En långsiktigt hållbar migrationspolitik kan inte utgå från erfarenheterna från den exceptionella situation som rådde för sex år sedan, utan måste blicka utåt och framåt, skriver bland andra Åsa Backlund och Henry Ascher.
En långsiktigt hållbar migrationspolitik kan inte utgå från erfarenheterna från den exceptionella situation som rådde för sex år sedan, utan måste blicka utåt och framåt, skriver bland andra Åsa Backlund och Henry Ascher. Bild: Johan Nilsson / TT

102 forskare: ”Stoppa den nya utlänningslagen”

Den nya utlänningslagen kommer leda till permanent osäkerhet, påtvingade familjesplittringar och försämrad hälsa för barn och vuxna på flykt. De riksdagsledamöter som röstar för den nya lagen och väljer att bortse från den forskning och kunskap som finns, bär ett stort ansvar för framtiden, skriver 102 forskare inom migration, integration och hälsa.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Förslaget till ny utlänningslag ligger nu på riksdagens bord. Målet sägs vara en långsiktig migrationspolitik med regler samstämmiga med övriga EU, minskad invandring och förbättrad integration. Vi 102 undertecknare forskar om migration, hälsa, integration och närliggande områden i olika vetenskapliga discipliner.

Vi är kritiska till att ansvariga politiker bortser från forskning som pekar mot att lagförslaget kommer att misslyckas med dessa mål, och att lagen kommer att få allvarliga effekter både för de drabbade människorna och det svenska samhället.

1. Forskning visar att majoriteten av de som söker asyl i Sverige kommer från länder i krig och konflikt. En stor andel har upplevt trauman och livshotande händelser och den psykiska ohälsan är mycket hög. Detta påverkar möjligheterna att lära sig ett nytt språk och påbörja ett nytt liv.

ANNONS

2. Stora forskningssammanställningar visar att möjligheterna till rehabilitering i det nya landet ändå är goda, särskilt för barn och unga. En förutsättning är att man ges möjlighet att avsluta sin flykt och lägga sina trauman bakom sig. Grunden är att livssituationen upplevs säker och trygg, att framtiden ter sig förutsägbar.

Permanent osäkerhet

Det aktuella lagförslaget innebär tvärt emot att uppehållstillstånd i Sverige som regel blir tillfälliga. Under många år kommer barn, kvinnor och män som drabbats av krig och våld därmed att leva i permanent osäkerhet.

3. Forskning visar att tillgång till och stöd från familj och närstående är av stor vikt efter traumatiska händelser. Särskilt för barn har familjesplittring mycket allvarliga effekter. Lagförslaget innehåller flera delar som leder till att familjer som separerats under flykt fortsatt kommer att tvingas leva åtskilda under lång tid eller för alltid.

Sammantaget visar den samlade forskningen att restriktiva åtgärder av det slag som nu föreslås förhindrar läkning och rehabilitering av psykiska följder av trauman och även kan reaktivera och försämra kroniska traumatillstånd som PTSD. Detta försvårar språkinlärning, liksom möjligheterna att komma i arbete och skaffa bostad och motverkar därigenom integrationen.

4. Ett mål med den nya lagen är att Sverige bör minska antalet asylsökande genom att inte avvika från övriga EU. Lagförslaget avviker dock påtagligt genom att i flera avseenden ligga lägre än många andra länder. Forskning visar samtidigt att de flesta asylsökande sannolikt inte väljer land, utan tvingas på flykt och sedan hamnar i det land man förs till av de smugglare man är hänvisade till. Migrationspolitiska kommittén pekar på studier som visar att det flyktingar uppskattar i Sverige är demokrati, frihet och mänskliga rättigheter, något väldigt få är beredda att begränsa i syfte att minska Sveriges invandring.

ANNONS

Ohållbar politik

5. När regeringen nu föreslår en långsiktigt hållbar migrationspolitik menar man alltså en politik som innebär ett minskat antal asylsökande genom att lagstiftningen skall vara i överensstämmelse med, eller i praktiken på en lägre nivå, än andra EU-länder. Men en sådan politik är bara hållbar tills andra EU-länder följer Sveriges exempel och lägger ribban ännu lägre.

En långsiktigt hållbar migrationspolitik kan inte utgå från erfarenheterna från den exceptionella situation som rådde för sex år sedan, utan måste blicka utåt och framåt. I dag befinner sig 80 miljoner människor i världen i påtvingad flykt och 85% av dessa hamnar i låg- och medelinkomstländer med små förutsättningar att hantera situationen. Klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att öka antalet människor på flykt och innebär också risk för nya krig och konflikter. En långsiktigt hållbar migrationspolitik kan därför inte åstadkommas i en stat eller en region som EU. Det krävs ett globalt samarbete, i första hand genom FN:s överinseende.

Genom att utgå från det forskningsbaserade kunskapsläget kan man förutse att de mål regeringen har med sitt förslag till ny utlänningslag kommer att misslyckas. Lagen kommer att leda till en permanent osäkerhet för skyddsbehövande människor, påtvingade familjesplittringar och därmed försämrad hälsa för barn och vuxna som tvingats på flykt från krig och våld för att söka skydd i vårt land. Detta försämrar påtagligt människors förutsättningar för en snabb integration. Vi befarar att en situation med stora grupper av sårbara traumatiserade människor som under långa perioder tvingas leva med tillfälliga uppehållstillstånd och påtvingade familjesplittringar kommer att bidra till ett Sverige som ytterligare glider isär, med ökade spänningar som följd. Höjda krav på inkomst och bostad riskerar att gynna den organiserade brottslighet som utnyttjar förtvivlade människors desperation.

ANNONS

Begränsad vinst

Samtidigt visar beräkningar som Migrationsverket gjort att vinsten med den nya lagen i form av färre antal asylsökande är begränsad. Antalet asylsökande under kommande år bedöms bli lågt jämfört med de senaste decennierna även om vi väljer att behålla den tidigare, och på flera sätt mindre dåliga, utlänningslagen.

Som forskare inom migration, integration och hälsa vill vi varna för att priset för den nya utlänningslagen är högt, både för de barn och vuxna som flytt från krig och våld och sökt skydd i Sverige, men också för hela det svenska samhället.

De riksdagsledamöter som röstar för lagen, och därmed väljer att bortse från den forskning och kunskap som finns, bär därför ett stort ansvar för framtiden.

Lagförslaget kommer att leda till en marginellt minskad invandring till priset av kraftigt försämrad integration och ökade klyftor i samhället. De riksdagsledamöter som röstar för lagen, och därmed väljer att bortse från den forskning och kunskap som finns, bär därför ett stort ansvar för framtiden.

Referenser

Initiativtagare:

Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap, Sahlgrenska akademin

Åsa Backlund, filosofie doktor i socialt arbete, Stockholms universitet

Undertecknas av:

Elisabeth Abiri, filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning

Lindita Aliti, doktorand, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Torgny Alstad, lektor, institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin

Anna Ambrose, lektor i pedagogik, Södertörns högskola

Signe Askersjö, doktorand i socialantropologi, Göteborgs universitet

ANNONS

Osman Aytar, docent i socialt arbete/filosofie doktor i sociologi, Mälardalens högskola

Girma Bernahu, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

UllaBjörnberg, professor emeritus i sociologi, Göteborgs universitet

EvaBlomberg, professor emeritus, samtidshistoriska institutionen, Södertörns högskola

Helena Colliander, filosofie doktor i pedagogik, institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

MagnusDahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet

Mehrdad Darvishpour, filosofie doktor i sociologi och socialt arbete, Mälardalens högskola

Lisen Dellenborg, lektor, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Andrea Dunlavy, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Marita Eastmond, senior professor, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Torun Elsrud, docent i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Gullvi Flensner, docent i vårdvetenskap, Högskolan Väst

EvaFromholz, juris doktor, Stockholms universitet

Maria Gottvall, filosofie doktor, institutionen för hälsovetenskap, Röda Korsets Högskola

Nina Gren, lektor i socialantropologi, Lunds universitet

Lena Grip, filosofie doktor i kulturgeografi, Karlstad universitet

Sabine Gruber, docent i socialt arbete, Linköpings universitet

Sabina Gušić, leg psykolog, filosofie doktor i klinisk psykologi

Kristina Gustafsson, docent, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Mirjam Hagström, lektor, barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

PeoHansen, professor i statsvetenskap, institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet

ANNONS

Martin Harling, filosofie doktor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Daniel Hedlund, postdoktor

Peter Heike, lektor i religionsvetenskap, Högskolan i Halmstad

KristiinaHeikkilä, docent, institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Anders Hjern, professor, CHESS, Karolinska Institutet, Stockholms universitet

Maline Holmlund, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet

Helena Honkaniemi, doktorand, institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Farhad Jahanmahan, doktorand, barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Södertörns högskola

Tobias Jansson, doktorand i socialt arbete, Göteborgs universitet

Jesper Johansson, docent i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Jonathan Josefsson, biträdande lektor, institutionen för tema barn, Linköpings universitet

Sol Pia Juáres, docent i folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Kristoffer Jutvik, forskare vid institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, samt institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet

Karin K Flensner, filosofie doktor och lektor i utbildningsvetenskap, Institutionen för Individ och samhälle, Högskolan Väst

Eleni Karageorgiou, postdoktor, juridiska fakulteten, Lunds universitet

BaharanKazemi, filosofie doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Helena Korp, docent i pedagogik, Högskolan Väst

Karin Krifors, biträdande lektor, etnicitet och migration, Linköpings universitet

Philip Lalander, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Joachim Larsen, med doktor, hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets Högskola

René Léon-Rosales, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

ANNONS

Jacob Lind, filosofie doktor i IMER, forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö universitet

Annika Lindberg, postdoktor, Københavns universitet och University of Bern

Jonna Linde, doktorand, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Joakim Lindgren, docent, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Patricia Lorenzoni, filosofie doktor i idéhistoria, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

Anna Lundberg, professor vid institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

Susanna Lundberg, lektor i socialt arbete, Malmö universitet

Jesper Löve, docent i folkhälsovetenskap, Göteborgs universitet

AndreasMalm, leg psykolog, doktorand, avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet/Röda Korsets Högskola

Jenny Malmsten, filosofie doktor i internationell migration och etniska relationer

Charlotte Melander, lektor, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Annkatrin Meyerson, doktorand i offentlig rätt, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Tommaso MMilani, professor i flerspråkighet, Göteborgs universitet

Maria Moberg Stephenson, filosofie doktor i socialt arbete, Örebro universitet

Irene Molina, professor i kulturgeografi, CEMFOR, Uppsala universitet

Diana Mulinari, postdoktor genusvetenskap, Lunds universitet

Anders Neergard, professor i migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet

Sofia Nordmark, universitetslektor i socialt arbete, Linköpings universitet

ANNONS

Pelle Norlin, adjunkt, Lärarutbildningen, Södertörns högskola

Vanna Norling, biträdande lektor, institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

EvaNorström, filosofie doktor, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Sofia Nyström, docent i pedagogik, Linköpings universitet

Hedvig Obenius, doktorand i välfärdsrätt, Linköpings universitet

My Opperdoes, doktorand, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

LisaOttosson, lektor i barn och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet

Ellen Parsland, doktorand

Maria Persdotter, postdoktor i välfärdsrätt, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet

EvaReimers, professor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Maria Rydell, biträdande lektor i svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Maja Sager, universitetslektor, genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

LisaSalmonsson, filosofie doktor i sociologi, Örebro universitet

OveSernhede, senior professor i barn och ungdomsvetenskap, IPKL, Göteborgs universitet

Erika Sigvardsdotter, filosofie doktor i kulturgeografi, Uppsala universitet

Benedict Singleton, postdoktor, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

LiveStretmo, lektor i barn och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet

ÅsaSundelin, lektor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Emma Söderman, filosofie doktor i socialt arbete, Lunds universitet

Marina Toloyan, docent i allmänmedicin, Karolinska Institutet

Nina Tryggvason, filosofie doktor i socialt arbete, Högskolan Väst

Charlotta van Eggermont Arwidsson, doktorand, hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets högskola

ANNONS

Kerstin von Brömssen, professor i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst

Kristina Wejstål, doktorand i internationell rätt, Göteborgs universitet

Ulrika Wernesjö, filosofie doktor i sociologi och lektor i socialt arbete, Linköpings universitet

ÅsaWettergren, professor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Eva Wikström, docent vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Hanna Wikström, docent, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

BenWilson, filosofie doktor, institutionen för sociologi, Stockholms universitet

Kavot Zillén, docent i offentlig rätt, Stockholms universitet

Karin Åberg, doktorand i internationellt rätt, Göteborgs universitet

Linnéa Åberg, lektor/postdoktor i socialt arbete, Linnéuniversitetet och Högskolan Väst

LisaÅkesson, professor vid institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Aleksandra Ålund, professor emerita, REMESO, Linköpings universitet

ANNONS