Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Göteborgs träd får högre skydd

I Göteborgs nya policy lyfts både sociala och ekonomiska värden med träd. Men föreningen Trädplans ordförande är fortsatt kritisk. – Nu vill vi se konkreta resultat.

Policyn om Göteborgs träd är en del av den övergripande stadsmiljöpolicy som park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret under flera år har arbetat med att ta fram inom ramen för Trygg, vacker stad.

Syftet med delpolicyn är att "ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer".
Stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård på park- och naturförvaltningen projektleder arbetet.

– Den gamla trädpolicyn gällde för plats- och gatuträd, men den här omfattar även parker. Vi har utgått från de nationella riktlinjer som har tagits fram av bland annat Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket och som innebär att man ser på träd på ett holistiskt sätt.

Vad innebär det att ett träd har ett socialt värde?

– Det kan handla om att det finns träd som allmänheten har en nära koppling till. Sådana saker är det viktigt att ta hänsyn till när man planerar och bygger staden. 

Trädpolicyn vänder sig till tjänstemän som arbetar med planfrågor, genomförandefrågor, underhåll och skötsel i staden. Den gäller alla träd på gator, torg eller i parker som park- och naturförvaltningen har förvaltaransvar för.

Har man haft i åtanke det höga tonläget som har varit vid exempelvis flytten av träd i samband med genomförandet av Västlänken?

– Det finns många projekt som berör träd och där blir det mycket känslor. Det behöver man ta på allvar. Men policyn handlar inte om enskilda träd eller projekt. Det viktiga är förhållningssättet att vi måste beakta trädens alla värden när vi planerar staden. Det är viktigt att vi har policydokument som hjälper våra tjänstemän att hantera de här projekten på ett bra sätt.

Barbara Lindell är ordförande i föreningen Trädplan som har varit remissinstans i arbetet med policyn. Hon tycker att det märks att man har tagit hänsyn till deras synpunkter.

– Jag tror inte att det hade blivit lika bra utan våra remissyttranden och utan det folkliga engagemang som har vuxit fram på senare tid. Träd är viktiga och det uttrycker människor nu.

Hon tycker fortfarande att den nya policyn är för allmänt hållen och saknar konkreta formuleringar om hur kommunen vill bevara träd och vad som händer om någon skadar träd. Men Barbara Lindell är positiv till att man öppnar för att utveckla trädvårdsplaner.

– Det var därför vi startade en gång. En plan är politiskt antagen och måste följas, en policy är bara en riktlinje. Nu vill vi se konkreta resultat av det här arbetet också.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.