effekt på utvecklingen av nya produkter och affärsområden. Detta märks inte minst i energibranschen – där omställningen mot förnybar energi öppnar upp nya möjligheter – och finansbranschen – där exempelvis gröna obligationer är en produkttyp som växt explosionsartat på senare år. Inom båda branscherna ser omkring 90 procent av företagen positiva effekter.

Stärker tillväxten

Undersökningen bekräftar den bild vi har haft sedan Hagainitiativet startade 2011: Klimatarbete är lönsamt, förutsatt att det görs strategiskt. Därmed ligger det i varje företags intresse att ta fram en plan för nollutsläpp och att stödja en aktiv klimatpolitik.

Vi ser att alla de hundratusentals ton koldioxid vi sparat har kunnat kombineras med goda affärer och vi välkomnar att en växande skara svenska företag drar samma slutsats. Det svenska näringslivet är i framkant i det internationella klimatarbetet och det sker inte på bekostnad av tillväxten – det stärker den.

Klas Balkow

vd och koncernchef för Axfood

Ulf Troedsson

vd Siemens

Jan Kilström

vd Green Cargo

Anders Egelrud

vd Fortum Värme

Lars Andersson

Nordendirektör Akzo Nobel

Lars Appelqvist

vd Löfbergs

Pierre Decroix

vd Coca-Cola European Partners

ANNONS

Jens Henriksson

vd Folksam

Sofia Hyléen Toresson

vd HK Scan Sweden

Per Arfvidsson

vice vd Lantmännen

Johan Skoglund

vd och koncern- chef JM

Kristoffer Sundsgård

vd Stena Recycling

Thomas Kelly

vd McDonald´s Sverige

Per-Olof Wedin

vd Sveaskog

ANNONS