Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Tusentals barn i för stora grupper

Tusentals barn i Göteborg går i för stora förskolegrupper. Hälften av stadsdelarna får kritik från Skolinspektionen. Kolla om din stadsdel är med.

Den rödgröna majoriteten i Göteborg satsar över en miljard kronor på att bygga ut förskolan och lovade inför valet 2010 att grupperna skulle bli mindre. Ändå kommer två av stadsdelarna att ha fler barn i grupperna nästa år och de övriga räknar med att ligga kvar på samma snitt som i år. Ingen av stadsdelarna kommer att minska antalet barn i grupperna 2013.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Vid Skolinspektionens senaste granskning av förskolan i Göteborg fick fem av tio stadsdelar förelägganden när det gäller gruppstorlek, alltså ett nyp i örat och ett påpekande om att de måste bättra sig. I flera stadsdelar uttrycker både föräldrar och personal oro över de stora grupperna i förskolan. Senast den 31 oktober skulle stadsdelarna svara på Skolinspektionens kritik.

Finns ingen lagstiftning för gruppstorlek

Längre ner kan du läsa vilka stadsdelar det gäller och vad Skolinspektionen anmärker på. Där finns också utdrag ur stadsdelarnas svar. Nu återstår det att se om Skolinspektionen godtar svaren. Det finns ingen lagstadgad gräns för barnantalet i grupperna. Det ska i stället anpassas till barnens behov av, som det står, omsorg och god pedagogisk verksamhet.

Skolinspektionen kritiserar

Så här skriver Skolinspektionen om den generella bilden i de fem berörda stadsdelarna:

"Barngrupperna har inte anpassats till behoven i olika förskolor så att barnen överallt erbjuds en god miljö där förskolan uppfyller kraven att tillgodose behovet av omsorg samt god pedagogisk verksamhet. Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet med gruppsammansättningens lämplighet."

Här finns utdrag ur Skolinspektionens rapporter och stadsdelarnas svar när det gäller gruppstorlek i förskolan.

Centrum

"Pedagogisk personal och tjänstemän vid stadsdelsförvaltningen uppger att man vid placeringen i förskolorna inte tar hänsyn till olika faktorer som styr lämplighet att placera ytterligare ett barn vid en förskola till exempel barnens ålder, andelen barn med annat modersmål än svenska, kontinuitet i barn- och personalgrupp och personalens kompetens. Vid samtal med förskolecheferna samt förvaltningsledningen instämmer de i att hänsyn till ovanstående faktorer inte alltid kan tas eftersom det är ett tydligt direktiv att korta kötiderna inom förskolan."

"De (förskolechefer och personal) uppger att det finns avdelningar där barnantalet skulle behöva minskas..."

"Personal och föräldrar uttrycker generell oro över att gruppernas storlek ökar."

Ur svaret:

"Ledningen för sektor Utbildning har beslutat att förändra styrmodellen för fördelning av resurser inom förskolan i Centrum. Förhållandevis mer resurser än tidigare kommer att styras till de yngre åldrarna."

"Stadsdelen har också öppnat tio nya avdelningar under 2012 och den generella barngruppsstorleken har minskat."

Norra Hisingen

"Personal och förskolechefer uppger att vid placering i förskolorna tas inte alltid hänsyn till olika faktorer som styr lämplighet att placera ytterligare ett barn vid en förskola till exempel barnens ålder, barnens olika förutsättningar och behov, kontinuitet i barn- och personalgrupp, lokaleras beskaffenhet och personalens kompetens."

"Det finns personal och föräldrar som generellt uttrycker en stor oro över att gruppernas storlek ökar..."

Ur svaret:

"Stadsdelen har, utifrån extra satsningar i budget, färre platser i grupperna i några förskolor med sämre lokalförutsättningar. För att skapa likvärdiga förskolemiljöer för barnen i Norra Hisingen är en vision och en plan framtagen för förbättring av befintliga lokaler samt för planering vid nybyggnation."

Västra Hisingen

"Det är dock ett prioriterat direktiv att korta kötiderna inom förskolan. Förskolecheferna kan inte anpassa gruppernas storlek på det sätt som skulle behövas för att garantera att verksamhetens innehåll lever upp till intentionerna i styrdokumenten. De uppger att det finns avdelningar där barnantalet skulle behöva minskas..."

"Personal och föräldrar uttrycker generellt en stor oro över gruppernas storlek..."

Ur svaret:

"I ledningsgrupperna för förskola, där samtliga förskolechefer ingår, är diskussion och utvecklingsarbete påbörjat för att säkerställa att de olika aspekterna /.../ ska beaktas vid gruppsammansättning på varje förskola."

"En kartläggning av nuläge på varje förskola och barngrupp ska genomföras..."

"Målet är färre barn i barngrupperna för att bättre kunna tillgodose barnens behov."

Örgryte-Härlanda

"Däremot tas det enligt vad som framkommit vid flera intervjuer med personalen ingen hänsyn till om det finns barn i behov av särskilt stöd när det gäller barngruppernas storlek."

"I samtliga fyra intervjugrupper anger personalen vid förskolorna att barngruppens storlek inte anpassas med hänsyn till andelen barn med annat modersmål än svenska, barnens närvarotider eller personaltätheten. Personalens uppgifter bekräftas när samma frågor ställs till förskolecheferna."

Ur svaret:

"Där förvaltningen i samråd med förskolechef bedömer att det behövs en personalförstärkning för att tillgodose barns behov av särskilt stöd, höjs personaltätheten för berörd barngrupp."

"Förvaltningen har from 2012 börjat föra statistik på barnens närvaro och volymtimmar. Statistiken underlättar för förskolecheferna att planera sin inre organisation, såsom hänsynstagande till barnens närvarotider vid gruppsammansättningar."

Östra Göteborg

"Personal och förskolechefer uppger att vid placeringen i förskolorna inte tar alltid hänsyn till olika faktorer som styr lämplighet att placera ytterligare ett barn vid en förskola till exempel barnens ålder, barnens olika förutsättningar och behov, barnens närvarotider (dvs hur länge barnen är på förskolan) kontinuitet i barn- och personalgrupp, lokaleras beskaffenhet och personalens kompetens. Vid samtal med personal och förskolechefer uppger de att hänsyn till ovanstående faktorer inte alltid kan tas eftersom det är ett tydligt direktiv att korta kötiderna inom förskolan."

"De uppger att det finns avdelningar där barnantalet skulle behöva minskas..."

"Förskolechefer, personal och föräldrar uttrycker generellt en stor oro över att gruppernas storlek ökar..."

Ur svaret:

"När föräldrar väljer förskola försöker förvaltningen i möjligaste mån placera barnen efter föräldrarnas förstahandsval. Placering på en förskola sker efter turordning och kan inte styras av faktorer som kön eller barnets ålder men på förskolan sker organisationen av barngrupperna av förskolechef och representanter från de olika avdelningarna med syfte att göra så bra placeringar som möjligt."

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.