Olika bilder över beslut om anställningstrygghet

Socialdemokraterna menar att de räddat den särskilda anställningstryggheten i Göteborgs stad. Alliansen säger att den inte längre gäller. Trots att kommunstyrelsen fattat beslut i full enighet är man djupt oense om vad man faktiskt bestämt.

ANNONS
|

Under onsdagen behandlade kommunstyrelsen frågan om den särskilda anställningstryggheten i Göteborgs stad. Efter mötet var Jonas Attenius, kommunalråd (S), nöjd.

– Vi har räddat den särskilda anställningstryggheten. Det är väldigt glädjande, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) – som har en helt annan hållning i frågan – var lika nöjd.

– Det vi beslutat om är att vi ska följa den lagstiftning som finns och där ingår inte den särskilda anställningstryggheten, säger han.

Beslutades i budgeten

Med tanke på att beslutet är fattat utifrån ett gemensamt yrkande, som alla partier utom Sverigedemokraterna formulerat tillsammans, kan man fråga sig vad som egentligen hänt.

ANNONS

Bakgrunden finns i alliansens budget som styr staden sedan årsskiftet. Där slår man fast att den särskilda anställningstryggheten i staden ska avvecklas.

Den utredning som stadsledningskontoret gjort om hur detta ska gå till kommer fram till att det inte finns något särskilt avtal om särskild anställningstrygghet. Den är istället reglerad i en protokollsanteckning i det samverkansavtal som är tecknat mellan staden och de fackliga organisationerna.

Stadsledningskontorets slutsats blir att anteckningen förlorat sin betydelse i och med att fullmäktige antagit alliansens budget.

Inga konstigheter så långt.

Finns reglerad i samverkansavtalet

Men för att tjänstemännens slutsatser ska bli verklighet krävs ett politiskt beslut. Och inför beslutet i kommunstyrelsen på onsdagen hade partierna pratat ihop sig om hur beslutsunderlaget skulle formuleras – och det är alltså detta man nu tolkar på helt olika sätt.

Så här står det i beslutsunderlaget: "Ett bra arbetsgivaransvar är att i alla led följa LAS och gällande samverkansavtal som arbetats fram tillsammans med fackliga organisationer. Eventuella förändringar av gällande rutin får ske i dialog mellan arbetsgivarrepresentanter och fackliga organisationer."

För Jonas Attenius är det glasklart: i beslutsunderlaget står det att man ska följa samverkansavtalet – och där ingår även protokollsanteckningen.

– Jag har uppfattningen att vi var överens om att gällande avtal ska gälla. Det är ju det vi har skrivit. Har man synpunkter på det får man kalla till förhandling med facken, säger han.

ANNONS

Axel Josefson lutar sig mot det underlag som kommer från tjänstemännen på stadsledningskontoret och tar fasta på att tjänstemännen skriver att anteckningen förlorat sin betydelse.

Måste ske i dialog med facken

– Det finns inget avtal gällande ett särskilt anställningsförfarande. Det som finns är en rutinbeskrivning och den ska vi nu uppdatera.

Men i beslutsunderlaget står det att staden ska följa samverkansavtalet?

– Som vi ser det gäller samverkansavtalet, men den rutinen som används tidigare gäller inte. De behöver uppdateras.

Uppdateras?

– Det kommer att ske en förändring i dialog med de fackliga organisationerna, i enlighet med den politiska vilja som finns uttryckt i budgeten.

Förutom alliansen och Socialdemokraterna står också Demokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bakom beslutet. Henrik Munck, kommunalråd (D), säger att det inte går att tolka det fattade beslutet på annat sätt än att den särskilda anställningstryggheten är kvar eftersom det inte fanns någon beslutspunkt som slog fast att den ska tas bort.

En ny debatt om anställningstryggheten väntar när frågan ska upp i kommunfullmäktige efter sommaren.

ANNONS