Bygg inte bort Skanstorget

I en skendemokratisk manöver tänker kommunen ordna en omröstning mellan tre förslag som ska avgöra Skanstorgets framtid. Den som vill att torget ska förbli en allmän plats kommer inte ha något alternativ att rösta på. Genomförs förslaget kommer Skanstorget att vara förlorat för all framtid, skriver Ingemar Mattsson och Claes Caldenby.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Mitt i varmaste sommaren har fastighetskontoret ordnat en markanvisningstävling för att bebygga Skanstorget med 200 bostäder, vilket innebär ett fullbyggt kvarter i upp till sex till sju våningar. Förslagen lämnades in 6/8 och i en skendemokratisk manöver tänker kommunen sig ordna en omröstning mellan tre av förslagen. Den som vill att Skanstorget ska förbli en allmän plats kommer inte ha något alternativ att rösta på. Genomförs förslaget kommer Skanstorget att vara förlorat för all framtid.

Idén att bygga bort torget kom från fastighetsnämnden. Den har varit ute på remiss och fått genomgående kritisk respons. Stadsbyggnadskontoret har sammanfattat synpunkterna och föreslagit byggnadsnämnden att inte göra en detaljplan. Argumenten är tydliga: ”Förslaget strider mot flera av översiktsplanens strategier för attraktiv stadsmiljö, den skisserade bebyggelsen bidrar till fler bostäder, men inte till blandade funktioner, mångfald eller berikar och kompletterar omgivande bebyggelse. Förslaget bidrar inte heller till god utformning av stadens offentliga rum. De riksintressanta kulturmiljöerna riskerar att påtagligt skadas.” Dessutom finns det risk att en detaljplan enligt förslaget kommer att upphävas av länsstyrelsen.

ANNONS

Byggnadsnämnden lät sig inte påverkas av alla argumenten. Utan någon som helst motargumentation körde man över sitt eget stadsbyggnadskontor och gav besked om att detaljplanearbete ska inledas. Därav den markanvisningstävling som nu hållits. I den grupp som ska bedöma tävlingsförslagen ingår, trots den historiskt viktiga platsen, varken stadsmuseet eller länsstyrelsen.

Skanstorget har anor från 1600-talet då marken behövdes hållas fri nedanför Skansen Kronan. På 1890-talet blev platsen ett torg med saluhall för torghandel och för arbetarrörelsens möten.

Den enda öppna platsen kring Skansberget

Vyn mot Skansberget och Skansen Kronan har hittills lämnats ostörd. I dag är torget den enda öppna platsen kring Skansberget och en av de få centrala platser, där stadens första år är så synliga.

För att hjälpa kommunen i de svårigheter man verkar ha med stadsbyggnad och demokratin har vi startat en aktion för att behålla Skanstorget som en öppen allmän plats. Det är en historiskt viktig mötesplats och orienteringspunkt mellan tre stadsdelar, Haga med låga trähus och Kommendantsängen och Nilssons berg med höga stenhus. Den täta staden behöver öppna platser och universitetets närvaro med många anställda och studenter gör det än viktigare.

Vår vision

I dag är Skanstorget en misskött parkeringsplats. För att illustrera möjligheterna har vi tagit fram en vision. Genom att bibehålla torget som en öppen plats förblir Skansen Kronan och berget synligt i stadsdelen och för trafikanter som passerar. Skanstorget kan bli en mötesplats för barn, ungdomar, studerande, vuxna i olika åldrar, pensionärer, närboende, besökande, turister – både dagtid och kvällstid året runt. Det kan bli en solig och bilfri plats om rundkörning slopas och vändplatser skapas på norra och södra delen av torget. En ny cirkulär saluhall, som öppnar sig mot berget, kan påminna om platsens historia och innehålla handel, café och mat, scen, wc. På torgets skuggiga södra del kan korttidsparkering för handel och verksamheter ordnas. Skansbergets nedre del närmast torget kan få en lekplats och en bred trappa som samtidigt blir läktare för en scen på torget. Parkering i garage kan ordnas under terrassen i två plan.

ANNONS

Skanstorget har med sin parkering under decennier tjänat ihop till sin nya kostym.

Det bästa vore förstås att på en gång stoppa detta feltänkta projekt. Men om kommunen menar allvar med att lyssna på göteborgarna måste åtminstone ett alternativ där torget bevaras och utvecklas finnas att rösta på. Stadsbyggandets värden handlar inte bara om ”positiva exploateringskalkyler”. Bygg inte bort Skanstorget!

Ingemar Mattsson

Arkitekturens hus

Claes Caldenby

Centrum för byggnadskultur

ANNONS