Varför är det så svårt att nå ut med allt bra som görs från staden och hur hittar vi synergier mellan det offentliga, entreprenörskapet och företagandet? Vi har mängder med idéer. Bjud in oss! Vi vill vara med, skriver debattörerna.
Varför är det så svårt att nå ut med allt bra som görs från staden och hur hittar vi synergier mellan det offentliga, entreprenörskapet och företagandet? Vi har mängder med idéer. Bjud in oss! Vi vill vara med, skriver debattörerna.

Bjud in näringslivet och få fart på integrationen

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Paul Polman, vd för Unilever sedan 2009, mottog i år Gothenburg Awards hållbarhetspris under temat: ”Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv”. Under pristagarintervjun fick han frågan om hur han ser på Sverige, en fråga som vi svenskar tycker om att ställa, men som kanske inte alltid är så lätt för utomstående att svara på. Detta gällde även Paul Polman som reflekterade innan han svarade.

I sitt svar framhöll han oss svenskar som mycket framstående i många discipliner och frågor men lite för osynliga och modesta. Troligtvis menade han inte att vi är bäst eller ledande men kanske att vi, i vår missriktade ödmjukhet, missar att ta den plats som vi förtjänar.

ANNONS

Applicerar vi uttalandet på vår stad så blir det kanske tydligare. Finns det ett klimat för banbrytande ledarskap i Göteborg?

Göteborg är en mycket betydelsefull del av Sverige men vi ägnar ibland mer tid åt att navelskåda i frågor som kanske inte har potentialen eller möjligheter att utveckla en hållbar och stark stad. Peter Hjörne skrev i GP 16/11 på ledarsidan under rubriken ”Ett mentalt stadsbyggande” bland annat: ”Debatt är i sig ioch för sig bra. Engagemang och diskussion är demokratins livsluft.”

Bygg staden tillsammans

Enligt artikelns rubrik behöver Göteborg ett mentalt stadsbyggande byggt på självförtroende, tillit och förtroende. Ett stadsbyggande som inkluderar alla som bor i vår fantastiska stad genom att anamma ett banbrytande ledarskap. Ett exempel: Vi som undertecknat denna debattartikel blev innan sommaren tillfrågade att delta i ett projekt inom processägarskapet för integration som arrangerades av det kommunala bostadsföretaget, Förvaltning AB Framtiden. Processägarskapet omfattar olika strategier som syftar till att öka ungas tillgång till utbildning och sysselsättning. Genom projekt ska nya vägar och lösningar hittas tillsammans med ett antal företagsföreträdare från Göteborg.

Vilken bild har då en företagare av stadens integrationsarbete? Efter genomförda intervjuer med utvalda företagarrepresentanter konstaterades det att ingen av de tillfrågade kände till hur staden, strategiskt, arbetar med integrationsfrågor. Ingen hade heller, vid något tillfälle, blivit tillfrågad om att bidra till stadens utveckling.

ANNONS

Vi vill vara med!

Sista frågan som ställdes var kanske den viktigaste: ”Om ni fick möjlighet att sätta er in i och få information om stadens integrationsarbete; skulle ni då vilja och ha möjlighet att avsätta tid för detta?” Det unisona svaret var JA.

Detta är i sig en observation med potential. Vi, ett tiotal företagarrepresentanter, blev inbjudna till ett möte om processägarens arbete och målsättningar med en efterföljande diskussion.

Efter dryga två timmars genomgång i lokalerna på Rymdtorget i Bergsjön, var samtliga av oss mycket imponerade och förundrade. Imponerade av de exempel på arbetsinsatser som presenterades i syfte att verka för minskad segregation men framförallt förundrade över varför vi inte visste något. Flera av oss, för att inte säga alla, hade olika idéer för hur vi kan medverka och bidra och vi insåg att segregationen kan omintetgöra den stad vi önskar att leva och verka i.

Åter till Paul Polman som uttryckte det så här: ”Business will not succeed if society fails.” Vår uppfattning är att fler måste öppna upp och säga just det som företrädaren för AB Framtiden sa: ”Vi gör mycket bra men det räcker inte. Vi behöver er hjälp!”

ANNONS

Varför är det så svårt?

Varför är det så svårt att nå ut med allt bra som görs från staden och hur hittar vi synergier mellan det offentliga, entreprenörskapet och företagandet? Kan det vara så att vi gärna vill hjälpa till men inte vill bli hjälpta? Vill vi undvika störningar i verksamheterna om idéerna kommer från andra än oss själva? Not invented here. Finns det en vilja att vara banbrytande i Göteborg? Vågar vi?

Exemplet är regisserat av AB Framtiden och är ett litet exempel på att det går och att viljan till dynamik och synergier finns och har potential.

Vi vill och vi tror att vi kan åstadkomma mer tillsammans!

Ulf Tengroth

vd, KKiKK AB

Anne-Cathrine Hartmann

informationschef Akzo Nobel Norden AB

Håkan Westerlund

ANNONS

strateg/projektledare, Start Communication AB

Peter Andeby

advokat, MAQS Advokatbyrå

Carina Hanson

vd, Estrella AB

Michael Berglin

vice vd, Serneke AB

ANNONS