Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Omstridd bostadsplan ifrågasätts på nytt av politiker

Mölndalspolitikerna skulle ha skickat detaljplanen som omfattar 200 nya bostäder vid Änggårdsbergen på samråd. Efter år av utredningar öppnar de nu i stället för att skrota hela idén.

– Det är helt öppet vad som händer med Lilla Fässbergsdalen nu. Det här är i högsta grad politik, konstaterar Björn Marklund, stadsbyggnadschef i Mölndals stad efter att politikerna i plan- och exploateringsutskottet återremitterat planen med uppdraget att ta fram ännu mer underlag. 
Det handlar om gammal jordbruksmark i Fässbergsdalen som gränsar till Eklanda och Änggårdsbergen i västra Mölndal och som en exploatör vill bebygga. Här finns så väl natur-, som kultur- och rekreationsvärden att ta hänsyn till. 

I veckan fick politikerna i kommunens plan- och exploateringsutskott ärendet på sitt bord igen efter tre år. 
I planen har mycket förändrats. Antalet bostäder har blivit fler och grönstråket som ska underlätta för vilda djur att ta sig fram och som tidigare var placerat i väster mot Eklanda ligger nu efter utredning i samarbete med Trafikverket och länsstyrelsen i öster. Hela området har dessutom klassats som riksintresse för friluftsliv. 

Marcus Claesson (L) är ordförande i planeringsutskottet.
– Det är en jättestor förändring sedan planen var på fullmäktiges bord för tre år sedan att grönstråket nu ska gå i östlig riktning upp på Fässbergsåsen i stället för i västlig riktning på ängen. Det känns inte naturligt. Experterna underkänner alltså sina egna tidigare utredningar. Vi vill också invänta en pågående konsekvensutredning av grönstråket, men också se på andra alternativ till bebyggelse som tar större hänsyn till friluftsliv och naturvärden, säger han.

Han öppnar till och med för att skrota hela projektet trots att bostäder på platsen utretts sedan 2009 och diskuterats i minst 30 år. Mölndals stad har dessutom köpt in mark för omkring 50 miljoner kronor. 
– Vi är öppna för att vi inte göra någon exploatering alls om vi inte är nöjda med svaren. Vi bygger på så många andra ställen så vi behöver inte nödvändigtvis bygga här, säger Marcus Claesson. 
Samtidigt vill politikerna inte sätta ned foten än eftersom nya bostäder i Lilla Fässbergsdalen också skulle innebära att Eklanda länkas tydligare till Mölndals centrum med nya gång- och cykelvägar. 

Beskedet om att området klassas som riksintresse för friluftsliv kom oväntat från Naturvårdsverket men Marcus Claesson tycker det är på sin plats att vara självkritisk eftersom beslutet är en följd av Mölndals egen översiktsplan där området pekas ut som viktigt för just friluftsliv. 
– Vi har bundit lite ris mot egen rygg genom att ta så lång tid på oss och ändra så mycket, säger han.

Ett planerat grönstråk från Slottsskogen och Änggårdsbergen via Fässbergsdalen hänger ihop med en ekodukt, en grön bropassage över Söderleden så att djur kan ta sig från Änggårdsbergen till Sisjön och Sandsjöbacka. Diskussioner pågår men några pengar till projektet finns inte avsatta än. 
Nu ställer Marcus Claesson frågan om hur många djur som egentligen rör sig där. 
– En väldig skillnad om det är fem eller 50 älgar som passerar beroende på hur mycket de kommer att störa boende, säger han och efterlyser uppdaterad uppskattning av mängden vilt och nya siffror över viltolyckor på Söderleden.

Lennart Svensson (V), som under den gångna mandatperioden av byggnadsnämndens ordförande påpekar att ett grönstråk och en ekodukt är till för många fler djur än de som syns i statistiken.
– Man tänker alltid älg, och rådjur, allt som kan kollidera med en bil, men det finns även en massa små djur, insekter och organismer som inte kan ta sig över en motorväg. 
Vänsterpartiet är inte emot en exploatering av Fässbergsdalen men anser att den borde vara mindre och är kritisk till utformningen av grönstråket. Det anser också att det måste bli större för att få önskad effekt. Lennart Svensson hoppas att länsstyrelsen ska ta synpunkterna på allvar.
– Det borde vara en nationell angelägenhet att koppla ihop Slottsskogen och Änggårdsbergen med Sandsjöbacka naturreservat.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.