Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Sämre slutbetyg är droppen – förstatliga skolan!

Vi har prövat samma lokala skolpolitik i Göteborg i över 20 år. Den politiska styrningen och ledningen av skolan fungerar inte och nu är det hög tid att göra något åt det, skriver Helene Odenjung (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dagarna presenterades vårterminens betyg i Göteborgs skolor. Andelen elever i årskurs 9 med godkänt i alla ämnen minskar från 68,8 till 66,3. En allvarlig signal om att skolan i Göteborg nu behöver förstärkas på flera områden och att synen på kunskap måste återupprättas.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Förra året vände kunskapsresultaten, för första gången på länge, lite uppåt. Med facit i hand var det för tidigt att utropa ett trendskifte, vilket flera rödgröna politiker gjorde. Betygsresultaten behöver nu analyseras noggrant och kommunstyrelsen behöver få en genomlysning av alla resultat.

Viktigaste framgångsfaktorerna

Forskning och erfarenhet visar att de viktigaste framgångsfaktorerna för höga kunskapsresultat är engagerade och didaktiskt kunniga lärare som har höga förväntningar på eleverna samt tillräckligt med resurser för att möta varje enskild elevs behov.

Genom screening och utvärdering kan vi på ett tidigt stadium fånga upp elever som behöver tidiga insatser och extra stöd för att nå kunskapsmålen. Vi behöver nu på bred front stärka insatser för de barn och elever som har inlärningssvårigheter med start från barnavårdscentralen till förskola och skola. När behoven uppstår ska stöd sättas in.

Det ska vi komplettera med läxhjälp, förberedelseklasser, studiestöd, lovskola och när det behövs ett extra skolår i högstadiet. Ambitionen måste vara att alla elever ska få betyg i alla ämnen i årskurs 9.

  • Alla elever måste stimuleras att nå längre. På senare år har vi sett en utveckling i Göteborg där elever som har särskilda begåvningar eller lätt för sig i skolan inte presterar lika bra som de borde. Det är en elevgrupp som inte får glömmas bort. För att stimulera intresset och lyfta även högpresterande elever behöver vi erbjuda spetsundervisning på högstadiet vid ett antal skolor.
  • Alla skolor ska vara bra skolor. Skolans andel av budget måste öka, resurserna behöver öronmärkas, styrningen av hyresmodellen behöver ses över och skolans pengar behöver fördelas efter individer och dess behov. Tillsammans med en modern skolorganisation, där ansvaret lyfts från SDN, får stadens rektorer bättre förutsättningar att leda sin verksamhet.
  • Läraren behövs i klassrummet. De senaste decenniernas tro på självstudier som grund för undervisningen i grundskola och gymnasium har fått förödande konsekvenser. Störst är sveket mot de elever som har svårast att nå kunskapskraven, och som i stället hade behövt mer stöd av närvarande kompetenta lärare. För många elever utgör lärarledd undervisning grunden för att de ska kunna vara kreativa och självständiga.
  • Det finns ljusglimtar. Andelen elever som nått målen i samtliga ämnen i årskurs 6 fortsätter att öka för tredje året i rad, från 72,5 (2013) till 74,9 (2015), vilket är glädjande. Det är en positiv trend som visar att de reformer som genomförts av Folkpartiet och Alliansregeringen på låg- och mellanstadiet nu ger effekt. Dessa elever har gått i Björklunds skola. Specialpedagogiska insatser bör fortsatt fokusera på de yngre skolåren och tyngdpunkten måste läggas på tal-, läs- och skrivutveckling tillsammans med matematik.

Vi behöver tidiga kontrollstationer och ju tidigare elever får stöd, desto större verkan får det oavsett var eleven bor i Göteborg. Det är positivt för eleverna, deras föräldrar men ger också rektorer och skolchefer tydliga besked om var extra resurser behövs.

Prestigen måste läggas åt sidan

Problem löses inte genom att sopas under mattan – nu måste gammal prestige läggas åt sidan. Vi har prövat samma lokala skolpolitik i över 20 år. Den politiska styrningen och ledningen av skolan fungerar inte och nu är det hög tid att göra något åt det.

Folkpartiet anser att ansvaret för skolan måste flyttas. Skolan borde återförstatligas. Det är inte rimligt att Göteborg fortsätter kräftgången och att ansvariga rödgröna politiker förskönar sanningen och krampaktigt håller fast vid sin styrmodell där rektorer är klämda mellan skollag och SDN:s budget.

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd Göteborg