För det första måste EU-länderna snarast upphäva de stängda gränserna. De försvårar för samarbete och motverkar transporter av bland annat medicinsk utrustning. Den inre marknaden är Europas styrka, skriver debattören.
För det första måste EU-länderna snarast upphäva de stängda gränserna. De försvårar för samarbete och motverkar transporter av bland annat medicinsk utrustning. Den inre marknaden är Europas styrka, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT

EU-länderna måste öppna de stängda gränserna

EU-länderna måste nu gå samman för att klara av coronakrisen. Först måste vi öppna våra gränser och börja samarbeta gällande transporter av medicinsk utrustning. Sedan behövs också kraftiga stödpaket för att rädda medlemsländernas ekonomier som är i fritt fall, skriver Gunnar Hökmark, från tankesmedjan Frivärld

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Världen efter Coronakrisen riskerar att vara en värld där demokratier står svagare än någonsin. Redan nu ser vi hur Ryssland och Kina utvecklar ett propagandakrig som är en fortsättning på den gråzonskrigföring vi sett under lång tid.

I denna kris står Europa allt för svagt och ensammare än någon gång tidigare. I Vita Huset ser vi ett ledarskap som isolerar landet från det globala samarbetet. Kina bedriver en påtryckningspolitik för att med växande ekonomiska kraft stärka sin makt över den globala ordningen. Ryssland är ekonomiskt allt svagare och strävar därför till att i ord och handling manifestera sitt våldskapital. Oavsett hur Kina lyckas hantera pandemin kommer man låta den ekonomiska utvecklingen gå vidare i det egna landet.

ANNONS

Utan samarbete i Europa och i världen kommer de fria ekonomierna inte kunna stå upp emot ett starkt Kina. Ett svagt EU blir ett lätt offer för andras påverkan och krav. Det ställer mitt i Coronakrisen och ekonomins fria fall, krav på EU och den fria världens gemenskap.

Inre marknaden Europas styrka

För det första måste EU-länderna snarast upphäva de stängda gränserna. De försvårar för samarbete och motverkar transporter av bland annat medicinsk utrustning. Den inre marknaden är Europas styrka.

För det andra måste vi förstärka det samarbete om medicinsk utrustning och forskning som nu är på gång. Sverige har en viktig roll som en ledande aktör både vad gäller medicinsk forskning, medicinsk industri och en bredare industriell kompetens.

För det tredje måste EU möjliggöra ekonomiska åtgärdspaket som stoppar ekonomiernas fria fall. Annars riskerar en omfattande industri- och tjänstesektor slås ut med konsekvenser för framtida välstånd och våra demokratiers stabilitet.

För det andra måste vi förstärka det samarbete om medicinsk utrustning och forskning som nu är på gång. Sverige har en viktig roll som en ledande aktör både vad gäller medicinsk forskning, medicinsk industri och en bredare industriell kompetens

För det fjärde bör förhandlingarna med Storbritannien senareläggas till efter krisen, för att återupptas våren 2021 med strävan till ett europeiskt partnerskap som stärker europeisk säkerhet och Europas globala roll.

Europa måste ta på sig ansvaret för att få till ett globalt samarbete för att stimulera världsekonomin.

Det kräver samordning av både finans- och penningpolitik och måste självfallet prövas inom både G7 och G20. Det som nu krävs är att stärka förtroendet för fri handel och för marknadsekonomiers förmåga att samverka med varandra.

ANNONS

Den gemenskap av fria länders ekonomier som finns inom OECD, är en viktig bas för en ny tid av globalt samarbete. Med dessa länder kan vi sätta en agenda, där fullt och likvärdigt deltagande i det internationella frihandelssystemet förutsätter att handel och investeringar inte används för ekonomisk krigföring.

Naturliga partners

EU måste agera för att världshandelsorganisationen WTO återupplivas. Latinamerikas, Afrikas och Asiens många framväxande ekonomier är naturliga partners till Europa.

EU kan sätta ett nytt mönster i den globala agendan genom att fortsatt prioritera förhandlingar för frihandelsavtal runt om i världen. Förhandlingarna med Asiens, Latinamerikas och Afrikas olika länder och regionala strukturer samt med Australien och Nya Zealand, kan bidra till ett nytt moment i världsekonomin som stärker demokratiernas geopolitiska förutsättningar.

EU måste utveckla sin grannskapspolitik. I den geopolitiska konfrontation som flera europeiska länder utsätts för av Ryssland, måste EU vara en tillflykt för dem som vill värna demokratin, rättsstat och marknadsekonomi.

Europa måste bli en ledande kunskapsekonomi. De regionala fonderna kan finansiera universitet och forskningsplattformar samtidigt som forskningspolitiken siktar på globalt ledarskap med de brittiska universiteten som självklara partners.

Vi behöver en koordination av utvecklingen av 5G, för att EU med fortsatt säkerhetspolitisk integritet ska kunna vara en bas för den utveckling som 5G möjliggör. I denna utveckling måste efter-kristiden präglas av stora gemensamma satsningar på artificiell intelligens, där framgång kommer vara geopolitiskt avgörande.

ANNONS

Fossilfri stålproduktion

Den europeiska klimatpolitiken måste fokusera på teknikutveckling och överföring till andra länder i världen genom handel, investeringar och samarbete. Fossilfri stålproduktion är ett exempel, fossilfria flyg ett andra, elektrifiering av trafiken ett tredje och en god tillgång på el ett fjärde.

Det är i dag nödvändigt för Europa att inom ramen för NATO utveckla en egen försvarsförmåga som stärker förmågan att stå emot gråzonskrigföring. Avancerad försvarsindustriell kunskap, som Sveriges, måste ses som en del av vår försvarsförmåga. Vi måste kunna reagera mot cyberkrigföring, stå emot ekonomiska hot, sätta villkor för köp av strategiska företag samt bekämpa kriminalitet som sker under skydd av andra länders regimer. Vi måste också gemensamt utveckla en förmåga att stå emot pandemier.

Europa måste stå starkt i värnet av demokratin och våra egna samhällen samt etablera ett nytt partnerskap där EU och USA på nytt blir den kärna som den fria världen behöver.

Gunnar Hökmark, opinionbildare tankesmedjan Frivärld, före detta EU-parlamentariker för (M)

ANNONS