Familjepolitiken behöver en frihetsreform

Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är centralt för att bygga tillit och samhällsgemenskap. Samhället är i dag inne i en värderingskris och det är föräldrarna som bäst kan förmedla goda värden till nästa generation, skriver Aron Modig (KD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    Aron Modig (KD)
Aron Modig (KD)

Replik

Familjepolitiken, 1/10

Ekonomisk utsatthet och barnfattigdom, psykisk ohälsa bland barn och unga, fallande skolresultat och ungdomsbrottslighet – många av de samhällsproblem som Sverige i dag står inför har koppling till familjernas villkor. Hur familjepolitiken utformas är därför centralt för Sveriges utveckling framöver.

Madeleine Lidman och Susanne Nyman Furugård efterlyste nyligen på denna debattsida att partierna ska utveckla sin familjepolitik med mer valfrihet i fokus inför nästa val. Kristdemokraterna har precis presenterat ett nytt familjepolitiskt program. I detta framgår att vi vill genomföra en genomgripande frihetsreform i familjepolitiken som består av följande sex delar.

1. Föräldrar ska få bestämma över sin föräldraledighet. Vi vill att föräldrarna fritt ska kunna överlåta föräldrapenningdagar mellan sig. Vi är emot all form av kvotering.

ANNONS

Vi vill också öka de i dag mycket begränsade möjligheterna att överlåta föräldrapenningdagar till närstående. Familjers situationer ser olika ut och ibland finns det skäl att en annan närstående person än vårdnadshavaren tar det huvudsakliga ansvaret för barnet. Det skulle underlätta vardagen för olika familjekonstellationer, som exempelvis samkönade familjer eller ombildade familjer. Det ökar också möjligheten att överlåta föräldrapenningdagar till andra närstående såsom far- och morföräldrar eller vuxna syskon.

2. Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet. Den sjukpenninggrundande inkomsten och den föräldrapenninggrundande inkomsten ska skyddas i tre år och rätten till ledighet utvidgas så att mammor och pappor får ökade möjligheter att vara hemma under barnets tre första år.

Vara hemma samtidigt

3. Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar. Alliansregeringen införde de populära dubbeldagarna. De ger föräldrar möjlighet att vara hemma samtidigt med föräldrapenning för samma barn i max 30 dagar. Vi ser inga skäl att ha kvar begränsningen av antalet dagar som kan användas som dubbeldagar, föräldrarna kan själva avgöra detta utifrån sina egna förutsättningar.

4. Stärkt jämställdhet och förbättrade pensioner. Dagens kvinnliga ålderspensionärer, som oftast tagit ett större ansvar för barn, har i regel lägre pension än manliga ålderspensionärer. För att stärka kvinnors pensioner vill vi att pensionsrätten för barnår förlängs med ett år till fem år samt att jämförelseinkomsten i barnrättsåren höjs. Vi vill också att premiepensionen automatiskt delas lika för gifta föräldrar med gemensamma barn, samt att nuvarande ”straffavdrag” som utgår vid överföring av premiepensionsrätt tas bort.

ANNONS

Utökad barnomsorgspeng

5. Ökad valfrihet i barnomsorgen. Barnomsorgspengen finns sedan den 1 juli 2009 och syftar till att öka föräldrarnas möjlighet att välja barnomsorg. Vi vill utöka barnomsorgspengen så att den ska kunna betalas ut även till den som tar hand om enbart egna barn i hemmet. Ersättningen ska vara 6 000 kronor per månad och barn, före skatt, och gälla barn 1 till 3 år.

6. Sänkt skatt för föräldrar som arbetar. För de flesta föräldrar med barn äldre än tre år är det naturliga att arbeta och samtidigt har barnen i förskola. För att ge dessa större möjligheter att få ihop vardagspusslet föreslår vi en skattesänkning med 500 kronor per månad för föräldrar som jobbar.

För Kristdemokraterna kommer familjers förutsättningar alltid att vara vår prioritet. Familjers frihet att göra olika val och forma sina liv efter vad som passar deras livssituation. Vi vet att trygga familjer bygger ett tryggt Sverige.

Aron Modig (KD)

Riksdagsledamot och familjepolitisk talesperson

ANNONS