Göteborg krävs på 240 miljoner efter Zeqirajs "obegripliga" underskrift

Det skandalomsusade modulhusföretaget Prime Living menar att Göteborgs kommun kan bli skyldiga att betala hundratals miljoner i skadestånd. Prime Living lutar sig på ett dokument där kommunen garanterar att företagets byggplaner inte ska rivas upp i domstol, signerat av den förre ordföranden i fastighetsnämnden, Jahja Zeqiraj. Dokumentet anses så anmärkningsvärt att kommunens fastighetsdirektör ringt upp Jahja Zeqiraj för att få veta om han har haft någon form av samröre med Prime Living.

ANNONS

För några veckor sedan landade ett märkligt dokument hos fastighetskontoret i Göteborg. ”Obegripligt”, ”helt otroligt” och ”extremt anmärkningsvärt” är några av de omdömen som tjänstemännen nämner när GP ringer runt.

– Vi försöker förstå vad det här är, sa kontorets direktör Martin Öbo.

Dokumentet är skrivet som en garanti för Prime Livings byggplaner på Herkulesgatan, signerat av Jahja Zeqiraj, som var ordförande i fastighetsnämnden under den förra mandatperioden. Jahja Zeqiraj blev ordförande för nämnden när han tillhörde Socialdemokraterna. Under våren 2018 lämnade han partiet och blev istället medlem i Demokraterna. Sedan dess har Jahja Zeqiraj lämnat även det partiet. I dag är han inte längre aktiv inom Göteborgspolitiken.

ANNONS
Dokumentet som skrivits under av Jahja Zeqiraj.
Dokumentet som skrivits under av Jahja Zeqiraj. Bild: Stefan Berg

Kan inte styra domstolarna

Handlingen, som skickats av Prime Livings advokat, beskrivs som anmärkningsvärd av flera anledningar. För det första var Jahja Zeqiraj ordförande för fastighetsnämnden, inte byggnadsnämnden där bygglov och detaljplaner hanteras. Jahja Zeqiraj hade därmed inget mandat att bestämma vilka beslut som byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ska fatta.

Dessutom innehöll garantin också en formulering om hur domstolarna ska hantera Prime Livings planer.

”(…) kommunen garanterar att det beslutade tidsbegränsade bygglovet inte rivs upp av domstol (…)”

Även rent grafiskt avviker handlingen från det normala, enligt fastighetskontoret. I vanliga fall brukar Göteborgs stads logotyp finnas uppe till vänster på brevpappret, inte under texten. Dessutom är det fastighetskontorets logotyp, inte fastighetsnämndens. Det är underligt, eftersom politikerna brukar ha nämnden som avsändare och tjänstemännen kontoret. Det sista frågetecknet handlar om varför Jahja Zeqirajs signatur är i färg när stadens symbol, lejonet på blåvit bakgrund, är svartvit. På ett originaldokument borde rimligtvis både signatur och logotyp vara i färg.

Frågorna från tjänstemännen var många: varför skulle Jahja Zeqiraj göra utfästelser om hur bygglov hanteras rättsligt? Domstolar är fristående och deras beslut kan inte en kommun eller en kommunpolitiker styra över. Det är en av grunderna i ett fungerande rättsväsende. En annan fråga handlade om dokumentets äkthet; är det Jahja Zeqiraj som har skrivit under?

ANNONS

Det var bland det första som fastighetskontoret kontrollerade. Garantin saknade datering och var inte heller diarieförd, tvärtemot de regler som gäller för hur kommunen ska hantera handlingar.

– Jag pratade kort med Jahja och han bekräftar att det är hans signatur underst, säger Martin Öbo.

Byggloven revs upp

Bakgrunden till att Prime Livings advokat hört av sig till fastighetskontoret är de strandade planerna på att bygga tillfälliga bostäder på Herkulesgatan på Hisingen. Företagets affärsidé är att tillverka bostadscontainrar i Kina, frakta till Sverige och sedan montera på plats.

Planerna fick först grönt ljus av byggnadsnämnden men överklagades. Mark- och miljödomstolen rev upp planerna och nästa instans, mark- och miljööverdomstolen, fastställde sedan det beslutet. Bland annat menade domstolen att behovet av studentbostäder inte kan anses vara tillfälligt, eftersom bristen på studentbostäder funnits under lång tid. Och är behovet inte tillfälligt kan det inte bli fråga om tillfälligt bygglov.

Prime Living återkom sedan med en ny ansökan, som byggnadsnämnden i Göteborg återigen godkände. Då handlade det istället om tillfälliga bostäder för nyanlända. Men även de planerna gick om intet efter överklaganden. Mark- och miljödomstolen menade bland annat det var oklart vilken nytta de tillfälliga bostäderna skulle bidra med. Dessutom har redan stora markarbeten genomförts. Prime Living är nu skyldig att återställa marken till ursprungligt skick. Men det kan bli svårt eftersom man både spontat och sprängt på platsen.

ANNONS

Tiden har gått och byggarbetsplatsen på Herkulesgatan ser fortfarande ut som just en byggarbetsplats. Husgrunderna är kvar, rör sticker upp ur marken och ett 40-tal moduler står staplade vid Rambergets fot. Isoleringsskivor och annat byggmaterial ligger i gruset. Prime Living måste röja upp området. Det kravet ställer både stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.

Hanteras av byggnadsnämnden

Den 26 november hade byggnadsnämnden sammanträde. Mötena avslutas alltid med en presskonferens där avhandlade ämnen presenteras. Den här gången drog mötet ut på tiden med runt en halvtimme. Förseningen beror på ärendet med Prime Living, Jahja Zeqirajs signerade dokument och den diskussion mellan politiker och tjänstemän som följde.

Byggnadsnämnden förbereder ett ärende där Prime Living kommer att få betala dels en fast summa, totalt nästan 800 000 kronor, och dels ett löpande vite på 125 000 kronor per påbörjad kalendermånad, om byggarbetsplatsen på Herkulesgatan inte görs i ordning.

Ärendet bordlades men återkommer på dagordningen nästa gång som byggnadsnämnden ska sammanträda, den 17 december. Bedömningen från stadsbyggnadskontoret är att den så kallade garantin inte har någon påverkan, enligt kontorets chefsjurist Sven Boberg.

– Vi kan inte anse oss bundna av sådana saker från en annan nämnd. Men det är mycket uppseendeväckande så klart, säger han.

Även fastighetskontoret har ställt krav på Prime Living. Om inte Herkulesgatan städas och görs i ordning senast 7 januari nästa år kommer arrendeavtalet mellan företaget och kommunen att sägas upp:

ANNONS

”Ni uppmanas härmed att vidta rättelse genom att avlägsna de olovligt uppställda modulerna och husgrunderna samt att ta bort skräp och i övrigt återställa arrendestället så att det ser vårdat ut”, skriver fastighetskontoret i ett brev till Prime Living i början av november i år.

Stora intäktsbortfall

Det är med den bakgrunden och med kommunens hot om viten, avgifter och rivna arrendeavtal som Prime Livings advokat hört av sig till fastighetskontoret. Advokaten Erik Widman på Apex Law, en Stockholmsbaserad advokatfirma specialiserad på just tvistemål, menar att det faktum att bygglovet på Herkulesgatan rivits upp gjort att Prime Living förlorat intäkter på 240 miljoner kronor.

”Den garanti som ställts från Göteborgs Stad är reservationslös. Då Göteborgs Stad inte uppfyllt garantin är min huvudman berättigad till ersättning för den bristande garantiuppfyllelsen.”

Frågan är nu om Prime Living avser att fortsätta driva frågan till domstol och om det finns något värde i garantin från Jahja Zeqiraj. Garantin beskrivs, av tjänstemän inom kommunen som GP pratat med, som ”så orimlig att inte ens Prime Living kan tro på den”.

Prime Livings advokat Erik Widman vill inte diskutera garantin i detalj.

– Jag kan väl säga rent allmänt att om man garanterar något så måste man ju uppfylla det. Och kan man inte göra det då är utgångspunkten att man får kompensera den man har lämnat garantin till.

ANNONS

Att en kommun ställer sig som garant för eventuella beslut från en domstol – är det anmärkningsvärt?

– Jag kan väl säga så mycket som att jag inte har sett det förut, säger Erik Widman.

Fastighetskontorets direktör Martin Öbo har haft kontakt med Jahja Zeqiraj. Dels för att undersöka dokumentets äkthet och dels för att försöka utröna bakgrunden till varför garantin skapats. Flera, både tjänstemän och politiker, som GP pratat med ställer sig frågan om Jahja Zeqiraj på något sätt haft samröre med Prime Living och därför ställt ut en garanti, som nu riskerar att kosta Göteborgs skattebetalare hundratals miljoner.

– Det är en berättigad fråga och jag ställde den själv till Jahja. Jag fick nekande svar på den frågan, säger Martin Öbo.

Fastighetskontoret avvaktar

I övrigt har fastighetskontoret inte gått vidare med dokumentet utan avvaktar det beslut som byggnadsnämnden snart ska fatta. Men om Prime Living avser att driva frågan om garantin vidare och göra rättssak av det hela kommer en granskning att genomföras, enligt Martin Öbo.

– Om Prime Living väljer att driva den här linjen och vill göra garantin gällande så kommer vi att gå till botten med detta, om vad är för handling, vad den får för konsekvenser och vilka eventuella kopplingar Jahja har haft, säger han.

ANNONS

Prime Livings planer på Herkulesgatan gick i stöpet men i Tynnered har företaget fått bygga 208 studentlägenheter. Inflyttning skedde under vår och sommar 2016. GP har tidigare skrivit om de problem som de boende där upplevde. Det handlade om mögel, bristande ventilation, regn som läckte in, rostfläckar på golvet och vintrar utan värme. Många av de hyresgäster GP då pratade med var mycket missnöjda med sina boenden.

– Prime Living är ett företag som utnyttjar studenter i den rådande bostadskrisen. Jag tycker faktiskt det är äckligt. Det här är ett företag som inte borde få existera, sa en av de boende till GP då.

Som svar på GP:s rapportering kring Beryllgatan skickade Prime Living ut ett pressmeddelande i augusti 2017. Den ende som var citerad där var just Jahja Zeqiraj. Han hade då inte några invändningar mot att boende till exempel tvingades leva med hinkar på hatthyllan för att kläder inte skulle bli blöta vid regn. Istället ville han framhålla hur Prime Living agerat:

”Som högste ansvarig för bostadsförsörjningen i Göteborg har jag följt medierapporteringen kring studentbostäderna på Beryllgatan på nära håll. Det är därför oerhört glädjande att Prime Living åtgärdat de brister som uppdagats (…)”

Jahja Zeqiraj har i dag inte kvar några uppdrag, förutom att han sitter som ordförande i styrelsen för Göteborgs Friidrottsförbund. När GP kontaktar honom går han utan omsvep med på att träffas hemma i hans vardagsrum i lägenheten i Haga.

ANNONS

"Ingen garanti"

Han sitter i en soffa i vardagsrummet och läser igenom det dokument som bär hans signatur. På två ställen finns formuleringar om att Göteborgs kommun garanterar bygglov till Prime Living. Men det är ändå inte fråga om en garanti. I stället är dokumentet en del av en konversation, menar han.

Jahja Zeqiraj tar emot hemma i lägenheten för att ge sin bild av varför dokumentet skrevs på.
Jahja Zeqiraj tar emot hemma i lägenheten för att ge sin bild av varför dokumentet skrevs på. Bild: Stefan Berg

– Ja, det var utifrån diskussioner och när jag kontaktade fastighetskontoret och även undersökte med stadsbyggnadskontoret så sa de att ”vi lämnar inte sådana garantier”. Så den är inte utfärdad formellt. Det är en diskussion.

Men börjar du med att skriva på dokument och sedan undersöka vad som är möjligt? Borde inte signaturen vara det sista som sker?

– Jo, men du får ställa frågan på rätt sätt. För det här är ingen garanti över huvud taget. Det här var vad man ville ha. Nu har jag inte tillgång till mejlkonversationer från den här tidpunkten. Det blev inget myndighetsbeslut av den här konversationen och den här underskriften.

Att ett företag vill ha din underskrift på någonting kan väl inte vara tillräckligt för att de ska få den?

– Det beror på vilket företag det har varit. Jag har skrivit under tusentals handlingar. Det är inga konstigheter med det.

ANNONS

Göteborgs kommun har ännu inte utrett huruvida dokumentet med Jahjas signatur är något som kan öppna för skadeståndsanspråk. Men Prime Livings juridiska ombud menar att garantin har ett värde. För ungefär en vecka sedan kom Prime Livings nuvarande vd Lars Wikström ner till Göteborg för att diskutera Herkulesgatan med fastighetsdirektören Martin Öbo och fastighetskontorets juridiska chef Maria Lindén Liljeström. Där diskuterades inte dokumentet med Jahjas signatur. Fastighetskontoret väntar nu på besked om hur Prime Living vill gå vidare. GP har sökt Lars Wikström som inte har gått att nå.

Det faktum att dokumentet nu används i Prime Livings kontakter med Göteborgs kommun vill Jahja Zeqiraj först inte kommentera, eftersom han inte tagit del av mejlen mellan företagets advokater och kommunen.

– Jag vill se det i så fall. Jag har inte fått det till mig på det sättet.

GP läser ur mejlen från Prime Livings advokat men Jahja Zeqiraj menar då att frågorna bör ställas till Prime Livings nuvarande ledning.

– Det här är en konversation som varit med den dåvarande vd:n för Prime Living men den är inte diarieförd, formaliserad eller beslutad i någon instans. Hur det här dokumentet används får du prata med Prime Livings nuvarande vd om.

ANNONS

Du har varit en etablerad Göteborgspolitiker med bred erfarenhet av frågor kopplat till stadsutveckling. Du om någon vet ju att en kommun inte har någon möjlighet att styra över vad domstolar beslutar. Ändå är det innebörden i det här dokumentet, som du har skrivit på. Hur tänkte du när du gjorde det?

– Jag förstår nu men jag har inte hela bilden klar för mig kring vilka diskussioner som var. Men det jag vet, som är säkert, är att den här skriften är framtagen av deras jurister utifrån att man ville ha ett nämndbeslut på just deras åtaganden. När jag kontaktar våra jurister fick jag veta att man lämnar inte sådana garantier och det var det jag hade att rätta mig till då.

Jahja Zeqiraj är inte längre aktiv inom Göteborgspolitiken.
Jahja Zeqiraj är inte längre aktiv inom Göteborgspolitiken. Bild: Stefan Berg

Jahja Zeqiraj menar att han antagligen skrev på dokumentet någon gång under våren 2015 men kan inte i detalj berätta för hur det gick till eller vem som formulerade texten.

– Det är en konversation som jag vitsordar har funnits. Den är inte förfalskad utan undertecknad av mig. Men hur den här konversationen är allokerad i tid… Jag har ingen datumstämpel eller diarienummer för att kunna friska upp mitt minne om den här konversationen över huvud taget.

ANNONS

Att en kommunpolitiker skriver under på följande formulering: ”Kommunen garanterar att det tidsbegränsade bygglovet inte rivs upp av domstol” – finns det inget anmärkningsvärt med det?

– Men så här: man kan märka ord till höger och till vänster och nu i efterhand ser det märkligt ut. Men jag vet inte exakt och har inte hela minnesbilden av hur diskussionen varit inför eller under den här perioden, säger Jahja Zeqiraj.

Många tjänstemän, politiker och personer med insyn i Prime Living har ställt frågan om du antingen blivit mutad eller hotad. Vad är din kommentar till det?

– Jag har varken blivit hotad eller mutad faktiskt. Utan det var en konversation och det fanns inga hot eller mutförsök. Det skulle jag aldrig låta mig utsättas för. Jag har varit väldigt noga med mina relationer och förehavanden och det har de rättsvårdande myndigheterna också koll på. Det finns inte några som helst hot. Eller mutförsök.

På uppdrag av banken

Under 2015 var Jan Severa vd för Prime Living. När GP kontaktar honom menar han att dokumentet togs fram för att säkra finansiering.

– Det var en request från banken, faktiskt. Finansiären. Det är ställt till dem, för att de ska finansiera projektet. För att man skulle kunna finansiera det här var man tvungen att ha ett löfte från kommunen att det fanns ett bygglov, eftersom kommunen har monopol på att ge bygglov. Så enkelt är det, säger han.

ANNONS

Jan Severa vill inte berätta vilken bank det handlade om eller vad garantin kan tänkas vara värd.

– Jag tänker inte diskutera det. Det där är skälet, sen får du dra dina egna slutsatser, eller vad ni gör för något. Men det är skälet till att det där brevet finns. För att få finansiering och kunna starta bygget, i den där situationen.

I spåren av Prime Livings verksamhet finns flera strandade modulhusprojekt, ekonomisk kris men också kopplingar till grovt kriminella, hot, sprängningar och ett uppmärksammat mord på Lidingö förra året. Mer om det i nästa del i GP:s granskning av Prime Living.

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS