Försörjningsstöd är inget kravlöst bistånd

Det mest effektiva sättet att hålla nere de sociala kostnaderna är att prioritera att socialsekreterarna har ett lågt antal ärenden – inte att satsa resurser på fuskjägare. Moderaterna spär också på myten om försörjningsstöd som ett kravlöst bistånd, skriver Akademikerförbundet SSR Göteborgs stad.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Bidragsfusk, 7/5 och 10/5

Företrädare för Moderaterna svarar på vår debattartikel att det inte är kontroversiellt att försöka minimera fusket samt att de vill besluta om att införa krav på motprestation för att försörjningsstöd ska utgå.

Det verkar som att kärnan i vår debattartikel har gått motionärerna förbi. Vi påtalar, liksom stadsdelarnas remissyttranden, att det redan i dag görs kontroller av den sökandes ekonomi av socialsekreterarna och att det är deras arbete som ska prioriteras.

Om nya tjänster ska inrättas behöver de resurserna tas någonstans ifrån, till exempel genom att minska antalet socialsekreterare. Detta menar vi är helt fel väg att gå om tanken är att kostnaderna för försörjningsstöd ska minska.

ANNONS

Saknar insyn i arbetet

Precis som remissvaren påtalar är det mest effektiva sättet att hålla nere kostnaderna att prioritera att socialsekreterarna har ett lågt ärendeantal. Om det är så att det ska tillföras nya resurser för att tillsätta de tilltänkta tjänsterna så bör det föras en diskussion med de fackliga organisationerna om vilken typ av tjänster som kan göra mest nytta utifrån såväl arbetsmiljö som verksamhetens behov.

Det förefaller som att motionärerna inte har någon insyn i hur arbetet inom socialtjänsten bedrivs i dag. De upprepar att de vill ställa krav på motprestation för att försörjningsstöd ska utgå. Detta trots att det redan i dag är så att det ställs krav på den sökande att denne ska göra vad den kan för att bli självförsörjande. För att uppnå detta upprättas individuella planer utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Att då låta kommunfullmäktige besluta om krav på motprestation gör just ingen nytta annat än att spä på myten och okunskapen om försörjningsstöd som ett kravlöst bistånd.

Vi rekommenderar politikerna att göra studiebesök i verksamheterna så att de får en insyn om hur arbetet bedrivs i dag innan de fattar beslut helt i onödan.

Pia Björking Petersson

ordförande Akademikerförbundet SSR Göteborgs stad

ANNONS

Lisa Sandqvist och Jesper Lindeberg

socialsekreterare och förtroendevalda i Akademikerförbundet SSR Göteborgs stad

ANNONS