Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mölndal vill slippa Sisjö skjutfält

Sisjö skjutfält ligger fel. Det anser Mölndals stad och vill att militären ska bedriva sina övningar på annan plats. Försvarets inställning är att Sisjöfältet är av riksintresse och skall bevaras.
- Men det är bättre om ett par hundra värnpliktiga hänvisas till några timmars busstransport för sina skjutövningar än att vi tvingas skjuta fram våra planer på bostadsbebyggelse, säger planeringsutskottets ordförande Hans Broberg (fp).
Försvarsmakten har under en längre tid förberett en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Sisjöns skjutfält och ett antal andra fält i Västra Götaland med Amf 4 och P4 i Skövde som ansvariga förband. Länsstyrelsen konstaterade 2004 att betydande miljöpåverkan från skjutfältet föreligger i Sisjön.
Ärendet brådskar. Försvarsmaktens avsikt är att lämna in en ansökan om miljöprövning före 1 juli.
- Annars föreligger det förbud att bedriva någon verksamhet inom skjutfältsområdet, konstaterar stadsbyggnadschef Ulf Dermark.
Vid samrådsmötet med staden och Försvarsmakten efterlystes en miljökonsekvensbeskrivning där förutsättningarna för den tilltänkta verksamheten tydliggörs; det vill säga hur verksamheten kommer att bedrivas i framtiden med olika skjutövningar. Staden ville även ha en belysning av vilka förutsättningar som finns för en flexibilitet i användning av skjutfältsområdet. Frågan har ställts om möjlighet att kombinera försvarets verksamhet med annan störande hantering.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall dessutom redovisa ett nollalternativ samt alternativa skjutfält inom det aktuella försvarsområdet, som omfattar stora delar av Västra Sverige. Resvägar för de värnpliktiga som ska utnyttja fältet måste redovisas.
Sammanfattningsvis framhåller stadsbyggnadskontoret vikten av att det ska gå att ta ett helhetsgrepp i det slutliga beslutet.
- Avvägningen mellan behovet av centralt belägen mark för bostäder och verksamheter med goda kommunikationer i den starkt växande Göteborgsregionen och de värnpliktigas skjututbildning måste ske på ett så allsidigt underlag som möjligt.
Enligt översiktplan planeras en ny stadsdel, Västra Balltorp, norr om skjutbanan, med utrymme för uppemot 3 000 bostäder.
- Vår uppfattning är att skjutfältet på sikt måste avvecklas med hänsyn till de starkt komkurrerane intressenas behov i denna tillväxtregion.