Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det utökade strandskyddet ställer till det för Kungälvs kommun när det gäller planerna på att exploatera kommunen. Arkivbild: Thore Leykauff

Strandskyddsbeslut överklagas – på nytt

Just nu förbereder Kungälvs kommun tillsammans med ett antal andra Bohuskommuner en överklagan av det utökade strandskyddet - ännu en gång.

Sommaren 2014 beslutade länsstyrelsen om utökat strandskydd på 300 meter istället för ett strandskydd som varierade från 0-300 meter på land och ut i vattnet från strandlinjen. Detta överklagades av ett antal Bohuskommuner och i februari i år upphävde regeringen länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Kungälvs kommun på grund av att myndigheten inte meddelat beslutet enligt delgivningslagen.

Frågan om 300 meters strandskydd gick åter ut på remiss och i juni beslutade länsstyrelsen om tillfälligt utökat strandskydd fram till 9 september då ett nytt beslut togs om att det utökade strandskyddet ska gälla för Kungälvs kommun. 

Just nu jobbar jurister på uppdrag av Kungälvs kommun och ett antal andra Bohuskommunen med att ta fram ett underlag för nytt överklagande. Kommunen anser bland annat att det utvidgade strandskyddet innebär en otydlighet när det gäller var det är lämpligt att exploatera eller inte.
– Syftet med tätorts- och kustzonsgränserna i kommunens översiktsplan var att få en tydlig gräns över var vi kunde exploatera och vilka områden som ska bevaras för natur- och friluftsliv. Nu när strandskyddet sträcker sig innanför de här gränserna måste varje enskild planprocess prövas från fall till fall och den otydligheten medför ökade kostnader för kommunen och exploatörer, säger Linda Andreasson, planarkitekt på samhällsbyggnadsenheten i Kungälvs kommun.

Detta innebär även att fastighetsägare kommer att behöva söka strandskyddsdispens i högre utsträckning än tidigare.

I översiktsplanen för Kungälv vill kommunen kunna exploatera i vattennära lägen och från politiskt håll vill man inte heller att strandskyddet utökas ytterligare.
– Det är så att vi samordnar oss i den här frågan. Det är viktigt att vi får ge vår syn på saken, det handlar om tillgänglighet och utveckling av kommunen som möter bevarandet av skyddsvärda områden, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsen ordförande. 

Enligt Odhner har Kungälvs kommun länge tagit ett stort ansvar. Det finns flera reservat i kommunen samtidigt som exploateringsområden i översiktsplanen pekats ut och där kommunen redan har investerat en miljard kronor i vatten och avlopp. Han tillägger att kommunen vill ha en hög tillgänglighet till vattnet och att man har lagt in kilar av gröna stråk längs kusterna men att restriktivitet inte ska hindra utvecklingen.

Överklagan ska skickas in senast 15 januari och kommer att handläggas av miljödepartementet.