Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den förändringstakt som vi ser i dag är så kraftig att politiken måste tänka helt nytt för att kunna skapa förutsättningar för att journalistiken ska kunna fylla sin demokratibärande roll, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Mediepolitiken kan inte bromsa i uppförsbacke

I dag fattar regeringen beslut om att tillsätta en mediepolitisk utredning. Den ska lägga grunden till ett helt nytt sätt för journalistiken att kunna fylla sin demokratibärande roll, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vårt sätt att ta del av information är det område som påverkats allra snabbast av digitaliseringen. Sannolikheten för att du läser den här artikeln i din telefon är i dag större än att du läser den på papper. Chansen för att du har hittat hit via sociala medier ökar för varje dag som går.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Aldrig tidigare har vi haft så stor tillgång till information. Valmöjligheterna för vilken information du tar till dig har ökat tack vare teknisk utveckling och globalisering.

Miljoner som inte nyttjas

Utvecklingen till trots är våra mediepolitiska verktyg baserade på att vi konsumerar nyheter på papper. Ett tydligt exempel är det statliga presstödets utformning. Utbetalningarnas storlek baseras på den abonnerade upplagan av den tryckta tidningen. Som ett resultat av detta finns det till och med pengar som inte används i det befintliga föråldrade systemet. Tiotals miljoner kronor som är avsedda för att stärka konkurrensen och öka mångfalden på mediemarknaden går i stället till att stärka saldot i statskassan.

I praktiken blir detta lika effektivt som att bromsa i en uppförsbacke. Den förändringstakt som vi ser i dag är så kraftig att politiken måste tänka helt nytt för att kunna skapa förutsättningar för att journalistiken ska kunna fylla sin demokratibärande roll.

Mediebranschen behöver en mediepolitik som är baserad på moderna och stabila villkor för att den ska kunna utföra sitt oerhört centrala uppdrag i demokratin.

Särskilt illa

Särskilt illa är situationen för den lokala journalistiken. På de senaste tio åren har det lagts ned över 120 lokala tidningsredaktioner. Utan att ha ersatts av någon annan journalistisk produkt.

För demokratin är detta ett stort problem. Om medborgarna ska kunna ta en aktiv del i det demokratiska samtalet, påverka och kritiskt granska samhället så behövs fria medier. Det kan inte ersättas av hörsägen, populism eller tillrättalagda statliga informationsinsatser.

Tillsätter en utredning

I dag fattar regeringen ett beslut om att tillsätta en mediepolitisk utredning. Samma dag samlas en mängd branschföreträdare på Mediedagarna här i Göteborg. Utredningsdirektiven som regeringen tar beslut om i dag innebär i korthet:

  • Utredningens utgångspunkt ska vara de demokratiska utmaningar som följer av medieutvecklingen och våra förändrade konsumtionsmönster av media. Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå i fokus. Utredaren ska även undersöka om det finns geografiska områden där tillgången till mediebevakning av lokala frågor och beslutsprocesser är särskilt svag.

  • En särskild utredare ska analysera behovet av nya mediepolitiska verktyg som ligger bortom dagens system för presstöd. När presstödsförordningen upphör att gälla bedömer regeringen att presstödet i dess nuvarande form behöver ersättas av nya mediepolitiska insatser som kan skapa goda förutsättningar för kvalitetsjournalistik och lokalt nyhetsmaterial oavsett distributionssätt.

  • Förslagen bör syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor.

  • Utredaren ska i sin analys väga in aspekten av samernas status som urfolk samt de nationella minoriteternas behov och rättigheter när det gäller de nationella minoritetsspråken. Utredaren ska också beakta behoven av tillgängliga medier för personer med funktionsnedsättning, samt det allmänna biblioteksväsendets roll.

  • Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2016, men redan 31 oktober i år ska utredaren göra en bred analys av det föränderliga medielandskapet. En referensgrupp med företrädare för riksdagens partier ska också knytas till utredningen.

Inom de närmaste veckorna kommer regeringen dessutom att presentera en proposition om ett reformerat presstöd.

Det är hög tid för oss alla att sluta drömma oss tillbaka till en tid innan den nya verkligheten var ett faktum. Vi behöver alla lyfta blicken och tänka bortom den verklighet som den svenska mediebranschen lever i just nu.

Alice Bah Kuhnke (MP)

kultur- och demokratiminister