Vi ser stora vinster med att erbjuda MUX-konceptet på fler platser i regionen. Det skulle möjliggöra att fler unga vuxna kan erbjudas snabbare och mer jämlik vård och behandling samt en mer rättvis tillgänglighet till vård i regionen som helhet, skriver debattörerna.
Vi ser stora vinster med att erbjuda MUX-konceptet på fler platser i regionen. Det skulle möjliggöra att fler unga vuxna kan erbjudas snabbare och mer jämlik vård och behandling samt en mer rättvis tillgänglighet till vård i regionen som helhet, skriver debattörerna. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Bygg ut vården för unga vuxna med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa och självmord ökar i åldersgruppen 16–29 år. Fler specialiserade mottagningar krävs för att behandla en växande patientgrupp. Utan satsningar riskerar samhället ökade kostnader i andra led för vårdkonsumtion, sjukskrivningar och ett ökat utanförskap, skriver personal på Mottagning unga vuxna (MUX).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Som ung vuxen står man inför många utmaningar. Förväntningarna är höga, både från samhällets sida och från individen själv. Det handlar om att bli självständig, flytta hemifrån, etablera vänskaps- och kärleksrelationer, hitta sin identitet, ta steget ut i studier eller arbete för att kunna försörja sig och mycket mer. Att under denna period i livet misslyckas med att ta gymnasieexamen, genomföra högskolestudier, eller att ta sig in på arbetsmarknaden kan skapa ett långvarigt utanförskap eller förstärka redan befintlig psykisk ohälsa.

Mottagning unga vuxna (MUX) startade 2014 för att möta ett stort behov av kvalificerad behandling för unga vuxna, 18–28 år, med medelsvår psykisk ohälsa. Initialt tänkt för unga vuxna i två av Göteborgs dåvarande stadsdelsnämnder, Centrum och Majorna-Linné. Uppdragsområdet har sedan dess utökats och målgruppen är idag samma patientgrupp i hela Västra Götaland. 2021 fanns det i regionen ca 257 000 personer i åldersgruppen, enligt SCB.

ANNONS

Individanpassad behandling

Kärnan i MUX är individanpassad behandling med ett team bestående av psykologer, psykiatriker, psykiatrisjuksköterskor, familjeterapeut och fysioterapeut.

Vi bedriver psykologisk och medicinsk behandling med en behandlingstid på i genomsnitt åtta månader. På mottagningen bedrivs behandling individuellt, i grupp, för par eller familj. Vi erbjuder daglig telefonrådgivning.

Trots omfattande problematik hos patienterna – bland annat depressions- och ångesttillstånd, ätstörningar, PTSD, tvångssyndrom samt neuropsykiatriska diagnoser – visar uppföljningar att MUX behandlingskoncept ger mycket goda resultat. Mottagningen har sedan starten följt upp behandlingsutfall genom enkäter, fokusgrupper och statistik. En externt utförd utvärdering pekade på god samhällsnytta. De unga vuxna som genomgått behandling på MUX är i högre grad i arbete eller studier samt uppnår högre resultat jämfört med de som inte fått vård. Utvärderingen visar också att de tidigare patienterna mår bättre och i lägre utsträckning söker annan vård.

Vi får också goda vitsord direkt från patienterna, men även synpunkter på bristande tillgänglighet. Utöver MUX finns psykiatrimottagningen vid Angereds närsjukhus med tillgänglighet för unga vuxna med ångest, depression och trauma boende i Nordost.

De som anses ha för hög funktion för specialistpsykiatrin men för svår problematik för primärvården tas inte emot någonstans – förutom hos oss på MUX

Vi ser stora vinster med att erbjuda MUX-konceptet på fler platser i regionen. Det skulle möjliggöra att fler unga vuxna kan erbjudas snabbare och mer jämlik vård och behandling samt en mer rättvis tillgänglighet till vård i regionen som helhet.

ANNONS

Den låga tillgängligheten till vård är delvis också inbyggd i vårdsystemet. Ett sätt att beskriva den tänkta psykiatriska vården för unga idag är en pyramid i tre lager. Basen är förebyggande insatser som ska nå många i ett tidigt skede till exempel elevhälsovård. I nästa lager möter vården unga vuxna med lindrigare psykisk ohälsa, exempelvis på vårdcentral eller ungdomsmottagning. I toppen av pyramiden finner vi specialistpsykiatrin för de med svår psykiatrisk problematik.

Förtvivlade föräldrar

Glappet mellan de två översta lagren i pyramiden är i dag för stort, vilket våra patienter vittnar om. De som anses ha för hög funktion för specialistpsykiatrin men för svår problematik för primärvården tas inte emot någonstans – förutom hos oss på MUX. I vår telefonrådgivning pratar vi dagligen med unga vuxna och deras föräldrar som är förtvivlade för att de bollas mellan vårdinrättningar och inte får den hjälp de behöver. Vi ser med ökande oro att fler unga vuxna har en psykiatrisk problematik som på ett påtagligt sätt eskalerar. Mottagningens söktryck har ända sedan starten varit mycket högt, och det ökar. När tider för telefonbedömning annonseras på hemsidan tar dessa slut inom ett par minuter.

Unga vuxna är vår framtid. Genom ökade tillgängliga insatser minskar risken för att den psykiska ohälsan blir kronisk och mycket dyr för både samhället och individen. Det är hög tid att satsa på denna grupp, fler mottagningar som bygger på MUX-konceptet behövs.

ANNONS

Kunskaperna finns. Men hur är det med handlingskraften? Hur tänker politikerna i Västra Götalandsregionen möta de unga vuxnas ökande behov av vård för psykisk ohälsa?

Personalen på MUX genom:

Christina Fors, leg. fysioterapeut

Kajsa Holm, leg. psykolog, specialistpsykolog

Anna Jendeby, socionom leg. psykoterapeut

Lovisa Niklasson, PTP-psykolog

Gunilla Spalde, leg. psykolog

Cecilia Bolt-Christmas, specialistläkare i psykiatri

ANNONS