Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart, och Camilla Åberg Linder, näringspolitisk expert Svensk Sjöfart.
Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart, och Camilla Åberg Linder, näringspolitisk expert Svensk Sjöfart.

Avgörande att Sverige får en konkurrenskraftig sjöfartsreform

Den svenskflaggade handelsflottan har under flera år minskat och befinner sig nu på en kritiskt låg nivå. Svensk konkurrenskraft och beredskap på sjöfartsområdet har aldrig varit lägre och genom en reform av villkoren kan vi som land se fram emot att fler rederier väljer att bedriva sin verksamhet i och flagga sina fartyg i Sverige, skriver Anders Hermansson och Camilla Åberg Linder, Svensk Sjöfart.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Sjöfartsnäringen i Sverige har länge befunnit sig i ett allvarligt läge. Den svenskflaggade handelsflottan har minskat under flera år och befinner sig nu på en kritiskt låg nivå. Vi på Svensk Sjöfart välkomnar därför att regeringen tillsatt en utredning för att öka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Ur ett samhällsperspektiv behöver vi vända trenden med utflaggningar och hämta inspiration från våra grannländer som i jämförelse med Sverige har fört en aktiv sjöfartspolitik för att säkerställa att rederierna seglar under inhemsk flagg.

Sjöfarten är helt avgörande för svensk export och import. Den är betydelsefull för vårt näringsliv och vi är alla i detta land beroende av en fungerande sjöfart. Vår livsmedelsförsörjning, tillgång till drivmedel och sjukhusmaterial samt svensk försvarsförmåga kan inte fungera utan sjötransporter. Mer än 90 procent av Sveriges utrikeshandel går via sjöfarten och ett normalt år reser närmare 30 miljoner passagerare med färjor till och från Sverige.

ANNONS

Kritiskt låg nivå

Den svenskflaggade handelsflottan har under flera år minskat och befinner sig nu på en kritiskt låg nivå. Svensk konkurrenskraft och beredskap på sjöfartsområdet har aldrig varit lägre och genom en reform av villkoren kan vi som land se fram emot att fler rederier väljer att bedriva sin verksamhet i och flagga sina fartyg i Sverige.

För att hela Sverige ska ha tillgång till fungerande sjötransporter, både i goda tider och i orostider, behöver det finnas tillgång till fartyg samt utbildad och kunnig personal ombord. En stor del av utbildningen, både grund- och vidareutbildning, sker ombord på fartyg. Färre svenskflaggade fartyg innebär därmed färre praktikplatser och sämre utbildningsmöjligheter. På sikt medför det att Sverige också kommer att sakna svenska befälhavare, lotsar och sjöfartskompetens som är avgörande såväl för statliga myndigheter som för exempelvis den marintekniska industrin. Ska kompetensförsörjningen kunna säkras framåt behöver vi fler fartyg under svensk flagg.

Svenska fartyg är viktiga i en kris- eller krigssituation där normala marknadsvillkor sätts ur spel. Vidare ska den svenska handelsflottan i en sådan situation utgöra ett stöd till det svenska försvaret, något som vi idag inte kan försäkra oss om. Med tanke på Sveriges kustläge är denna säkerhetsaspekt mycket avgörande för Sveriges förmåga att kunna försvara sig samt förse landet med förnödenheter.

ANNONS

Fler svenskflaggade fartyg stärker inte bara Sveriges försvarsförmåga och utbildningsmöjligheter, utan bidrar dessutom till ökade intäkter till staten och fler arbetstillfällen

Bland rederierna som har sin ursprungliga hemvist i Sverige mottas man mycket väl i våra grannländer, där man kan flagga sina fartyg och ingå i de specifika system som är anpassade för sjöfarten som till exempel tonnageskattesystem. Om dessa länders mer generösa regler tillämpades i Sverige skulle exempelvis rederier som bedriver trafik mellan svenska hamnar också kunna omfattas av det svenska tonnageskattesystemet liksom rederier som arbetar med att bidra till utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Myndigheter så väl som branschen i Sverige har ett antal gånger varnat för riskerna med att fortsätta på den inslagna vägen så utredningen kommer lägligt om än sent.

Fler svenskflaggade fartyg stärker inte bara Sveriges försvarsförmåga och utbildningsmöjligheter, utan bidrar dessutom till ökade intäkter till staten och fler arbetstillfällen. Svensk Sjöfarts förhoppning är att utredningen banar väg för en rådig och aktiv svensk sjöfartspolitik. Det mest akuta handlar om att minska utflaggningen från Sverige men det som vore önskvärt är att rederier väljer den svenska flaggan och det svenska tonnagesystemet framför andra länders. Att utredningen tar sikte på tonnage- och stämpelskatten är positivt men för att vi ska bli en attraktiv sjöfartsnation måste vi också säkerställa att sjöfartsstödet fungerar för fler rederier och att nivån återställs.

ANNONS

Beredskap och tillväxt

Ju konkurrenskraftigare sjöfartsbeskattningen utformas, desto högre blir sannolikheten för inflaggning, enligt en ekonomisk studie från NYFOU. I dagsläget finns 100 svenskflaggade fartyg. Skulle exempelvis en fjärdedel av de närmare 250 fartyg som ägs av svenska rederier men är flaggade i andra länder flaggas in i Sverige beräknas Sveriges BNP öka med cirka 1,5 miljarder kronor. Fler och växande rederier som seglar under svensk flagg är dessutom avgörande för Sveriges välstånd, beredskap och tillväxt.

De är mycket välkommet att en utredning nu är tillsatt. Svensk Sjöfart står redo att bistå utredningen för att kunna säkerställa en konkurrenskraftig svensk sjöfart.

Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart

Camilla Åberg Linder, näringspolitisk expert Svensk Sjöfart

ANNONS