Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Förvaltningsrätten I Göteborg upphäver beslut om avstängning av mellanstadieelev efter överklagan från elevens föräldrar. (Bilden är en genrebild som inte har något med fallet att göra). Bild: JESSICA GOW / TT

Dom: Fel stänga av elev efter bråk på skolgård

I slutet av augusti blev en elev på mellanstadiet avstängd från skolan i Göteborg efter ett bråk på skolgården med flera jämnåriga inblandade. Nu slår Förvaltningsrätten fast i en dom att åtgärden saknade juridisk grund.

Av Förvaltningsrättens dom framgår att bråket uppstod på skolgården mellan några elever och spred sig till ett tiotal inblandande. Samma kväll skickades ett generellt mejl ut till skolans vårdnadshavare med uppmaning till samtliga föräldrar att samtala med sina barn om vad som hänt. Av mejlet framgår inga detaljer om förloppet eller om en eventuell avstängning av någon elev.

Dagen därpå fick elevens föräldrar ett samtal från rektor med beskedet att deras son blivit avstängd med anledning av händelsen på skolgården. Föräldrarna överklagade rektorns beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg som nu alltså slår fast att det, i det aktuella fallet, saknades juridisk grund för att stänga av eleven när beslutet fattades.

Avstängning strängaste åtgärden

Enligt skollagen har rektor eller lärare rätt att besluta om utvisning från klassrummet, kvarsittning, tillfällig omplacering och avstängning om "den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter /.../

Avstängning är den strängaste åtgärden och bör enligt Förvaltningsrätten "/.../ vidtas först när andra metoder för att komma till rätta med elevens beteende är uttömda /.../.

Grundskolenämnden i Göteborgs stad motiverar rektorns beslut med att avstängningen var nödvändig med hänvisning till andra elevers trygghet och studiero. Men rättens bedömning är att alltså att åtgärden inte stod i proportion till elevens agerande.

Vidare slår rätten fast att elevens föräldrar inte fått yttra sig före avstängningen vilket strider mot skollagens 5 kapitel, 16 paragrafen.

Föräldrar fick inte yttra sig

"Vidare framgår att vårdnadshavarna fått möjlighet att yttra sig i samband med att de via telefon blev informerade om avstängningsbeslutet. Det är dock oklart om beslutet fattades före eller efter telefonsamtalet /.../.

"Förvaltningsrätten bedömer således att vårdnadshavarna inte har fått tillfälle att yttra sig på så sätt som avses i lagen."

I domskälen poängterar rätten att den period av två dagar, som eleven var avstängd, har passerat men att rätten anser att det för eleven finns "ett befogat intresse av att frågan i målet prövas i sak."

I och med domen är rektorsbeslutet om avstängning nu, ett halvår senare, formellt upphävt.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.