Debatt 1/2 Alliansen: Socialdemokraterna mörkar om trängelselskatt

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

En röst på socialdemokraterna i höstens kommunalval är en röst på miljöpartiet. Så länge som Göran Johansson (s) inte vill svara på om han är för eller emot trängselavgifter är en folkomröstning om frågan bara ett försök att dölja oenigheten inom s. En av valets viktigaste frågor kräver att alla partier redovisar sin ställning. Alliansen är enig och tydlig. Vi vill inte ha trängselavgifter i Göteborg.

Bygger barriärer

Trängselavgifterna är tillväxtfientliga och bygger barriärer mellan stadsdelar och förortskommuner. De storstäder som har lyckats med att öka kollektivtrafikresandet markant har haft ett helhetsperspektiv på trafiklösningarna. För Göteborgs del handlar det om en infrastruktur som är illa dimensionerad för dagens trafikmängder och som länge varit eftersatt av staten. Barnfamiljer vet att kombinationen hem/skola/ jobb/fritidsaktiviteter fungerar dåligt ihop med dagens kollektivtrafik. Trängselskatten går hårdast ut över dem som behöver bilen mest; kvinnor med låg inkomst och med barn som måste ha bilen för att komma till sina arbeten.

ANNONS

Det framtvingade försöket med trängselskatt i Stockholm är det tydligaste sveket socialdemokraterna gjort under mandatperioden. Frågan har kommit att handla lika mycket om demokrati, som om trafikpolitik och framkomlighet. För socialdemokratin blir trängselskatten ännu ett sätt att skapa en ny skattebas. Budgetuppgörelser med miljöpartiet har ännu inte inneburit några biltullar eller försöksmoment för göteborgarna. Men nu inför nästa mandatperiod kräver miljöpartiet att Stockholmsförsöket permanentas och kopieras till Göteborg.

Göteborgarna är emot

Motståndet är kompakt bland göteborgarna. Nära 70 procent är, enligt undersökningar, emot trängselskatt. Alliansen strävar efter alternativa, bättre lösningar som stödjer tillväxten snarare än dämpar den. Vi vill öka rörligheten över staden i stället för att montera upp barriärer mellan stadsdelarna. För att hantera en hållbar trafikutveckling i Göteborg kan inte lösningen vara ett idiotstopp som trängselskatt. I första hand måste andra åtgärder till för att erbjuda göteborgarna konkurrenskraftiga alternativ.

* Vi vill matcha resenärernas behov genom att utveckla turtätheten, tryggheten och punktligheten inom kollektivtrafiken. Vi vill göra trafikinformationen lättare och mer relevant.

Bättre pendeltrafik

·* Vi vill förbättra pendeltrafiken till och från Göteborg. I Stockholm är pendlingen med kollektivtrafik cirka 50 procent. Att bara 17 procent av in och -utpendlingen sker med buss eller tåg i Göteborgsområdet visar onekligen att kollektivtrafiken har en potential som inte utnyttjas. Därför måste Göteborgs omoderna "säckstation" bytas mot en central med genomgående trafik. Västlänken med en tågtunnel möjliggör fler stationer/hållplatser under Göteborg och är en förutsättning för ett modernt pendeltågssystem. Västlänken med den tillhörande förbindelsen till Landvetter flygplats kommer att öka kapaciteten och kvaliteten på arbets- och bostadspendlingen i hela Göteborgsregionen.

ANNONS

* Spara tid för den enskilde genom att införa ett "grönt" reskort som gör att man kombinera olika typer av resor som kan betalas med samma kort. Kortet ska inte bara innefatta kollektivtrafik utan kan även gälla som medlemskap i bilpooler. Försök i

Europa visar att ett kombinerat kort för kollektivtrafik och bilpooler ökar kollektivtrafikresandet och minskar bilresandet.

* Biltrafiken i centrum har minskat vilket är positivt men samtidigt har trafiken ökat över kommungränsen. Vi vill skapa bättre parkeringar i närheten av centrum och åstadkomma fler gårdsgator för trivseln och stadsmiljön

* Vi vill påskynda byggandet av strategisk belägna cykelparkeringar runt om i staden. Vidare bör underhållet av stadens cykelbanor förbättras.

Bättre image ger fler resenärer

* Sist men inte minst vill vi förbättra kollektivtrafikens image. Miljömärkningen av biogasbussarna fick mycket uppmärksamhet i media, vilket säkerligen bidrog till det ökade antalet bussresenärer. Genom att bedriva omfattande reklam- och informationskampanjer i samband med förändringar och förbättringar i kollektivtrafiken kan nya resenärer vinnas.

Allt detta gör kollektivtrafiken attraktivare. Res- och transporttid för personer och gods skulle minska och Göteborgs stadsbild skulle präglas mindre av olyckor och miljöpåverkande utsläpp. Bränsleförbrukningen skulle bli lägre, liksom fordonsslitaget.

Vi inkluderar alla

ANNONS

Vänstermajoriteten i Stockholm satsade på ett tillväxtfientligt förslag som kostar 3,8 miljarder kronor, vars effekt var en ny skattepålaga. Det är kostsam lärdom om att den goda framtiden inte kan kommenderas fram. I Göteborg är vänstermajoriteten med Göran Johansson i spetsen splittrad. En splittrad vänster ställs inför en enig allians.

Alliansens förslag handlar om att inkludera alla människor som måste förflytta sig, oavsett vilka deras behov är. Och den sorgligaste sanningen är att de miljarder som trängselskatteförsöket kostar skulle räcka till de flesta av dessa förbättringar.

Jan Hallberg

kommunalråd (m)

Helene Odenjung

kommunalråd (fp)

Carina Liljesand

kommunalråd (kd)

Anders Flanking

kommunpolitisk talesman (c)

ANNONS