Dessutom visar en så kallad metaanalys från 2022 att effekten hos barn och unga av SSRI-behandling överlag är försumbar, och en tidigare översikt från forskningsinstitutet Cochrane kom till samma resultat. Och det finns indikationer på att SSRI till barn ökar risken för suicid, skriver debattörerna.
Dessutom visar en så kallad metaanalys från 2022 att effekten hos barn och unga av SSRI-behandling överlag är försumbar, och en tidigare översikt från forskningsinstitutet Cochrane kom till samma resultat. Och det finns indikationer på att SSRI till barn ökar risken för suicid, skriver debattörerna. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Antidepressiv medicin fungerar inte på barn

Ungas psykiska hälsa kan både överskattas och underskattas. Dessutom visar ny forskning att antidepressiv medicin inte hjälper barn och unga. Därför behöver behandlingen av unga människor ses över, skriver barn- och ungdomsläkaren Sven Bremberg och psykologerna Ole Hultmann och Billy Larsson.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Risken för att ungas ohälsa överskattas beror på att fakta måste tolkas. Socialstyrelsen kom 2018 med en rapport om depression och ångestsyndrom hos barn och unga vuxna. Där konstateras att det är antalet ”inrapporterade” fall som ökat mellan 2006 och 2018. Och man tror att ökningen beror både på en faktisk ökning, och på faktorer som ett större utbud av behandlingar, och på ökad medvetenhet om psykisk ohälsa.

Liknade slutsatser drar också Folkhälsomyndigheten. Utifrån statistik om den psykiska hälsan framhålls att ”drygt tre fjärdedelar av alla i Sverige – både barn och vuxna – uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande eller en hög livstillfredsställelse. Denna andel har också varit stabil över tid, trots att det har blivit allt vanligare att uppge olika former av psykiska besvär.” Och i en rapport om psykosomatiska symtom bland barn och unga konstaterar Folkhälsomyndigheten att det sedan 1980-talet skett en kraftig ökning av rapporterade psykosomatiska symtom. Bedömningen görs att det finns en faktisk ökning – det rör sig inte endast om ökad rapporteringsbenägenhet. Samtidigt framhålls att föräldrar nu uppfostrar sina barn mindre auktoritärt, vilket minskar risken för att utveckla psykisk ohälsa.

ANNONS

Överdrivet negativ

Det har alltså skett en viss faktisk ökning av den psykiska ohälsan. Men den som tror att de ökade ohälsotalen enbart beror på en faktiskt ökad ohälsa kommer att få en överdrivet negativ bild av ungas psykiska hälsa.

Det finns också en risk för underskattning av problemen. Tonåringen ska skapa en egen identitet, utveckla djupare vänskapsrelationer och närma sig området kärlek och sexualitet. Det gör tonårstiden till en period där motgångar hör till. Men vissa problem är definitivt så allvarliga att professionell hjälp från till exempel barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är befogad.

Till det kommer att det psykiska välbefinnandet är ojämnt fördelat. I familjer med kort utbildning och lägre inkomster är psykisk ohälsa bland barn och ungdomar mer utbrett. Likväl kan ungdomar utan belastande faktorer i sin familj uppfylla kriterier för till exempel klinisk depression.

Det som kallas för depression kan därför handla om övergående känslor av hopplöshet och ensamhet

Slutligen, detta med behandling. Medicinering för depression bland ungdomar har skjutit i höjden, och förskrivning av antidepressiv medicinering i Sverige är en av de högsta i Europa: 2021 föreskrevs SSRI till 8 procent av alla flickor och 3 procent av alla pojkar. Men så många lider knappast av en depression, och psykiatriprofessorn Christian Rück hävdar i boken ”Lyckliga i paradiset” att mycket av det lidande som tillhör livet numera diagnosticeras som onormalt. Det som kallas för depression kan därför handla om övergående känslor av hopplöshet och ensamhet.

ANNONS

Dessutom visar en så kallad metaanalys från 2022 att effekten hos barn och unga av SSRI-behandling överlag är försumbar, och en tidigare översikt från forskningsinstitutet Cochrane kom till samma resultat. Och det finns indikationer på att SSRI till barn ökar risken för suicid. Samtidigt förordar Socialstyrelsen medicinering med Fluoxetin, för medelsvår och svår depression. Behandlingen av depression inom BUP bör därför ses över.

Bättre samordning

Då behöver man även se till att ungdomar inte slussas runt mellan vård och stödinstanser på grund av att de bedöms ha för få eller för omfattande problem – här måste huvudmännen samordna sig bättre i dialog med varandra. I synnerhet för de ungdomar som behöver både behandling inom BUP, samt stöd av socialtjänst och skola.

Men det är inte enbart bättre tillgång till psykoterapi som behövs, samhället behöver även komplettera med preventiva åtgärder. Psykiska problem och ofullständig utbildning är relaterade till varandra. Samhällets stöd för att ungdomar ska fullfölja grundskola och gymnasium och bibehålla ett psykiskt välbefinnande måste stärkas. Den statliga utredningen ”I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning” har varit ute på remiss. Där finns förslag på hur ungdomars möjligheter till utbildning och egenförsörjning kan stärkas.

Våra slutsatser är följande:

ANNONS

• Socialstyrelsen behöver se över gällande riktlinjer om medicinering av barn och unga med depression så att behandlingen utformas utifrån gällande evidensläge

• Stöd och behandling måste utformas i samråd med unga och anpassas för allvarlighetsgrad och typ av problem

Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare, docent i socialmedicin, KI

Ole Hultmann, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr i psykologi vid Göteborgs universitet, överpsykolog på BUP

Billy Larsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr i psykologi

ANNONS