Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Många regioner, men inte alla, har problem med överbeläggningar och platsbrist inom rättspsykiatrin, visar TT:s kartläggning. Bild: Johan Nilsson/TT
Många regioner, men inte alla, har problem med överbeläggningar och platsbrist inom rättspsykiatrin, visar TT:s kartläggning. Bild: Johan Nilsson/TT

Så här ser det ut för rättspsyk i din region

I flera regioner råder platsbrist och överbeläggningar inom rättspsykiatrin, men inte alla. Så här svarar regionerna:

Region Stockholm

Förra året dömdes 86 personer till rättspsykiatrisk vård, det högsta antalet sedan åtminstone 2011. Samtidigt har vårdtiden ökat från i snitt 47 till 58 månader från 2015 till 2019.

I oktober öppnades en ny vårdavdelning och alldeles nyligen ytterligare en, men utbyggnaden räcker inte. En förstudie pågår om ytterligare utbyggnad.

Beläggningen är över 100 procent. Region Stockholm har också över 150 patienter som vårdas i andra regioner. Det har blivit besvärligare att hitta vårdplatser för patienterna. Möjligheten att kunna ta emot personer från häkten och anstalter om de drabbas av psykisk ohälsa har minskat.

Region Skåne

Kostnaden för rättspsykiatrisk vård har ökat med motsvarande en vårdavdelning sedan 2013. Patienterna inom rättspsykiatrin har blivit fler och rättspsykiatrin har äskat medel för att kunna starta en ny avdelning med omedelbar verkan i sjukhuslokaler som står tomma, som kan användas i väntan på att två nya permanenta avdelningar skapas genom om- eller tillbyggnad.

Under hela förra året fanns överbeläggningar. Tidigare har regionen kunnat ta emot personer från häkten och anstalter om de drabbas av psykisk ohälsa, men de hänvisas nu till allmänpsykiatrin.

Region Västra Götaland

I dagsläget finns inga överbeläggningar, men det har förekommit tidigare. Rättspsykiatrisk vård bedrivs i Göteborg, Vänersborg och Falköping och därtill finns möjlighet att köpa upp till tio platser för att tillgodose specifika behandlings- eller omvårdnadsbehov. Det har blivit svårare att köpa rättspsykiatriska platser, men i nuläget finns ingen platsbrist inom regionen.

Region Kronobergs län

Totalt finns 150 platser inom rättspsykiatrin i Växjö, varav hälften har riksintag. För närvarande finns nio överbeläggningar. En utbyggnad med sex platser är planerad, men det skulle behövas ytterligare 20.

Regionen tackar inte nej till andra regioner på grund av platsbrist, men kötiden till platserna i Växjö är längre. Däremot blir det ofta nej för Kriminalvården, när personer från häkten och tunga anstalter drabbas av psykisk ohälsa.

Region Örebro

Här upplever man platsbrist inom den egna regionen och att det blivit svårare att hitta plats i andra regioner. Regionen ser över möjligheterna att öppna ytterligare en avdelning med nio platser, men alla beslut är inte fattade ännu.

För närvarande har regionen 25 egna slutenvårdsplatser, men inga överbeläggningar. Vårdplatser för ett tiotal patienter köps i andra regioner.

Region Norrbotten

I dagsläget inga överbeläggningar, men situationen beskrivs som en utmaning eftersom rättspsykiatrisk vård vanligtvis bedrivs under flera år vilket gör att det är svårt att överblicka platssituationen och vårdbehovet. Det har definitivt blivit svårare att köpa rättspsykiatriska vårdplatser från andra regioner.

Region Västmanland

Här märks en ökning av antalet förfrågningar från andra regioner om att få köpa rättspsykiatrisk vårdplats. Däremot syns ingen ökning av antalet västmanlänningar med behov av sådan vårdplats. Här finns ingen platsbrist, utan fortfarande finns vissa möjligheter att erbjuda platser till andra regioner som har behov.

Region Sörmland

Regionsjukhuset Karsudden tar enligt avtal emot patienter från Region Sörmland, Region Stockholm och Region Gotland. Till följd av det ökade behovet öppnades en ny avdelning i februari 2019. Sjukhuset är fullt men har inga överbeläggningar.

Region Dalarna

De platser som finns är belagda och man får fler vårdförfrågningar från andra kliniker runt om i Sverige. Under våren utökas antalet vårdplatser med sex på grund av platsbristen i landet. Regionen har avtal med Uppsala och Gävleborg om att ta emot patienter därifrån.

Region Kalmar län

Här uppstod en topp 2016-2017, då Kalmar behövde köpa platser hos andra regioner för regioninvånare som dömts till rättspsykiatrisk vård. Detta har stabiliserats under 2018-2019 och för närvarande finns inga överbeläggningar och ingen platsbrist.

Region Västerbotten

Här har fler dömts till rättspsykiatrisk vård och vårdtiderna har blivit längre. Under förra året fick flera rättspsykiatriska patienter under en period vårdas inom allmänpsykiatrin. Enligt regionen har det blivit svårare att köpa platser i andra delar av landet på grund av platsbrist.

Region Blekinge

Än så länge är trycket på rättspsykiatriska platser för Blekingebor inte så stort, så det går att köpa tillräckligt antal platser av andra regioner. Detta löses genom ett fast avtal, men i de fall det råder platsbrist hos den vårdgivare man har avtal med och det behöver köpas plats i andra regioner är detta ibland mycket svårt. Det finns funderingar om att skapa egna platser för patienter med behov av säkerhetsklass två.

Region Värmland

Här finns inte överbeläggningar inom rättspsykiatrin, men Värmland upplever att det blivit svårare att köpa vårdplatser från andra regioner. För närvarande finns ingen platsbrist och i nuläget vårdas här flera patienter från andra regioner.

Region Uppsala

Här ökar antalet rättspsykiatriska patienter med ungefär tre per år, vilket leder till en stor kostnadsökning för regionen eftersom all vård med säkerhetsklass två måste köpas från andra regioner. I Uppsala finns bara en enhet med säkerhetsklass tre och där har man överbeläggning. Det upplevs som mycket svårt att köpa platser i andra regioner, men man har ett avtal med Säter och ett nytt avtal med Växjö är på gång.

Region Östergötland

Inför planeringen av ett nytt sjukhusbygge vägs den ökade efterfrågan på rättspsykiatriska platser in och antalet vårdplatser utökas, men i nuläget har man inte några överbeläggningar eller platsbrist. Det har blivit svårare att köpa rättspsykiatriska platser av andra regioner.

Jämtland Härjedalen

De rättspsykiatriska platser som behövs köps in enligt avtal med Sundsvalls rättspsykiatri. Antalet personer som dömts till rättspsykiatrisk vård har varit litet och det har inte blivit svårare att köpa vård från andra regioner.

Jönköping

De senaste två åren har antalet personer som dömts till rättspsykiatrisk vård ökat. Under 2019 dömdes nio personer från regionen till sådan vård. Det råder inte platsbrist och regionen har ett avtal om 30 slutenvårdsplatser i Vadstena, vilket räcker för tillfället.

Gävleborg

Här upplevs ingen platsbrist eller att det skulle ha blivit svårare att köpa plats i andra regioner, men på sikt räknar man med att behöva lägga mer resurser på uppföljning av rättspsykiatriska patienter.

Halland

Här har beläggningen ökat inom rättspsykiatrin och under 2019 har den varit 100 procent. Ibland får dömda patienter därför vårdas på andra avdelningar. Platser köps också av andra regioner, men det har blivit svårare. Främst köps platser av Växjö, som regionen har samarbetsavtal med.

Regionerna Gotland respektive Västernorrland har inte svarat.

Cecilia Klintö/TT