Artikelskribenterna föreslår ett “kunskapsstråk” mellan Chalmers och Sahlgrenska med minst 1 000 nya bostäder och runt 20 000 kvadratmeter lokaler för kontor, handel och andra verksamheter. (Arkitekskiss: Guldhedsstaden mot Wavrinskys plats.)
Artikelskribenterna föreslår ett “kunskapsstråk” mellan Chalmers och Sahlgrenska med minst 1 000 nya bostäder och runt 20 000 kvadratmeter lokaler för kontor, handel och andra verksamheter. (Arkitekskiss: Guldhedsstaden mot Wavrinskys plats.)

Bättre stad med klok förtätning

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Göteborg är en attraktiv och spännande stad som växer snabbt. Det är i grunden mycket positivt, men det ställer också stora krav på stadsbyggandet. Ska stadens tillväxt bli hållbar måste framtidens Göteborg byggas på ett annat sätt än tidigare. Stadsutglesning måste ersättas med förtätning och blandning.

Men förtätning är mer komplicerat än utspridning. Det är fler viljor och intressen som måste vägas samman. Det är alltså inte bara viktigt att man förtätar, utan även hur man gör det. Målet kan inte bara vara att ställa ut fler hus där det råkar finnas plats. Det som behövs är en genomtänkt strategi som tillför nya urbana värden samtidigt som man värnar befintliga kvaliteter.

ANNONS

Det är en sådan strategi vi vill föreslå för stråket mellan Chalmers och Sahlgrenska. Här finns fantastiska möjligheter att förtäta vår stad med bostäder, arbetsplatser, service, kultur och nöjesliv och skapa en stark urban koppling mellan två av landets största kunskapskluster och innovationscentrum.

Gröna värden att värna

Samtidigt finns här stora arkitektoniska, kulturhistoriska och gröna värden som är viktiga att värna. Istället för att tanklöst sprida ut enahanda bebyggelse vill vi koncentrera förtätningen dit den gör mest nytta och omvandla otrygga trafikmiljöer till attraktiva och stadsmässiga stråk och knutpunkter.

Det finns många fördelar med en sådan strategi. Det är där människor rör sig som det finns förutsättningar för en verklig blandstad med levande gatumiljöer. Genom att hitta bättre användning för överbliven mark så kan vi höja tätheten i stadsdelen utan att inkräkta på omtyckta boendemiljöer och grönytor. Stadsdelens serviceutbud kan samtidigt stärkas avsevärt. Om det görs på rätt sätt är stadsutveckling en win-win-lösning som gör det bättre för alla.

I vårt förslag är Sahlgrenska/Medicinareberget integrerat i täta och blandade stadskvarter med studentbostäder och verksamhetsytor för utvecklingsföretag kopplade till akademins och sjukhusets verksamhet. På vägen upp mot Wavrinskys plats förtätas Guldhedsgatan med hus i direkt anslutning till trottoar och gata.

ANNONS

Levande stadsgata

Dagens otrygga och händelsefattiga transportled utvecklas till en levande stadsgata med butiker och verksamheter i bottenvåningarna. Den nya bebyggelsen uppfyller bullerriktvärden med en tyst gårdssida som vänder sig mot stadsdelens lummiga grönområden, samtidigt som den förbättrar ljudlandskapet för de kringboende.

Vid Wavrinskys plats finns goda förutsättningar för stadsmässig förtätning. På slänten ner från Egnahemsvägen finns plats att bygga vidare på den befintliga strukturen av landshövdingehus i slutna kvarter. Genom att göra triangelspår för spårvägen kan man avvara vändslingan och använda den överblivna tomten till ny bebyggelse som vänder sig ut mot gatan. Mot bergsslänten i söder finns plats för en sluttningsbyggnad, vilken skulle kunna hysa publika lokaler mot gatan och förskoleverksamhet mot Guldhedsskolan.

Närmare Chalmers, i sluttningen ner mot Stena Center, finns stora möjligheter att skapa attraktiva studentbostäder och spännande lokaler för spjutspetsföretag som tar forskningen som sker på Chalmers campus till marknaden.

Betydande potential

Även längs Aschebergsgatan finns betydande potential till stadsutveckling. Genom att flytta Landala kapell till en mer lämplig plats så kan vi skapa utrymme för ett helt nytt stadskvarter med öppna, attraktiva bottenvåningar i ett mycket bra läge.

Det “kunskapsstråk” mellan Chalmers och Sahlgrenska som vi föreslår innebär minst 1 000 nya bostäder och runt 20 000 kvadratmeter lokaler för kontor, handel och andra verksamheter. Vi får nya, spännande blandstadsmiljöer samtidigt som den kulturhistoriskt riksintressanta bebyggelsen och de omtyckta grönområdena i stadsdelen värnas. Ett bättre sätt att vårda både stadens historiska arv och dess framtida potential är svårt att tänka sig.

ANNONS

Erik Berg

arkitekt Inobi

Fredrik Rosenhall

arkitekt Inobi

Johannes Åsberg

samordnare Yimby Göteborg

ANNONS