För att transporter ska ske på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt är det viktigt att alla samhällskostnader i form av olyckor, avgaser, buller och vägslitage också syns i priset, skriver Johanna Sandahl.
För att transporter ska ske på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt är det viktigt att alla samhällskostnader i form av olyckor, avgaser, buller och vägslitage också syns i priset, skriver Johanna Sandahl.

Förorenaren ska betala miljö- och klimatkostnaderna

Flyg och lastbilar måste stå för sina miljö- och klimatkostnader och sluta subventioneras av skattebetalarna. Principen om att förorenaren ska betala måste vara ledande. Centerpartiet borde ha en mer flexibel syn på möjligheterna att åstadkomma detta, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Slutreplik

Centerpartiet och klimatet, 3 och 4//2

Under årets första månad ökade både in- och utrikestrafiken på statliga Swedavias flygplatser. Enbart under januari reste drygt 2,8 miljoner resenärer till och från dessa flygplatser, en ökning med hela tio procent. Swedavia förutspår att antalet flygresor kommer att slå nytt rekord under 2017, med över 40 miljoner beräknade flygpassagerare. Swedavia redogör inte för utsläppsökningarna kopplat till detta, men det är oundvikligt så att det kommer att innebära en avsevärd ökning av flygets klimatpåverkan.

Centerpartiets Rickard Nordin och Anders Åkesson avfärdar flygskatt (GP 4/2) som en del av lösningen på de stigande utsläppen med argumentet att flygskatt inte levererar tillräcklig klimatnytta. Det är delvis riktigt. Enligt flygskatteutredningen beräknas skatten innebära en avmattning av utsläppen av växthusgaser jämfört med prognosen, men de föreslagna skattenivåerna är så låga att de egentligen bara bromsar själva ökningen av utsläpp. Men i stället för att detta skulle vara en förevändning att stoppa flygskatten ökar incitamenten för att stärka nivåerna så att styrmedlet genererar bättre klimateffekt.

ANNONS

Samtidigt är det viktigt att slå fast att flygskatt inte ensamt kan lösa problemen med ökade utsläpp från flyg. Det talar inte emot en flygskatt, bara för ytterligare initiativ. Precis som Rickard Nordin anser vi att det krävs en hel palett av åtgärder. Centerpartiets förslag om landningsavgifter är till exempel intressant om man lyckas nå en politisk majoritet för detta.

Importerar 70 procent

Att ökad användning av biodrivmedel ensamt skulle kunna bromsa utsläppen är orimligt. Redan i dag importerar vi 70 procent av biodrivmedlen och vi kommer att ha svårt att nå ens en självförsörjningsgrad på hälften av behovet av biodrivmedel, enligt en rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten i november. De andra förslagen, utsläppsreglering via FN:s ICAO eller via EU:s utsläppshandel ETS, omfattar vare sig flygets hela utsläppsproblem eller fungerar tillbörligt. Allt detta behövs också, men det räcker absolut inte som enskilda svar på problemet.

Samma sak gäller den föreslagna vägslitageavgiften, eller kilometerskatten, för lastbilstrafik – även på detta område behövs flera insatser. Principen om att förorenaren ska betala måste vara ledande. Självklart ska produktion och export av svenska miljöeffektiva produkter och bioenergi stimuleras men att subventionera miljöskadliga transporterhåller inte. Vi är övertygade om att näringslivet har allt att tjäna på tydliga miljökrav som hjälper dem att ta ledningen i miljöarbetet.

ANNONS

Mer flexibel syn på möjligheterna

Centerpartiet bör därför ha en mer flexibel syn på möjligheterna. För att transporter ska ske på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt är det viktigt att alla samhällskostnader i form av olyckor, avgaser, buller och vägslitage också syns i priset. Om vi utformar en kilometerskatt på ett sådant sätt att den differentieras mellan olika typer av fordon kan vi uppmuntra till ett snabbt utbyte till energieffektivare, renare och säkrare fordon som sliter mindre på vägarna.

Men den tunga lastbilstrafiken fortsätter ständigt att öka i Sverige vilket sliter på miljö och klimat oavsett hur fordonen är beskaffade. Därför behöver en del av skatten vara direkt relaterad till avstånd. Det styr långsiktigt mot en viss överflyttning av gods från väg till båt och järnväg och minskar den annars omfattande tomkörningen av lastbilar. Det är också nödvändigt att skapa en rättvis konkurrens så att inte utländska åkerier kan åka genom Sverige helt utan att betala någon skatt för sin miljöpåverkan.

Det är även fullt möjligt att differentiera vägslitageavgiften så att den blir lägre i vissa delar av landet, exempelvis i Norrlandslänen. Farhågorna om att den svenska landsbygden drabbas går att bemästra, så länge man accepterar grundförutsättningarna – att vi måste etablera ett system för att flyg och lastbilar via ekonomiska styrmedel får stå för sina miljö- och klimatkostnader och sluta subventioneras av skattebetalarna.

ANNONS

Johanna Sandahl

ordförande Naturskyddsföreningen

ANNONS