Sonesson: Danska S har rätt om asylsystemet

Danska Socialdemokraterna närmar sig en migrationspolitik som redan är verklighet i länder som Australien och Kanada. Kontrasten till svenska Socialdemokraternas och Miljöpartiets märkliga gymnasieamnesti för ensamkommande kan knappast bli större.

ANNONS

Det ska inte längre vara möjligt att söka asyl vid den danska gränsen. Det föreslår danska Socialdemokraterna, landets största oppositionsparti, under måndagen (DR 4/2). Istället vill partiet att asylansökan ska göras i danskdrivna flyktingläger, så kallade mottagscenter, i ett tredje land i Nordafrika och Mellanöstern. Danmark föreslås även att återigen börja ta emot kvotflyktingar via FN:s flyktingorgan UNHCR och skänka mer pengar till organisationen.

Att danska socialdemokraterså kraftfullt sätter ner foten i denna kontroversiella fråga är inte oväntat. Beslutet är väl förberett, partiet har arrangerat möten runtom i Danmark för att diskutera asylrätten och i mitten av december anordnades en konferens på temat i Köpenhamn. Man kan således utgå ifrån att partiledare Mette Frederiksen (S) har gräsrötterna med sig och att förslaget blir profilfråga i folketingsvalet 2019.

ANNONS

Kontrasten till svenska Socialdemokraternas och Miljöpartiets märkliga gymnasieamnesti för ensamkommande kan knappast bli större. Ett förslag som hotar asylrätten eftersom amnestin ges på oklara grunder till tusentals personer som saknar asylskäl.

I en färsk intervju pekar Frederiksen på det faktum att det kommer fler flyktingar till Europa än vi kan hantera samtidigt som de flesta av världens flyktingar ändå inte får hjälp. Danska Socialdemokraterna har därför kommit fram till att det är nödvändigt att skapa ett flyktingsystem som är mer humant än dagens (DR 4/2). Linjenpåminner om resonemang som tidigare framförts av Joakim Ruist,nationalekonomvid Göteborgs universitet.

Ruist identifierar två övergripande fel med systemet. Detförsta ärattasylsökande i praktikenhar rätt attsjälva välja vilken stat som ska tillgodose rättigheten. Så fungerar inte mänskliga rättigheter annars. Denandra bristenmed asylrätten är att den börjar gälla först när man lyckats ta sig till asyllandet.

Ruist hävdar att den mest generösa flyktingpolitiken i EU kan uppnås genom att vi avskaffar asylrätten och sätter ett tak för flyktinginvandringen. Alla får ansöka men asyl beviljas till dem som har störst behov. Till skillnad från i dag kan medlemsstaterna då via kvoter välja vilka man hjälper.

EU måste erkänna att unionen inte klarar av att ta emot världens alla skyddsbehövande.FN:s flyktingkonvention från 1967 föreskriver att samtliga som tar sig till ett lands territorium äger rätten att söka asyl. Konventionen är skriven för en gången tid och behöver uppdateras akut.

ANNONS

Konsekvenserna av dagens orättvisa asylsystem är smärtsamt uppenbara. Människor dör för att få sin sak prövad, flyktingsmugglare gynnas och de mest nödlidande saknar resurser attta sig till länder där dekansöka asyl. Dettainnebär attdetoftast är kvinnor och barn somblir kvariflyktinglägren.

Danska Socialdemokraterna närmar sig en migrationspolitik som redanär verkligheti länder som Australien och Kanada och som överlag fungerarväl. Hur lång tid kommer det dröjainnanSveriges socialdemokrater låter siginspireras?

Statsminister Stefan Löfven borde snarast bjuda in Mette Frederiksen att hålla en dragning för regeringen omargument för en modernisering av asylrätten.

ANNONS