Bild: Ernst Henry photography och TT.
Bild: Ernst Henry photography och TT.

Sonesson: Investera miljarder i vatten och avlopp innan det är för sent

Nu när valet är över måste de kraftigt eftersatta VA-systemen runt om i landet åtgärdas. Parasiter och bakterier kan spridas om avloppsvatten kommer in i dricksvattnet och göra människor och djur sjuka. Skyfall kan orsaka översvämningar om rören är underdimensionerade. Sjöar och hav förorenas när avloppen inte fungerar. Det gigantiska underhållsunderskottet får redan nu konsekvenser för samhällsutvecklingen

ANNONS

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. I slutet av augusti upptäcktes tarmbakterier i det kommunala dricksvattnet i Lidköping. Tidigare i somras tvingades en annan ort i Västra Götaland utfärda kokningsrekommendation för allt dricksvatten. Orsaken var då också koliforma bakterier.

Över hundra kommuninvånare och ett antal hundar insjuknade i Lerums kommun. Det bakteriesmittade vattnet orsakade symptom som kräkningar, illamående och diarré. Två andra kommuner som relativt nyligen uppmanat sina invånare att koka dricksvatten är Botkyrka utanför Stockholm och Båstad i Skåne.

Vattenoch avlopp är ett kommunalt ansvar men också ett nationellt intresse. De flesta som bor i Sverige tar för givet att ofarligt vatten kommer ur kranen och att det går att spola toaletten. Men vi ser på allt flera orter att systemen för vatten och avlopp lider av brister. Det beror allt för ofta på att det kostsamma underhållet av de ålderstigna VA-näten skjuts på framtiden. De allmänna kommunala vatten- och avloppstjänsterna byggdes ut snabbt för drygt femtio år sedan.

ANNONS

Nu när valet är över och det politiska arbetet sätter igång i landets kommuner måste de eftersatta VA-systemen runt om i Sverige åtgärdas. Riksdag och regering kan dock inte bara skjuta över problemet till kommunerna och lämna dem i sticket.

Rapporten Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp” som presenterades förra året utgör oroande läsning. Den är framtagen av en rad experter, bland annat från Lunds universitet, på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Vatten.

Idag investeras runt 12 miljarder kronor per år i infrastrukturen för kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Rapportens samlade bedömning är att denna nivå under dekommande 20 åren behöver öka med 35 procent för att säkra dricksvattnet samt för att värna rena sjöar och hav.

För att finansiera detta behöver VA-taxorna fördubblas i dagens penningvärde, under de kommande två decennierna, enligt rapportens författare. Ersättningsinvesteringar i befintliga ledningar och verk måste öka, men det behövs också nyinvesteringar i VA-infrastruktur till följd av bostadsbyggande, befolkningsökning och klimatförändringar som kan medföra mer nederbörd.

Tyvärr finns det ett stort glapp mellan väljarnas värdering av VA-systemet och deras kunskap om de kommande utmaningarna. Det visar en aktuell undersökning som VVS-Fabrikanternas Råd, Maskinentreprenörerna och Svenska Rörgrossistföreningen tagit fram via branschinitiativet VA-Fakta.

ANNONS

En majoritet av de tillfrågade i kartläggningen tror felaktigt att VA-systemet står väl rustat för framtiden. Samtidigt är vatten- och avloppssystemet den infrastruktur som deltagarna i studien anser är viktigast för att ett samhälle ska fungera. Viktigare än elnätet, vägnätet och internet.Trots att man värderar VA-systemet så högt, återspeglas inte detta i kunskapsnivån om bristerna och behovet av investeringar.

Vatten är människans mest grundläggande behov efter syre. Sverige är fullständigt beroende av fungerande dricksvattenförsörjning. Följderna av ett otillräckligt underhåll är mycket stora.Parasiter och bakterier kan spridas om avloppsvatten kommer in i dricksvattnet och göra människor och djur sjuka. Skyfall kan orsaka översvämningar om rören är underdimensionerade.Läckor leder till att hushållen får avbrott i vattenförsörjningen. Sjöar och hav kan förorenas om avloppen inte fungerar som det är tänkt.

Det gigantiska underhållsunderskottet får redan nu konsekvenser för samhällsutvecklingen. Det kostar att hålla VA-näten i gott skick, men priset för eftersatt underhåll blir långt högre. Tänk på det nästa gång du dricker ett glas kranvatten eller spolar efter ett toalettbesök.Dricksvatten och avlopp måste prioriteras under mandatperioden. Innan det är för sent.

ANNONS