Plats för bostäder. För att staden ska få tillgång till fler bostäder som kan användas för kommunala behov, exempelvis till nyanlända, har fastighetsnämnden under hösten prövat ett nytt arbetssätt där aktörerna ska lämna lägenheter för kommunala behov i sitt befintliga bestånd för att de ska kunna ta del av en markanvisning. Det har fungerat bra, skriver bland andra Jahja Zeqiraj (S).
Plats för bostäder. För att staden ska få tillgång till fler bostäder som kan användas för kommunala behov, exempelvis till nyanlända, har fastighetsnämnden under hösten prövat ett nytt arbetssätt där aktörerna ska lämna lägenheter för kommunala behov i sitt befintliga bestånd för att de ska kunna ta del av en markanvisning. Det har fungerat bra, skriver bland andra Jahja Zeqiraj (S).

Alla nyanlända ska få en bostad – men vi behöver hjälp

Under nästa år har Göteborgs stad blivit anvisad 1 098 personer som vi har skyldighet att ordna boende till. Vi har en plan för detta, och även en beredskapsplan för ett eventuellt nödläge. För att vi ska kunna klara av vårt uppdrag och lösa bostadsbristen krävs dock samarbete med både staten och privata aktörer, skriver bland andra Jahja Zeqiraj (S).

ANNONS
|

Att ha tak över huvudet är en mänsklig rättighet. Under flera decennier har bostadsbyggandet i Sverige legat på en låg nivå och i Göteborg råder det i dagsläget bostadsbrist. Den generella bostadsbristen är ett stort problem, och i Göteborg pågår ett aktivt arbete för att skapa bostadslösningar för nyanlända och andra grupper som redan i dag har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det kommer att krävas många olika bostadslösningar för att på bästa sätt svara upp mot behoven under 2018 och kommande år. Politiskt är vi dock övertygade om att det är en utmaning som går att lösa. Vi är glada att Göteborg är en stad som folk vill flytta till, och inte från. Just nu byggs det fler bostäder än vad det gjorts i Göteborg på 40 år, något vi i rödgröna är både glada och stolta över.

ANNONS

Bostadsbyggande tar tid och det är inte alltid så att de bostäder som byggs kommer dem som har svårast att etablera sig på bostadsmarknaden till del. Under 2016 välkomnade vi 831 nya göteborgare som flytt till Sverige på grund av krig och förtryck. För att tillgodose behoven av bostäder för hushåll som anvisats till Göteborg har staden, genom fastighetsnämnden, bedrivit ett intensivt arbete på bred front.

Bostadsbyggandet ett riksintresse

Utmaningen med bostadsbristen är dock inget vi i Göteborg kan lösa själva. Om vi menar allvar med att bostadsbristen ska byggas bort så måste vi göra stadsutveckling i allmänhet och bostadsbyggande i synnerhet till ett lika starkt riksintresse som exempelvis trafik- och infrastrukturfrågor.

Statens hantering av riksintressena försvårar och förhindrar för kommunen att planera nya bostäder. Vi får inte tillräckligt med stöd från Länsstyrelsen och långa, osäkra processer avskräcker både staden och aktörer från att planera för bostäder i anslutning till statliga intressen.

För att kunna utveckla staden och de viktiga samhällsfunktioner som behövs så är det en nödvändighet att ha ett brett samarbete, inte bara med byggaktörer utan också med staten. Det är då vi kan planera för långsiktighet gällande stadens och medborgarnas behov och önskemål.

Tack vare den nya bosättningslagen som kom under förra året måste nu alla kommuner i hela Sverige vara med och ta emot nyanlända. En fungerande boendesituation är en förutsättning för att våra nyanlända ska få en bra start i Sverige och så snabbt som möjligt kunna vara med och bidra till samhället. För oss rödgröna är det därför viktigt att föra en aktiv dialog om allas rätt till bostad, att inte ställa grupper mot varandra och att motverka boendesegregation i ett längre perspektiv.

ANNONS

Markanvisningar på nytt sätt

Under 2016 klarade vi av att erbjuda boendelösningar till alla de hushåll som anvisades till Göteborg. 255 lägenheter, främst från allmännyttan, var en viktig del av lösningen men även en hel rad tillfälliga boenden. I år har behoven ökat markant då anvisningar enligt bosättningslagen uppgår till 1 098 personer, samtidigt som cirka 300 personer vid årsskiftet bodde i tillfälliga lösningar.

Att möta utmaningen med bostadsbristen på kort sikt kräver en aktiv och ansvarsfull politik. Därför har fastighetsnämnden under hösten prövat ett nytt arbetssätt för markanvisningar i tidiga skeden, så kallade markreservationer. I och med detta har vi ställt krav på aktörerna att de ska lämna lägenheter för kommunala behov i sitt befintliga bestånd under 2018, för att de ska kunna ta del av en markanvisning. Denna aktiva bostadspolitik har hittills gett en effekt på över 200 bostäder nästa år.

En beredskapsplan har också tagits fram för att säkerställa mottagandet av nyanlända i de fall då vi inte kommer att kunna erbjuda boenden i tid. Förhoppningen är såklart att denna plan inte ska komma till användning, men om det skulle behövas står vi redo att härbärgera upp till 500 personer i akuta boenden. Detta utöver de mellanboenden, en form av tillfälligt boende, som frigörs löpande. Vidare har platser för att kunna bygga bostäder med tidsbegränsade bygglov inventerats men erfarenheten av detta är hittills att det tar betydligt längre tid än förväntat och att kostnaderna blir höga.

ANNONS

Göteborgs stad anstränger sig, och har ansträngt sig till det yttersta för att lösa boendesituationen för nyanlända och andra grupper i Göteborgssamhället.

800 lägenheter från allmännyttan

För att framgent skapa de bostadslösningar som krävs är det nödvändigt med en tydlig politisk ledning och ett nära och aktivt samarbete mellan alla berörda nämnder och förvaltningar. Samarbetet med näringslivet är dock nyckeln för att lösa boendesituationen.

Inom ramen för samarbetet med privata aktörer på marknaden har vi under året fått in 120 bostäder som kommer att användas för kommunala behov, nästa år bidrar de privata aktörerna med hela 200 bostäder. Allmännyttan har i år stått för 800 sådana lägenheter. Kommunen bygger inte bostäder, vi skapar förutsättningar för byggaktörer, exploatörer och allmännyttan att göra det.

Vi är stolta över det som gjorts, men inte nöjda ännu. Vi bygger mer än på 40 år, men det räcker inte. Att ha en bostad är en mänsklig rättighet. Vi rödgröna är glada för varje ny invånare som kommer till vår stad, och kommer därför fortsätta arbetet med att aktivt bygga bort bostadsbristen.

Jahja Zeqiraj (S)

ordförande i fastighetsnämnden

Hanna Bernholdsson (MP)

vice ordförande i fastighetsnämnden

Bobbo Malmström (V)

ledamot i fastighetsnämnden

ANNONS

ANNONS