För verksamheter som vill ansluta nya anläggningar uppstår idag höga kostnader till följd av spretiga processer samt oklara kö-, handläggnings- och anslutningstider. Vi föreslår därför att elnätsbolagen åtar sig att återkomma med anslutningsoffert inom max tio veckor, skriver debattörerna.
För verksamheter som vill ansluta nya anläggningar uppstår idag höga kostnader till följd av spretiga processer samt oklara kö-, handläggnings- och anslutningstider. Vi föreslår därför att elnätsbolagen åtar sig att återkomma med anslutningsoffert inom max tio veckor, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Gör det lättare för lokala aktörer vara med och lösa elbristen

Sydvästsverige står inför betydande utmaningar med bristande kapacitet och tillförlitlighet i elförsörjningen. De lokala och regionala elnätsbolagen kan göra betydligt mer för att släppa in nya lösningar och nya aktörer som kan bidra till en önskvärd utveckling av elsystemet, skriver professor Pontus Braunerhjelm och fil dr Mattias Ganslandt.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Kostnadseffektiv, skalbar och tillförlitlig elförsörjning är avgörande för industriell konkurrenskraft och för en hållbar samhällsekonomi. Problemet är att utvecklingen riskerar att snedvridas och fördröjas i Väst- och Sydsverige på grund av otillräcklig kapacitet i elsystemet.

En väg ut ur detta problem är att elnätsbolagens verksamhetsområde öppnas upp för nya entreprenörsdrivna lösningar. En mer inkluderande utveckling skulle vara i linje med EU:s Elmarknadsdirektiv (2019/944) som konstaterar att elsystemets omställning kräver ”ändringar av befintliga marknadsroller” för att ”till fullo integrera alla marknadsaktörer - inklusive producenter av förnybar energi, nya energi tjänsteleverantörer, energilagring och flexibel efterfrågan” samt att målen mest effektivt nås genom strukturer som ”belönar flexibilitet och innovation”.

ANNONS

Undersökningen visar att det finns betydande svårigheter för nya aktörer att bidra till ett skalbart och tillförlitligt elsystem

Vår bedömning är att lösningen på utmaningarna i Sydväst lämpligen kommer från regionen – inte från Nordost. Ett viktigt bidrag för att göra elsystemet mer skalbart och tillförlitligt kan göras av nya, innovativa aktörer som investerar i decentraliserad kapacitet som kompletterar stamnätet och som samtidigt ökar leveranssäkerheten i elsystemet på lokal nivå.

Bild: Kristina Sahlén
Primrock
Primrock Bild: Kristina Sahlén

För att utreda förutsättningarna för nya aktörer att bistå med ny kapacitet i Väst- och Sydsverige har vi undersökt samtliga 89 elnätsbolag i regionen, dels genom intervjuer, dels genom en analys av elnätsbolagens tariffer. Undersökningen visar att det finns betydande svårigheter för nya aktörer att bidra till ett skalbart och tillförlitligt elsystem. Här finns följaktligen en betydande men hittills outnyttjad möjlighet.

Positiv utveckling

Vi föreslår därför tre åtgärder som de lokala och regionala elnätsbolagen kan vidta och som avsevärt kan bidra till en positiv utveckling av elsystemet i sydväst. Vi uppmuntrar också kommunala och regionala beslutsfattare att, genom sitt ägande och allmänna inflytande, verka för att förslagen implementeras av de lokala elnätsbolagen.

– Inför en maximal handläggningstid för nyanslutningsärenden

För verksamheter som vill ansluta nya anläggningar uppstår idag höga kostnader till följd av spretiga processer samt oklara kö-, handläggnings- och anslutningstider. Vi föreslår därför att elnätsbolagen åtar sig att återkomma med anslutningsoffert inom max tio veckor. I andra delar av samhället fungerar ofta maximala handläggningstider på ett tillfredsställande sätt. Exempel är processer för bygglov eller förvärvsprövningar. Det ökar förutsägbarhet och minskar kostnader för inblandade parter.

ANNONS

– Inför prisincitament att bidra med kapacitet som kan användas av andra

De flesta elnätsbolag har priser som gör det gynnsamt för kunder att jämna ut egna effektuttag över tid. Men inget av de elnätsbolag som vi har undersökt har en prismodell som skapar incitament att minska elsystemets dimensionerande behov, det vill säga den kapacitet som behövs när den sammantagna belastningen är som högst. En kund med möjlighet att flytta effektuttag över tid har med dagens priser incitament att kapa sina egna toppar. Detta räcker inte. Priset bör istället tas ut när elnätet – snarare än den enskilda servisledningen – är hårt belastat. På så vis kan mer effekt tillgängliggöras nya behov och andra elförbrukare. Vi föreslår därför att de lokala elnätsbolagen inför en samhällsekonomiskt effektiv prismodell som leder till ett bättre nätutnyttjande genom ökade kostnader för kunder som bidrar till trängsel i elnätet, och minskade kostnader för kunder som bidrar med systemnytta.

– Släpp in avlastande anläggningar utan fördröjning

Vår erfarenhet är att väntetiderna för nyanslutning av anläggningar i Sydvästsverige i många fall är oacceptabelt långa, även för anläggningar som är avlastande och efterfrågade av Svenska Kraftnät. Vi föreslår därför att villkor införs som innebär att den elnätskund som åtar sig begränsade effektuttag under tider när elnätet är som hårdast belastat kan anslutas direkt. En anläggning som avlastar elnätet genom att tillföra lokal effekt när det behövs kan då alltid släppas in utan fördröjning.

ANNONS

Med dessa tre förändringar kommer aktörer, som vill bidra till att avhjälpa effektbrist och otrygghet i elsystemet, att investera mer och snabbare i nya lösningar och ny kapacitet.

Pontus Braunerhjelm, Professor Blekinge Tekniska Högskola och KTH, forskningsledare Entreprenörskapsforum och styrelseledamot i Primrock

Mattias Ganslandt, Fil dr, Grundare och VD i Primrock

ANNONS