Lena Gustafsson, distriktsordförande SPF Seniorerna Göteborg
Lena Gustafsson, distriktsordförande SPF Seniorerna Göteborg

Anpassa bostäderna för äldre och spara miljarder

Både vi seniorer och Göteborgs kommun tjänar på investeringar i att göra stadens befintliga bostadsbestånd mer tillgängligt. Då ökar livskvaliteten för oss äldre och notan för omsorgen och dyra särskilda boenden kan hållas nere, skriver Lena Gustafsson, SPF Seniorerna Göteborg.

ANNONS
|
 
    <strong>Lena Gustafsson</strong> 
    <br> distriktsordförande SPF Seniorerna Göteborg 
   </br>
Lena Gustafsson
distriktsordförande SPF Seniorerna Göteborg

Debatten om bostadsbristen i Göteborg lägger sällan vikt vid att många äldre människor drabbas. Men att bygga nytt, och då ofta dyrt, kan inte vara den enda lösningen på bostadsproblemen. Det mesta är faktiskt redan byggt – vi måste fokusera minst lika mycket på att utveckla det stora bostadsbestånd vi redan har.

Många seniorer bor i dag i en illa fungerande bostad. Det kan handla om en stor villa eller ett radhus med badrum på ovanvåningen, höga trösklar och trappa vid ytterdörren. Eller för den delen en lägenhet i ett av de många tre- eller fyravåningshus som byggts utan hiss, med en trappa i entrén och tung entrédörr. Det gör att äldre inte kommer ut ur sina hus, behöver mer omfattande omsorg och stöd samt riskerar både isolering och fallskador. Det är kostsamt för den enskilde och för kommunen.

ANNONS

Samtidigt blir vi seniorer allt fler och vi lever längre. Bra bostäder där vi kan åldras och må bra är avgörande för vår livskvalitet och för att hålla tillbaka omsorgsbehoven framöver.

Göteborg planerar för cirka 650 trygghetsbostäder till 2018 och 150 per år efter det samt för 200 gemenskapsboenden. Därtill planeras nu, från en mycket låg nivå, fler platser på särskilda boenden för de mest sjuka äldre. Men att bygga nya och ofta dyra bostäder kan inte vara lösningen på allt, och är något som långt ifrån alla äldre har råd med. Tvärtom finns en stor potential att utveckla det befintliga bostadsbeståndet och fokusera på att göra det mer tillgängligt.

Enkla åtgärder gör skillnad

Vi i SPF Seniorerna Göteborg har tagit del av Fastig- hetskontorets tillgänglighetsinventering i våra stadsdelar och funnit att det med relativt enkla åtgärder skulle gå att bo kvar – när och om man vill. Den pekar exempelvis på automatiska dörröppnare i entrén, iordningställda entréplan för rullatorer/rullstolar samt markering av trappnosar i avvikande kontrastfärg. Men utan hiss i fastigheterna blir det en haltande tillgänglighet och inte för alla.

Det är därför positivt att utredningen ”Bostäder att bo kvar i” (SOU 2015:85) har föreslagit ett nytt statligt stöd för hissinstallation i befintliga bostäder, med 50 procent av kostnaden för installationen.

ANNONS

SPF Seniorerna har antagit – med statistik från Socialstyrelsen / SKL – att den kommunala kostnaden för särskilt boende är 735 000 kr/år och att hemtjänstkostnaden är 235 000 kr/år. I ett typtrapphus om 12 lägenheter bor enligt våra antaganden 20 boende varav fem är 65+. Vi har beräknat att om den förbättrade tillgängligheten kan bidra till att flytten till särskilt boende senareläggs med ett år är besparingen i princip lika stor som investeringskostnaden för en hiss. Kan flytten skjutas upp ett och ett halvt år eller mer är besparingen betydligt större än kostnaden för att installera hiss. Det ökar livskvaliteten för den enskilda människan, minskar omsorgsbehovet och förbättrar den kommunala ekonomin.

God tillgänglighet behövs för alla med nedsatt rörlighet – inte bara seniorer. Bara för Göteborgs del kan nuvärdet av besparingen vid installation av hiss i flerbostadshus uppgå till över tio miljarder kronor. Vad väntar vi på? Att stat och kommun ska inse fakta och skrida till verket! Staten bör finansiera hissbidrag och kommunen kan avstå från kommunal fastighetsavgift i tio år. Ett statligt stöd för hissinstallation är alltså en win-win-situation för både seniorerna och kommunen!

I Göteborg är 78 procent av bostadsstocken enligt definitionen otillgänglig. Antalet 65-plussare kommer fortsättningsvis vara den befolkningsgrupp som relativt kommer att öka mest de närmaste 20 åren. Därför måste det tillkomma bostäder, nya och befintliga, i vilka vi med värdighet och trygghet kan sköta oss själva – ibland med lite hjälp. Något annat har inte samhället råd med.

ANNONS

Det är Göteborgs stad som tjänar på att sätta in hissar i tre- och fyravåningshus. Ge direktiv till allmännyttan – sätt in hiss. Och tryck på regeringen om hur viktigt det är med ett stöd till hissinstallation. Det blir en kostnad för det kommunala bostadsbolaget och för det privata fastighetsbolaget men en jättebesparing för kommunen genom det uppskjutna behovet av hemtjänst och senareläggning av flytt till särskilt boende. Och inte minst så bidrar det till livskvalitet och självständighet för oss seniorer.

Vi ser fram emot debatt, initiativ och beslut i denna, för så många, livsviktiga fråga! Vi äldre vill inte bli en börda för kommande generationer. Vi vill vara med i planeringen, vi vill bo så att vi kan klara oss själva och vår vardag så länge som möjligt. Vi vill inte bo ensamma och isolerade – vi vill kunna ta del av samhällets omsorger men också av kulturutbud och sociala relationer. Men då måste vi kunna komma ut!

Lena Gustafsson

distriktsordförande SPF Seniorerna Göteborg

ANNONS