Den otillräckliga kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning behöver åtgärdas med politiska reformer, skriver debattörerna.
Den otillräckliga kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning behöver åtgärdas med politiska reformer, skriver debattörerna.

Fem insatser för en hållbar industri

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Allt fler företagare upplever problem med att hitta kompetent arbetskraft, oavsett konjunkturläge eller bransch. Att beskriva problemet som enbart en matchningsproblematik är inte längre tillräckligt. Bristen på kompetent arbetskraft med relevant utbildning är ett strukturellt problem. En orsak till de senaste årens utveckling är att utbildningssystemet har växt ifrån näringslivets behov. Den otillräckliga kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning behöver åtgärdas med politiska reformer som återigen belönar praktisk kunskap, stärker samverkan mellan näringsliv och utbildning och skapar incitament för att utbilda sig till den typ av yrken som efterfrågas.

Under vårt arbete med att bredda Centerpartiets industripolitik och ta fram en långsiktigt hållbar företagarpolitik har vi det senaste året träffat hundratals företagare. Ur deras samlade berättelser utkristalliserar sig en verklighet där avsaknaden av långsiktiga spelregler och en välfungerande kompetensförsörjning hämmar deras möjlighet att utveckla sin verksamhet och i förlängningen hela det svenska näringslivet. Som politiska beslutsfattare måste vi ta dessa signaler på största allvar. En stark industri är en förutsättning för ett fortsatt starkt svenskt välstånd.

ANNONS

Stärker konkurrenskraften

Utifrån vårt arbete under det senaste året och våra många möten med företrädare för svensk industri förslår vi därför fem konkreta åtgärder som vi anser förbättrar den svenska kompetensförsörjningen och stärker svensk konkurrenskraft.

  1. Samverkanskriterium för anslagsfördelning till högskola och universitet. För att skapa incitament till ökad kontakt med näringslivet vill vi fördela delar av basanslagen utifrån hur väl lärosätet samverkar med näringslivet.

  1. Förläng anslagstiden för industrirelaterade YH-utbildningar. För att möjliggöra kapitalintensiva utbildningar som tillfredsställer industriföretagens behov vill vi tillåta Yrkeshögskolemyndigheten att bevilja medel för vissa yrkesutbildningar under två utbildningsperioder med möjlighet till en periods förlängning.

  1. Permanenta möjligheten till ett fjärde år på teknikprogrammet. Elever som går i gymnasiets teknikprogram kan under 2011-2014 söka till en ettårig gymnasieingenjörsutbildning. Utbildningen finns på 20 orter i landet och är en försöksverksamhet. Vi vill att detta försök ska permanentas efter 2014.

  1. Fler industridesignade högskoleutbildningar. Vi vill utreda effekterna av att ge svensk industri, via sina branschorganisationer, möjligheten att beställa högskoleutbildningar för branschens behov för att på så vis snabbt bygga bort kompetensbrister. Ett sätt kan vara att öronmärka del av basanslaget för detta ändamål. Branschen står för behovsanalysen och kvalitén ska säkerställas av den arrangerande högskolan.

  1. Inför ett kompetens- och företagarkonto. Vi vill införa ett kompetenskonto där privatpersoner ska kunna spara pengar skattefritt för att till exempel kunna bygga på sin kompetens vid arbetslöshet, karriärbyte eller använda som startkapital vid eget företagande. För att finansiera kompetenskontot ytterligare vill vi avsätta en procentenhet från den särskilda löneavgiften till det individuella kompetenskontot. Det skulle innebära en omfördelning från statsbudgeten till löntagarna på cirka 13 miljarder kronor. Den genomsnittliga löntagaren skulle få cirka 2 500 kronor om året för att använda till sin egen kompetensutveckling.

Politikens uppgift riva hinder

Svensk industri har en stolt historia och har goda förutsättningar att hävda sig i den allt hårdare konkurrensen med omvärlden. Då krävs dock mod och initiativförmåga. Att erövra marknadsandelar och utveckla sina produkter är företagens hemmaplan. Politikens uppgift är att riva hinder för tillväxt och bidra med långsiktiga spelregler. Med dessa fem punkter kan vi lägga grunden för en kompetensförsörjning som utvecklar den svenska industrin och stärker det svenska välståndet.

Per Åsling (C)

ordförande Centerpartiets Industripolitiska arbetsgrupp

Helena Lindahl (C)

ledamot Centerpartiets Industripolitiska arbetsgrupp

Torbjörn Egerhag (C)

ledamot Centerpartiets Industripolitiska arbetsgrupp

ANNONS