Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hansi Stafbom, skolsäkerhetsexpert på SSK Säkerhetsakademien

Skolsäkerhet- ett ämne som behöver hamna högre upp på agendan

Trots att Arbetsmiljöverket sedan 1993 ställer krav på att samtliga skolor i Sverige ska tillämpa ett systematiskt säkerhetsarbete så är det relativt få skolor som verkligen arbetar systematiskt och metodiskt med dessa frågor. Samtidigt finns det mycket huvudmän kan göra för att förebygga och hantera brott som begås i skolmiljö.

– Skolorna är Sveriges mest utsatta arbetsplats när det gäller hot och våld. Samtidigt är det en av de arbetsplatser där man gör minst för att förebygga den här typen av situationer. Det är otroligt viktigt att skolor implementerar ett systematiskt säkerhetsarbete som bidrar till att lärare kan fokusera på att undervisa och att elever kan tillgodogöra sig ny kunskap i en trygg och säker miljö, säger Hansi Stafbom, skolsäkerhetsexpert på SSK Säkerhetsakademien, en av Sveriges ledande specialister på att utbilda kring hot och våld. 

Skärpta säkerhetskrav från Arbetsmiljöverket väntas

Ett systematiskt skolsäkerhetsarbete inleds med en riskinventering som består av en nulägesanalys och en sammanställning av inträffade och möjliga incidenter. Därefter analyseras det insamlade materialet och riskreducerande åtgärder vidtas. Nästa steg är uppföljning och utvärdering. En viktig byggsten i skolsäkerhetsarbetet är, enligt Hansi Stafbom, praktiska övningar där elever, lärare och skolledning tränar sig på att hantera alltifrån mobbning till verbala hot och våld. 

− Många skolor tränar regelbundet på att hantera HLR och utrymning i samband med brand, men situationer som involverar hot och våld tränar man sällan eller aldrig på trots att man varit skyldig att göra det sedan 1993. Det beror förmodligen på en kombination av upplevd tidsbrist och bristfällig kompetens, säger Hansi Stafbom. Han är övertygad om att Arbetsmiljöverket kommer att skärpa kraven på skolornas säkerhetsarbete under de kommande åren. Det innebär bland annat att skolor som inte följer regelverket kan dömas att betala vitesbelopp i miljonklassen. 

Utbildar Sveriges första skolsäkerhetssamordnare

− En bidragande faktor till att merparten av de svenska skolorna saknar ett systematiskt säkerhetsarbete är att rektorn sällan har tid eller möjlighet att fördjupa sig i säkerhetsarbetet. Vi utbildar därför, i samarbete med Folkuniversitet, en helt ny yrkesgrupp, skolsäkerhetssamordnare. Tanken är att de kan utföra skolans säkerhetsarbete, säger Hansi Stafbom.

De skolor som inte väljer att utbilda egna skolsäkerhetssamordnare kan istället behöva ta in extern expertis för att komma igång med sitt systematiska säkerhetsarbete. 

− Erfarenheter från USA, där man på många håll kommit långt med skolsäkerhetsarbetet, är att en låg toleransnivå för dåligt beteende och höga prestationskrav på eleverna är de två i särklass mest avgörande faktorerna för ett långsiktigt framgångsrikt skolsäkerhetsarbete. Genom att arbeta kontinuerligt med dessa två faktorer kan man i många fall förebygga även akuta och mer allvarliga situationer med hot och våld, säger Hansi Stafbom.

Läs mer