Bris satsar långsiktigt mot psykisk ohälsa hos barn

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Ungas psykiska ohälsa, 24/3

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat sedan 1980-talet. Bris årsrapport konstaterar att Sverige har misslyckats med att förebygga detta. Nu kraftsamlar Bris för att bidra till att bryta trenden. Vår årsrapport är den första i en serie där vi kommer att djupare analysera barns psykiska hälsa och komma med åtgärdsförslag inom olika områden för att bryta trenden.

Med denna bakgrund är det tråkigt att läsa att debattören Susanne Nyman Furugård dömer ut vårt arbete för barns rätt till hälsa och kallar det en kampanj dömd att misslyckas.

Tydlig koppling

ANNONS

I Bris årsrapport konstateras att det finns en tydlig koppling mellan familjen och psykisk ohälsa i barns samtal till Bris. Vi skriver bland annat att:

”Fungerande relationer med de personer som finns närmast barnet är en grundläggande skyddsfaktor mot psykisk ohälsa samtidigt som de, när de inte fungerar, utgör en riskfaktor. Enligt barnkonventionen ska föräldrar få stöd för att kunna ta hand om och agera för sitt barns bästa. Ett förstärkt föräldrastöd bör finnas tillgängligt för föräldrar i barnets tidiga uppväxtår för att kunna ge barnet bästa möjliga förutsättningar.”

Det finns en mängd faktorer som påverkar situationen i en familj. För att stärka familjer krävs därför åtgärder inom en rad områden, såsom socialpolitik och arbetsmarknadspolitik.

Tillräckliga resurser avgörande

Det är oerhört viktigt att skola och förskola har tillräckliga resurser och möjligheter att arbeta för varje barns bästa. När det gäller barnomsorg så har en kommande rapport från Folkhälsomyndigheten sammanställt 13 nordiska studier av hög kvalitet från 2010 – 2015. Den entydiga slutsatsen är att förskola av den typ som finns i Norden främjar barns hälsa. Det faktum att ökningen av barns psykiska ohälsa i Sverige skiljer sig så pass från övriga Norden kan rimligen inte heller enbart förklaras med tillgången till förskola.

ANNONS

Genom den kunskap Bris får av samtal med barn och unga vill vi bidra till den komplexa frågan om varför den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige ökar. Genom barns röster till Bris blir det också tydligt vilka brister som måste åtgärdas nu. Av över 9 500 kurativa samtal med barn om psykisk ohälsa förra året kan Bris konstatera att läget är akut för många barn som slussas runt eller står i kö utan att få rätt vård. Bris kommer att fortsätta lyfta barns rop på hjälp och arbeta för att de får sina rättigheter tillgodosedda.

Magnus Jägerskog

Bris generalsekreterare

Sven Bremberg

barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet

ANNONS