Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart
Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart

Förnybar elexport är med och räddar klimatet

I stället för att föra en verklighetsfrånvänd diskussion om ny kärnkraft bör vi samla våra krafter för att bygga ett helt förnybart och energieffektivt energisystem, skriver Linda Burenius Magnusson, 100% förnybart.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    Linda Burenius Magnusson
    <br> 
    <br> ordförande 100% förnybart
   </br></br>
Linda Burenius Magnusson

ordförande 100% förnybart

Slutreplik

Elexport, 27/2, 5/3 och 8/3

Kärnkraftsförespråkarna Michael Klein, Fredrik Larsson och Torsten Dilot replikerar på vår debattartikel om elexporten och avvisar, märkligt nog, att ”svensk elexport är en bortglömd resurs för att minska klimatpåverkande utsläppen i Europa” samtidigt som de argumenterar för att det ska byggas ytterligare kärnkraft i Sverige.

Varsågod, det är bara att bygga! Det är fullt tillåtet att bygga nya kärnkraftreaktorer för att ersätta de reaktorer som, av lönsamhetsskäl, inom kort tas ur bruk. Men det kommer inte att ske, eftersom ny kärnkraft är alldeles för dyr och väsentligt dyrare än ny vindkraft. Kärnkraften är också förknippad med stora miljöproblem.

ANNONS

Mattias Goldmann på tankesmedjan Fores har i sin replik en diametralt annan uppfattning än kärnkraftsförespråkarna. Han vill att Sverige ska utveckla en ”strategi för elexport” eftersom svensk el ”är mycket grönare och klimatsmartare än det europeiska genomsnittet”.

Inom föreningen 100 % förnybart fokuserar vi på att energiminister Ibrahim Baylan (S) bör ta initiativ till en energifärdplan, som baseras på den blocköverskridande energiöverenskommelsens mål om en långsiktig energipolitik – att senast 2040 ha ett elsystem baserat på 100 procent förnybara energikällor och att år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning.

Omfattande investeringar

När politikerna lade fast riktningen började energisektorns aktörer genast att agera. Sedan överenskommelsens slöts har det genomförts omfattande investeringar i förnybar elproduktion. Flera stora svenska industribolag vill utveckla en koldioxidfri tillverkning med hjälp av förnybar el. Samtidigt arbetar Energimyndigheten med sektorsstrategier som ska sätta fart på energieffektiviseringen.

Nu när allt fler sektorer övergår till eldrift som en strategi för att minska sina utsläpp, måste vi samtidigt säkerställa att energieffektivisering prioriteras, att elproduktionen byggs ut och att elsystemet utvecklas.

Kärnkraften hör inte framtiden till. Det gör däremot den förnybara elproduktion, såsom biokraft, vindkraft och solkraft. Mängden solceller i världen har tredubblats på fem år. Priserna på solceller fortsätter falla och ger goda förutsättningar för solkraften även i Sverige. Också vindkraftens kostnader har reducerats mycket kraftigt.

ANNONS

Goda förutsättningar

Sveriges stora tillgång till vattenkraft och de goda förbindelserna till grannländerna gör att vi har goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. När det exempelvis blåser mycket kan man spara vatten i magasinen, som kan användas för att producera el när det blåser för lite. Dessutom finns en stor outnyttjad potential att låta elanvändningen anpassa sig efter produktionen, i stället för tvärtom.

Genom energiöverenskommelsen och klimatlagen har vi fått de övergripande målen och strategierna, men nu det behövs det en färdplan för hur vi ska nå dit. Därför bör energiministern ge Energimyndigheten i uppdrag att konkretisera den övergripande energipolitiken i en färdplan. En viktig del av färdplanen är att identifiera och undanröja hinder som fördyrar och försenar omställningen, samt att bidra till och möjliggöra den utveckling som elsystemet står inför.

I stället för att föra en verklighetsfrånvänd diskussion om nya kärnkraftsreaktorer, bör vi samla våra krafter för att bygga ett helt förnybart och energieffektivt energisystem, ett energisystem som också möjliggör en omfattande export av förnybar el för att reducera klimatutsläppen i övriga Europa.

Linda Burenius Magnusson

ordförande 100% förnybart

ANNONS