Vid den marina forskningsstationen Kristineberg i Fiskebäckskil pågår just nu den typ av satsningar som är nödvändiga för havens framtid. Vi uppmanar regeringen att stödja denna satsning med en långsiktig grundfinansiering av storleksordningen tio miljoner kronor per år, skriver debattörerna.
Vid den marina forskningsstationen Kristineberg i Fiskebäckskil pågår just nu den typ av satsningar som är nödvändiga för havens framtid. Vi uppmanar regeringen att stödja denna satsning med en långsiktig grundfinansiering av storleksordningen tio miljoner kronor per år, skriver debattörerna.

Bra havsbudget – nu krävs långsiktiga satsningar!

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Regeringen lade på onsdagen fram årets budgetproposition som innehåller en flerårig satsning på åtgärder för att förbättra tillståndet i havsmiljön. Nästa år satsar man 600 miljoner kronor på åtgärder mot miljögifter, på att sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden samt på att minska spridningen av mikroplaster och andra plastprodukter. Den här satsningen är inte bara viktig, den är absolut nödvändig! Generellt går tillståndet i världshaven åt fel håll vilket drabbar framförallt de minst utvecklade länderna och stater med stort beroende av haven.

Samtidigt som vi utarmar våra hav så blir en ökande befolkning allt mer beroende av havens ekosystemtjänster i form av till exempel fisk och andra råvaror, klimatreglering, energi, nya substanser och rekreation. WWF, Världsnaturfonden, har i en rapport visat att haven producerar ekosystemtjänster till ett värde av 20 000 miljarder kronor. Det gör haven till världens sjunde största ekonomi. Hur förvaltar vi då denna fantastiska resurs och skapar förutsättningar för ett hållbart nyttjande av marina resurser och en blå tillväxt?

ANNONS

Forskning och innovationer

Vi ser ett stort samhällsbehov av en seriös satsning på haven och marina resurser där forskning, innovationer och åtgärder går hand i hand. Sverige var tillsammans med Fiji medarrangör av FN:s havskonferens i New York i juni med fokus på FN:s globala hållbarhetsmål 14 – Hav och marina resurser. Det innebär ett särskilt ansvar för Sverige att vara en föregångare och pådrivande både när det gäller forskning och innovationer för ett hållbart nyttjande av marina resurser. Som en grund för detta finns en lång tradition av marin forskning och utveckling som kan utvecklas vidare med långsiktiga satsningar på kompetens och forskningsinfrastruktur.

En långsiktig satsning måste vara tvärsektoriell och utgå från forskning och baseras på innovationer där vi ständigt utvecklar och testar nya lösningar. Just den utvecklingen pågår nu vid den marina forskningsstationen Kristineberg i Fiskebäckskil, Lysekils kommun. Kristineberg är en 140-årig institution och en av världens äldsta och mest kända marina forskningsstationer. Göteborgs Universitet tillsammans med Chalmers, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och det nya statliga forskningsinstitutet RISE håller med stöd av Lysekils kommun på att bilda ett partnerskap för marin forskning och innovation vid Kristineberg.

Det är en unik satsning för Sverige, men också inom EU, med fem tunga forskningsorganisationer som går samman för att gemensamt driva marin forskning och innovation. Därigenom kan man täcka in allt från marinbiologi och miljöeffektforskning till innovationsnära forskning inom exempelvis marin livsmedels- och bioteknik, marin energi och maritima operationer. Centralt i konceptet är bred och avancerad testbäddsverksamhet, som kan brygga över från forskningsresultat till industriell tillämpning. Därigenom kan man bidra till att utveckla företag och skapa arbetstillfällen.

ANNONS

Stor potential

Vi ser en stor potential i detta samarbete och att en tvärsektoriell kraftsamling kring marin forskning och innovation är bra för Sverige och kan bidra till ett långsiktigt hållbart nyttjande och hållbar förvaltning av marina resurser. De samverkande organisationerna besitter en djup och bred kompetens på områden men en satsning av detta slag kräver en långsiktig finansiering för att de unika resurserna ska kunna bidra till att uppnå de globala målen. Att bygga upp och underhålla marin forskningsinfrastruktur är kostsamt, men av största vikt, för att säkerställa att vi inte tappar fart i arbetet mot ett hållbart nyttjande av våra hav.

Vi ser den marina infrastrukturen vid Kristineberg som en nationell resurs och ett internationellt centrum för forskning och innovationer om marina resurser och ekosystem. Vi uppmanar regeringen att stödja denna satsning med en långsiktig grundfinansiering av storleksordningen tio miljoner kronor per år för att öka trovärdigheten i regeringens åtgärdspaket, och säkerställa en långsiktig och internationellt konkurrenskraftig forskning och innovation inom det marina området. Vi ser fram emot att vara med i dialogen kring regeringens satsningar på havsmiljön och bidra till att utveckla en nationell strategi för marin forskning och innovation.

För Kristinebergs Center for Marine Research and Innovation,

ANNONS

Lena Gipperth, professor, föreståndare hav och Samhälle Göteborgs Universitet

Ida-Maja Hassellöv, docent, Chalmers

Fredrik Gröndahl, professor, KTH

John Munthe, forskningschef, IVL, Svenska Miljöinstitutet

Thomas Angervall, sektionschef, Miljö och hållbara livsmedelskedjor, RISE

Leif Schöndell, kommunchef, Lysekils kommun

Axel Wenblad, f d generaldirektör Fiskeriverket

ANNONS